Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: Dobra
Data urodzenia: 26-04-1934
Imię ojca: Florian
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Kontrolna Agenturalnego Rozpracowania o krypt. "Harcerz”, prowadzonego przez Sekcję V PUBP w Dzierżoniowie, dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej >Harcerska Organizacja Podziemna<”, która została zlikwidowana w dniach 25-26.10.1950. Jerzy Ostrowski występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 039/38, t. 1 (10487/III).
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Dzierżoniowie i WUBP we Wrocławiu w okresie 12.11.-10.12.1950 dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą >Harcerska Organizacja Podziemna<”. Sprawę zakończono sporządzeniem przez oficera śledczego PUBP w Dzierżoniowie aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu (akta złożono w archiwum pod sygn. 14285/III, a następnie włączono do sygn. 10487/III). Do akt dołączono materiały kontrolne dot. Jerzego Ostrowskiego złożone w archiwum przez PUdsBP w Dzierżoniowie w 1955 roku pod sygn. 26972/II. IPN Wr 039/38, t. 2-3, 9 (10487/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Dzierżoniowie w sprawie "nielegalnej organizacji młodzieżowej >Harcerska Organizacja Podziemna<”. Dnia 23.11.1950 wystawiono postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Jerzego Ostrowskiego. W dniu 14.12.1950 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez of. śledczego PUBP w Dzierżoniowie i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego. IPN Wr 155/497 (Pr II 661/50).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 31.01.1951 Jerzy Ostrowski (wówczas niespełna 17-letni) został uznany winnym tego, że od 06. do 10.1950 w Pieszycach należał do "związku zbrodniczego pod nazwą >Harcerska Organizacja Podziemna< mającego na celu zmienić przemocą ludowo-demokratyczny ustrój Państwa Polskiego”, w ramach którego brał udział jako członek w zebraniach organizacyjnych oraz "redagował celem kolportowania ulotki o treści antypaństwowej", i skazany na karę łączną 7 lat więzienia i utratę praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat wraz z przepadkiem całego mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 26.10.1950. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z 30.03.1951 karę pozbawienia wolności zmniejszono do 3 lat więzienia z utratą praw do 2 lat i przepadkiem mienia. Dnia 11.12.1952 prokurator wojskowy wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i darowaniu ww. orzeczonej kary oraz zarządził niezwłoczne jego zwolnienie. Jerzy Ostrowski karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu w Dzierżoniowie i Więzieniu w Jaworznie (od 24.05.1951), skąd został zwolniony 15.12.1952. Dnia 06.01.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Jerzego Ostrowskiego z 31.01.1951. IPN Wr 21/4359 (Sr 26/51), IPN Wr 400/491.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia przygotowana w roku 1976 przez Wydz. "C” KW MO we Wrocławiu. Charakterystyka "reakcyjnej nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą >Harcerska Organizacja Podziemna<, działającej w 1950 roku na terenie pow. Dzierżoniów", do której należał Jerzy Ostrowski ps. "Lew", "Parasol". IPN Wr 049/175 (F-176).
.