Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Michał
Nazwisko: Janowski
Miejsce urodzenia: Antonin Nowy
Data urodzenia: 20-02-1937
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Janowski figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Echo”, nr rejestr. 2178 z dnia 5 maja 1964. Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. III KM MO w Warszawie w latach 1964-1965. Z treści zapisu funkcjonariusza SB na karcie rejestracyjnej (z 11 października 1965) wynika, że rozpracowanie ówczesnego studenta UW Józefa Janowskiego jako "organizatora antypaństwowego wiecu" prowadzono od 27 kwietnia 1964. Sprawę tę zakończono 6 października 1965, a jej materiały przesłano do Wydz. "C" KW MO w Łodzi oraz do KP MO w Zduńskiej Woli. IPN BU 419/1. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Józef Janowski został objęty śledztwem dotyczącym „rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom PRL” - prowadzonym przez Wydz. Śledczy KM MO w Łodzi od 18.02.1972, nr rejestr. 4/72. Dnia 31.05.1972 Prokuratura Wojewódzka w Łodzi umorzyła jednak postępowanie, a 15.07.1972 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KM MO Łódź pod sygn. 956/III. Materiałów o sygn. 956/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W dniu 30.06.1975 Józef Janowski został zarejestrowany przez Wydział III KW MO w Sieradzu jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Organizator”, nr rejestr. 1460. Dnia 31.12.1981 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi IV KW MO. W aktach tej sprawy w roku 1987 zapisano między innymi: „Był aktywnym działaczem ROPCiO oraz redaktorem nielegalnej gazety >Wolne Słowo<”. W dniu 28.11.1987 sprawę zakończono, akta zarchiwizowano w Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego w Sieradzu pod sygn. 1148/II i zmikrofilmowano – sygn. 1148/2. Materiały o sygn. 1148/II zniszczono w styczniu 1990 r., zachował się mkf. – sygn. IPN Ld 055/654 (1148/2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Brodacz” została założona 31.05.1975 przez Wydział II KW MO w Katowicach (nr rej. KA 30476) na inną osobę. Dnia 2.07.1975 materiały przejął Wydział III w miejscu (ponowna rejestracja pod nr KA 30598). W dniu 27.08.1975 zmieniono kategorię zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Dnia 22.10.1976 materiały tej Sprawy przekazano do Wydziału III KS MO (nr rej. WA 16104), a w roku 1978 do Wydziału III-2 w miejscu. Prowadzenie sprawy zakończono 27.02.1985, akta zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 8658/II. Józef Janowski – kontakt głównego figuranta SOR krypt. „Brodacz” – występuje w materiałach tej sprawy m.in. w kontekście powielania i kolportowania czasopisma ROPCiO p.t. „Opinia”. IPN BU 0256/442 (8658/II) t. 4-7.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Hazardziści”, nr rejestr. 48358, dotyczyła rozpracowania działalności Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na terenie całego kraju. Była prowadzona od 1 marca 1976 przez Wydziały II, V i IX Dep. III MSW do kwietnia 1985. Józef Janowski – działacz ROPCiO w Sieradzu i Zduńskiej Woli - występuje w aktach tej Sprawy m.in. jako członek Rady Sygnatariuszy ROPCiO i uczestnik II i III Zjazdu Krajowego ROPCiO. IPN BU 0222/243 (53123/II) - akta, IPN BU 01228/309 (53123/2) - mikrofilm.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Sympatyk", nr rejestr. 2213, założonej w roku 1977 na mieszkańca Zduńskiej Woli podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z Józefem Janowskim – działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Z treści akt wynika, że SB planowała pozyskać figuranta Sprawy na swego tajnego współpracownika. Sprawę zakończono jednak w roku 1978, materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 396/II. IPN Ld 038/123 (396/II) – akta, PN Ld 055/91 (396/2) – mikrofilm.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Kokietka”, nr rejestr. 2219. Sprawa ta została założona przez Wydz. III KW MO w Sieradzu w roku 1977 na mieszkankę Zduńskiej Woli, pracownicę ZOZ, podejrzaną o utrzymywanie kontaktów z Józefem Janowskim – działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Sprawę zakończono w roku 1978, materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 419/II. IPN Ld 038/146 (419/II) – akta, IPN Ld 055/107 (419/2) – mikrofilm.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Asekurant”, nr rejestr. 2249. Sprawa ta została założona przez Wydz. III KWMO w Sieradzu w roku 1977 na mieszkańca Zduńskiej Woli, pracownika Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Sieradzu, podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z Józefem Janowskim – działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Sprawę zakończono w 1978 r., materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 415/II. IPN Ld 038/142 (415/II) – akta, IPN Ld 055/104 (415/2) – mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia, a od 12.09.1978 Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Blacha”, nr rejestr. 4615, była prowadzona przez Wydz. III KW MO w Kaliszu od 6 lipca 1978 do 23 września 1983. Józef Janowski – członek kolegium redakcyjnego regionalnego dwutygodnika ROPCiO p.t. „Wolne Słowo” – występuje w treści Analizy materiałów w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Blacha”. Sprawa ta została założona na osobę, która zamierzała udostępnić prywatne mieszkanie na punkt konsultacyjny ROPCiO. Akta tej sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Kaliszu pod sygn. 1122/II. Mat. o sygn. 1122/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewid. i akt o sygn. IPN BU 0222/243 (53123/II).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Kolporter”, nr rejestr. 2402, założonej przez Wydz. III KW MO w Sieradzu w roku 1978 na mieszkańca Zduńskiej Woli, pracownika PKP Łódź Kaliska, podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z Józefem Janowskim. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 416/II. IPN Ld 038/143 (416/II) – akta, IPN Ld 055/105 (416/2) – mikrofilm.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Dziadek”, nr rejestr. 2406, założonej przez Wydz. III KWMO w Sieradzu w 1978 r. na mieszkańca Zduńskiej Woli, prawnika, podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z Józefem Janowskim – działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Materiały zarchiwizowano w roku 1979 w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 470/II. IPN Ld 038/192 (470/II).
Występuje w aktach administracyjnych Wydz. III KW MO w Łodzi z lat 1979-1980. Materiały te zawierają „Oceny stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1979–1980”. Józef Janowski występuje w ocenach za luty i marzec roku 1979 - dotyczących województwa miejskiego łódzkiego. Jest wymieniony jako członek grupy o charakterze społeczno-katolickim działającej w ramach ROPCiO oraz jako zaangażowany w przygotowanie ulotek z okazji I wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Polsce. Te ulotki zawierały żądania zmian w stosunku władz PRL do Kościoła Katolickiego, tj. udzielania zezwoleń na budowę świątyń, nauki religii w szkołach, udostępnienia katolikom środków masowego przekazu. IPN Ld pf 10/974 (1445/X) t. 3.
Figuruje w aktach śledczych z lat 1979-1980 zatytułowanych „Pomocnicze mat. śledcze dot. Józefa Janowskiego”. Akta te zawierają dokumenty z czynności wykonywanych przez Wydziały Śledczy i III KW MO oraz przez Prokuraturę Wojewódzką w Sieradzu na potrzeby śledztwa o nr I Ds.-275/78 - prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście oraz przez Wydział Śledczy KS MO. Z treści materiałów wynika, że 14.12.1979 na polecenie naczelnika Wydziału II Biura Śledczego MSW przeszukano mieszkanie Józefa Janowskiego, a następnie go zatrzymano, tymczasowo aresztowano i osadzono w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Powód aresztowania: przynależność do ROPCiO, publikowanie w czasopismach „Wolne słowo” i „Opinia” oraz rozpowszechnianie wydawnictw "pozbawionych debitu komunikacyjnego". W dniu 22.03.1980 Józef Janowski został zwolniony z aresztu. W aktach brak informacji o sposobie zakończenia sprawy. IPN Ld 053/5 (1/6/90) t. 5.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Sport”, nr rejestr. 3059, założonej przez Wydz. III KW MO w Sieradzu w roku 1980 na mieszkańca Zduńskiej Woli podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z Józefem Janowskim – działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 598/II, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 598/2. Materiałów o sygn. 598/II brak, zachował się mikrofilm – sygn. IPN Ld 055/234 (598/2).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Garaż”, nr rej. 3068, założonej przez Wydz. III KWMO w Sieradzu w roku 1980 na pracownika Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu - podejrzanego o posiadanie i kolportaż "materiałów bezdebitowych" oraz o kontakty z Józefem Janowskim – działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 588/II. IPN Ld 038/307 (588/II) – akta, IPN Ld 055/224 (588/2) – mikrofilm.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Rada”, nr rej. 3423, założonej w roku 1980 przez Wydz. III KW MO Sieradz na nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Zduńskiej Woli. Byli oni podejrzani o organizację w miejscu pracy Szkolnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” oraz o kontakty z Józefem Janowskim, działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 586/II. IPN Ld 038/305 (586/II) – akta, IPN Ld 055/222 (586/2) – mikrofilm.
Józef Janowski występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Klan”, nr rej. 37004 , w ramach której SB od 14.11.1980 rozpracowywała działalność NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i województwie. Dnia 24.08.1982 zmieniono kryptonim sprawy na „Związek”. Materiały Wydz. III-A/V, Insp. 2 KW MO Gdańsk zawierają: charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 4, 7, 12 i 22.
Figuruje w Sprawie Obiektowej krypt. „Pozytywni”, nr rej. 3517, założonej przez SB z Wydz. III-A/V KW MO w Sieradzu w dniu 18.11.1980 na Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej. Józef Janowski był jednym z figurantów tej Sprawy. Zakończono ją 4 kwietnia 1984, materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Sieradzu pod sygn. 12/IV. IPN Ld 020/9 (12/IV) t. 1, 3, 4, 6.
Figuruje w Sprawie Obiektowej krypt. „Samozwańcy”, nr rej. 3518, prowadzonej w latach 1980-1981 przez Wydz. III-A KW MO Sieradz. Sprawa dotyczyła „kontroli operacyjnej” Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej w Zduńskiej Woli. Józef Janowski był jednym z jej figurantów. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 11/IV. IPN Ld 020/8 (11/IV).
Józef Janowski – działacz ROPCiO i redaktor niezależnego od cenzury czasopisma „Wolne Słowo” – występuje w materiałach operacyjnych Dep. III MSW dotyczących „kontroli operacyjnej” Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. Tom akt stanowią raporty przekazywane od kwietnia roku 1981 do października roku 1985 przez poszczególne KW MO/WUSW do Wydziału V Departamentu III MSW - dotyczące utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich „czynności operacyjnych”. IPN BU 0222/747 (54236/II).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Samotny”, nr rej. 3678, prowadzonej w roku 1981 przez Wydz. III KW MO w Sieradzu przeciwko mieszkańcowi Zduńskiej Woli - podejrzanemu o utrzymywanie kontaktów z Józefem Janowskim. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 671/II, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 671/2. Materiałów o sygn. 671/II brak, zachował się mikrofilm – sygn. IPN Ld 055/295 (671/2).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Antek”, nr rej. 3711, założonej w roku 1981 przez Wydz. III KW MO w Sieradzu na mieszkańca Zduńskiej Woli - podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z Józefem Janowskim, działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Sieradzu pod sygn. 655/II, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 655/2. Materiałów o sygn. 655/II brak, zachował się mikrofilm – sygn. IPN Ld 055/279 (655/2).
Akta internowania Józefa Janowskiego. 13 grudnia 1981, po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego, J. Janowski został internowany na wniosek Wydziału III KW MO w Sieradzu. Powód: „były działacz ROPCiO”. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu. W dniu 16.02.1982 uchylono decyzję o jego internowaniu. IPN Ld 053/35 t. 15 (2/25/90).
W dokumentach wytworzonych w związku z internowaniem Józefa Janowskiego (13.12.1981) figuruje między innymi zapis: „od wielu lat negatywnie ustosunkowany do ustroju socjalistycznego. Będąc studentem inicjował utworzenie nielegalnej organizacji. Wchodzi w skład nieformalnej grupy opozycyjnej o zabarwieniu chadeckim. Prowadzi wrogą działalność skierowaną przeciwko PRL. Jest redaktorem nielegalnego czasopisma >Wolne Słowo<”. Był osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a od 6.01.1982 w tzw. Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. W dniu 16.02.1982 komendant wojewódzki MO w Sieradzu uchylił decyzję o jego internowaniu (akta internowanego). IPN Ld 24/7 (2/82).
Józef Janowski został objęty śledztwem Wydziału Śledczego KS MO - zarejestrowanym pod nr S-14/82, następnie połączonym ze śledztwem o nr rej. S-27/85. Był podejrzany o to, że „w okresie do 14.02.1979 r. w Sieradzu i innych miejscowościach brał udział w związku posługującym się nazwą >Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela<, którego celem była działalność przestępcza, polegająca na rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw”. Dnia 10.02.1985 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła to postępowanie. W roku 1988 akta zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 3327/III. IPN BU 0331/535 (3327/III) – akta, IPN BU 01326/424 (3327/3) – mikrofilm.
Józef Janowski - w latach 80-ch członek zarządu Polskiego Związku Katolicko-Społecznego - występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Mrowisko”, nr rejestr. 78621. Podstawą założenia tej Sprawy w dniu 14.04.1983 przez Wydz. V Dep. III MSW były uzyskane przez SB informacje, że „na terenie Warszawy i niektórych województw poszczególne osoby wywodzące się z b[yłych] środowisk Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Demokratycznego oraz przedstawiciele środowisk katolickich usiłują podejmować działalność mającą na celu utworzenie w perspektywie antysocjalistycznej partii politycznej na bazie >patriotyzmu narodowego<”. W toku sprawy zamierzano: „zorganizować długofalową i wielokierunkową grę operacyjną, w ramach której dążyć będziemy do sytuacji wykluczającej możliwość powstania antysocjalistycznej partii politycznej”. SOR krypt. „Mrowisko” była prowadzona we współpracy z Wydziałem II Departamentu IV MSW oraz z niektórymi jednostkami terenowymi SB. Sprawę tę zakończono 2 stycznia 1986, materiały zarchiwizowano w Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 53453/II, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 53453/2. IPN BU 0222/417 (53453/II) – akta, IPN BU 01228/602 (53453/2) – mikrofilm.
Józef Janowski – ówczesny członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia „PAX” – 28 listopada 1987 został zarejestrowany przez Wydział IV WUSW w Sieradzu jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Organizator”, nr rejestr. 7861. Przyczyną tej rejestracji i kolejnej inwigilacji była „wroga działalność antysocjalistyczna”. Prowadzenie Kwestionariusza zakończono 29 stycznia 1990. Materiały zniszczono bez archiwizacji w styczniu 1990 r., wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce pracy tajnego współpracownika o pseud. „Jerzy”/ „Jurek”, prowadzonej w latach 1961-1978 przez SB z KM MO w Łodzi (nr rej. Ld 33939), a następnie z KW MO w Sieradzu (nr rej. Si 1440), znajdują się doniesienia dotyczące Józefa Janowskiego. IPN Ld 0037/167 (187/I) t. 2.
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. „Józek”/ „Roman”, prowadzonej w latach 1969-1975 przez SB z KM MO w Łodzi (nr rej. Ld 17254), a następnie z KW MO w Sieradzu (nr rej. Si 1367), znajdują się doniesienia dotyczące Józefa Janowskiego. IPN Ld 0037/27 (28/I) t. 2.
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. „Jan” (nr rej. 1746), prowadzonej w latach 1976-1978 przez SB z KW MO w Sieradzu, znajdują się doniesienia dotyczące Józefa Janowskiego. IPN Ld 0037/171 (191/I) t. 2.
W teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseud. „Ignac” (nr rej. 2355), prowadzonej w latach 1978-1979 przez SB z KW MO w Sieradzu, znajdują się doniesienia dotyczące Józefa Janowskiego. IPN Ld 0037/196 (217/I) t. 2.
W teczce personalnej tajnego współpracownika SB o pseud. „Antoni” (nr rej. 2481), prowadzonej w latach 1978-1981 przez SB z KW MO w Sieradzu, znajdują się doniesienia dotyczące Józefa Janowskiego. IPN Ld 0057/271 (311/1).
W teczce personalnej tajnego współpracownika SB o pseud. „Andrzej” (nr rej. 2667), prowadzonej w latach 1976-1979 przez SB z KW MO w Sieradzu, znajdują się doniesienia dotyczące Józefa Janowskiego. IPN Ld 0057/226 (256/1).
W teczce personalnej tajnego współpracownika SB o pseud. „Luis” (nr rej. 3725), prowadzonej w latach 1981-1983 przez SB z KW MO w Sieradzu, znajdują się doniesienia dotyczące Józefa Janowskiego. IPN Ld 0057/363 (510/1).
.