Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Szczudłowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 09-10-1961
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". Ww. 20.08.1980 wraz z innymi osobami w Gdańsku-Wrzeszczu rozrzucał ulotki informujące o strajku i nawołujące do jego trwania w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. IPN Gd 013/136 t. 13 (III-8551)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę fałszywych wiadomości dotyczących PRL". 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds.46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds.60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds.46/80. 13.12.1979 przeszukano osobę ww., w trakcie którego ujawniono ulotki, "których treść naruszała porządek prawny państwa". Piotr Szczudłowski przechodzi w oświadczeniu Ruchu Młodej Polski dotyczącym uroczystości związanych z 189 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, które odbyły się 3.05.1980 w Gdańsku. Zatrzymany na 48 godz. w Gdańsku-Wrzeszczu 20.08.1980 w trakcie rozrzucania ulotek z jadącego samochodu. Przeszukany i przesłuchany. IPN Gd 286/1 t. 2; IPN Gd 286/2 t. 5-6; IPN Gd 286/11
Akta operacyjne Materiały operacyjne dotyczące obchodów Święta 11 Listopada w Gdańsku organizowanych przez ugrupowania opozycyjne. Plany, notatki służbowe, wykazy. Z inspiracji ww. na terenie gdańskich szkół średnich w listopadzie 1979 planowano rozpowszechnienie ulotek informujących o 61 rocznicy odzyskania niepodległości oraz znaczków w barwach narodowych ze znakiem "Polski Walczącej". IPN Gd 0046/364 t. 6 (914/7)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące organizacji młodzieżowej "Ruch Młodej Polski"-notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Piotr Szczudłowski wchodził w skład ścisłego grona RMP. Internowany na mocy decyzji wydanej 4.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 340/1 t. 1, 2 (IPN 0716/217, 54427/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona przez Wydz. III KWMO w Gdańsku na podstawie informacji świadczącej o tym, że Piotr Szczudłowski 13 i 27.12.1979 uczestniczył w nielegalnych zebraniach w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ROPCiO w Gdańsku. W toku prowadzenia sprawy potwierdzono informacje o zaangażowaniu w ruch antysocjalistyczny poprzez działalność w ROPCiO, KPN, RMP, KSS KOR oraz kolportaż nielegalnej literatury m.in. pisma "Bratniak" i ulotek. 19.11.1980 sprawę przekazano do prowadzenia Wydz. IV KWMO w Lublinie ponieważ ww. wyjechał z Trójmiasta i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Akta dotyczące SOS krypt. "Junior" dołączono do akt KE krypt. "Pirat" oraz złożono w archiwum pod wspólną sygn. 11227/II, mkf 11227/2. IPN Lu 020/813 (11227/II); IPN Lu 0229/1096 (mkf 11227/2)
Sprawa Obiektowa "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Piotr Szczudłowski przechodzi w materiałach jako działacz KPN-u, figurant Wydz. III KWMO w Gdańsku, który przygotowywał ulotki o treści antysocjalistycznej do dalszego kolportażu. IPN Gd 003/166 t. 3, 9, 17, 23-24 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 28.01.1981 zarejestrowany pod nr 26385 do SOR krypt. "Organizator" nr rej. 26384 dotyczącej działalności w Konfederacji Polski Niepodległej w Lublinie, kontaktów z działaczami antysocjalistycznymi, produkcji i kolportażu literatury bezdebitowej. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że "11.11.1980 w czasie publicznego zgromadzenia na Placu Litewskim w Lublinie wygłosił antysocjalistyczne przemówienie godzące w suwerenność państwa i jego stosunki międzynarodowe". Internowany w okresie 7.01.1982-16.12.1982. Dalsza kontrola wykazała, że członkowie KPN-u zaniechali działalności, dlatego też postanowiono o zakończeniu sprawy. Część akt SOR krypt. "Organizator" włączono do KE krypt. "Pirat" nr rej. 32590. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 10593/II zmikrofilmowano 20.07.1985 i złożono pod sygn. 10593/2. Akta i mikrofilm zniszczono za protokołem brakowania nr 127/89 z 20.10.1989. Materiałów o sygn. 10593/II brak. Wpis na podst. IPN Lu 020/813 (11227/II)
Akta śledcze Akta w sprawie wygłoszenia przez Piotra Szczudłowskiego przemówienia 11.11.1980 przed pomnikiem Unii Lubelskiej w Lublinie, podczas którego "używał słów obelżywych dla socjalizmu i polskiej racji stanu". 31.08.1981 Prokuratura w Lublinie (1 Ds. 450/80) sporządziła akt oskarżenia. 31.07.1984 Sąd Wojewódzki w Lublinie postępowanie umorzył na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984. Materiały złożone do archiwum 17.02.1988 pod sygn. 14953/III 10.06.1988 zmikrofilmowano pod sygn. 14953/3. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 57/90 z 11.01.1990. Materiałów o sygn. 14953/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta operacyjne Operacja "Lato-80". Meldunki do oficerów dyżurnych Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i KG MO. Piotr Szczudłowski, działacz RMP został zatrzymany 20.08.1980 w Gdańsku w trakcie kolportażu nielegalnych wydawnictw i aresztowany na 48 godz. IPN Gd 0207/2 (156/2, 911/6)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie pobicia Piotra Szczudłowskiego przez funkcjonariuszy MO i SB w trakcie jego zatrzymania, które miało miejsce w nocy z 2 na 3.01.1982 w Gdańsku. Śledztwo w sprawie wszczęto 10.02.1982 po złożeniu skargi przez ojca ww. do Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. 3.01.1982 dokonano przeszukania osobistego ww. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 22.04.1982 śledztwo umorzono wobec braku wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej. W aktach znajduje się decyzja o internowaniu P. Szczudłowskiego nr 621 z 4.01.1982 wydana przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 267/7462 (3771/85/186).
Akta operacyjne Akta z meldunkami dziennymi dotyczącymi osób internowanych. 3.01.1982 P. Szczudłowski został zatrzymany w Gdańsku i internowany do Ośrodka Odosobnienia w Iławie. Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie z 16.07.1982 o internowaniu ww. zdjęto z ewidencji osób internowanych decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 0046/365/4 (918/4)
Akta operacyjne Akta dotyczące działalności NSZZ "Solidarność" w Lublinie oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Akta złożono do archiwum 1.07.1983 pod sygn. 10190/II. Materiały dotyczące internowanego Piotra Szczudłowskiego zniszczono za protokołem brakowania nr 127/89 z 20.10.1989. IPN Lu 020/638 (10190/II)
Akta internowanego Internowany w OO. w Iławie od 7.01.1982 na mocy decyzji nr 621 wydanej 4.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku ponieważ: "czynnie działając w ugrupowaniach antysocjalistycznych, publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". 25.06.1982 przeniesiony do OO. w Kielcach, następnie 8.07.1982 do OO. w Łupkowie. Zwolniony z internowania 16.12.1982. IPN Rz 056/291
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Piotr Szczudłowski figuruje w >wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania< sporządzonym 27.12.1981 i w >aktualnym wykazie osób internowanych w ZK w Iławie<. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta śledcze Akta w sprawie kolportowania ulotek nawołujących do bojkotu święta 1 Maja i nawołujących do brania udziału w niezależnych obchodach święta 3 Maja. 29.04.1985 ww. wraz z kolegą, obydwaj studenci KUL-u, zostali zatrzymani podczas wrzucania do skrzynek pocztowych ulotek. 30.04.1985 Prokuratura Rejonowa w Lublinie (Ds.389/85) wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. 14.07.1985 sporządzono akt oskarżenia, oskarżając Piotra Sczudłowskiego o to, że "29 kwietnia 1985 r. w Lublinie, działając wspólnie rozpowszechniał poprzez wrzucanie do skrzynek pocztowych w bloku mieszkalnym ulotek sygnowanych przez ogniwa b. NSZZ "Solidarność", zawierających treści nawołujące do bojkotu obchodów święta 1 Maja oraz wywołanie niepokoju publicznego w dniu 3 Maja". Z materiałów złożonych do archiwum 04.02.1988 pod sygn. 14947/III 15.03.1988 wykonano mikrofilm o sygn. 14947/3. IPN Lu 0220/322 (mkf 14947/3)
Akta sądowe Akta sprawy dotyczącej postępowania przygotowawczego Ds. 389/85 przeciwko m.in. Piotrowi Szczudłowskiemu. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z 14.09.1985 na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny. 14.02.1986 Sąd Wojewódzki w Lublinie wyrok sądu I Instancji utrzymał w mocy. 3.10.1986 Sąd Rejonowy w Lublinie po ponownym rozpatrzeniu sprawy darował skazanemu karę. IPN Lu 256/10
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną ze względu na aktywną działalność antysocjalistyczną w ramach NSZZ "Solidarność", KPN, ROPCiO, RMP oraz jako student KUL-u. Sprawę zakończono, ponieważ po ukończeniu studiów ww. wyjechał z Lublina. Materiały 15.04.1988 złożono do archiwum pod sygn. 11227/II i zmikrofilmowano 20.04.1988 pod sygn. 11227/2. IPN Lu 020/813 (11227/II); IPN Lu 0229/1096 (mkf 11227/2)
Akta paszportowe Ww. posiadał zastrzeżenia wyjazdów za granicę do "wszystkich krajów świata" (WKŚ): w okresie 1.02.1980-1.02.1982 wniesione przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, zastrzeżenie wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Lublinie do odwołania w związku z toczącym się śledztwem RSD-10/80 (w związku z zastrzeżeniem 28.11.1980 Wydz. Paszportów KWMO w Lublinie anulował w dowodzie osobistym ww. wpis uprawniający do wyjazdu do "krajów demokracji ludowej" [KDL]), w okresie 26.07.1982-26.07.1984 wniesione przez Wydz. IV KWMO w Lublinie, w okresie 3.08.1982-3.08.1984 wniesione przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, w okresie 27.06.1985-27.06.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW w Lublinie w związku ze śledztwem RSD-16/85. Ww. był aktywnym działaczem RMP i KPN, uczestniczył w spotkaniach ROPCiO. Zajmował się produkcją i kolportażem nielegalnej literatury (w aktach odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lublinie z 14.09.1985 skazującego ww. na rok pozbawienia wolności za kolportaż ulotek). EAGD 121636
.