Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Stanisław
Nazwisko: Płoskonka
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 08-05-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 20.03.1982 Józef Płoskonka – ówczesny wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach – został zarejestrowany pod nr 20875 jako figurant do Sprawy Obiektowej krypt. „Alfa” (nr rej. 7541). Sprawa ta dotyczyła „zabezpieczenia środ[owiska] akademickiego” i od roku 1981 była prowadzona przez Wydz. III KW MO w Kielcach. Dnia 12.01.1987 został wyrejestrowany, ponieważ została z nim rozwiązana umowa o pracę w WSP. Materiały dotyczące Józefa Płoskonki wyłączono z akt SO krypt. „Alfa” i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Kielcach pod sygn. 12829/II. Dnia 28.12.1989 akta SO krypt. „Alfa” zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW w Kielcach pod sygn. 2931/IV (obecna sygn. IPN Ki 014/1888). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne i śledcze SB dotyczące Józefa Płoskonki wyłączone z akt Sprawy Obiektowej krypt. „Alfa” zostały zarchiwizowane w Wydz. „C” WUSW w Kielcach pod sygn. 12829/II, a następnie zmikrofilmowane (sygn. 12829/2). Zawierają dokumenty wytworzone w związku z działalnością J. Płoskonki w KZ NSZZ „Solidarność” przy WSP w Kielcach. Od grudnia 1980 do listopada 1981 pełnił on funkcję wiceprzewodniczącego KZ. Z treści dokumentów wynika również, że był nakłaniany do współpracy przez Wydz. III KW MO w Kielcach. Na tę współpracę nie wyraził zgody, więc SB kilkakrotnie przeprowadziła z nim rozmowy ostrzegawcze. Materiały zawierają także dokumenty ze śledztwa o nr R-7/86, prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Kielcach. J. Płoskonka i 2 inne osoby zostali zatrzymani podczas kolportażu „nielegalnych wydawnictw”. W związku z tym dnia 29.03.1986 J. Płoskonka został skazany przez Sąd Rejonowy w Kielcach na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata. W dniu 30.09.1986 Sąd Wojewódzki w Kielcach, po rozpatrzeniu odwołania, umorzył postępowanie wobec niego. Akta o sygn. 12829/II "uległy zniszczeniu w czasie pożaru". Zachował się mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1330 (12829/2).
W dniu 13.12.1981 Józef Płoskonka został internowany w ramach ogólnokrajowej akcji MSW o kryptonimie „Jodła” i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Został zarejestrowany przez Wydział Śledczy KW MO w Kielcach pod nr 20323 (dnia 22.12.1981). Decyzję o jego internowaniu uchylono 29.04.1982. IPN Ki 07/239 (2346/242/IV) akta, IPN Ki 028/240 (2346/242/4) mikrofilm.
Akta penitencjarne wytworzone w związku z internowaniem Józefa Płoskonki zostały zebrane pod sygn. 6/I/81. Był on osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach od 13.12.1981. Zwolniony 29.04.1982. IPN Ki 45/363 (6/I/81).
W dniu 29.03.1986 Józef Płoskonka został zarejestrowany pod nr 26819 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Prezes” nr rej. 21618 (tego samego dnia zmieniono kategorię sprawy z SOS na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Powód: „podejrzany o wrogą działalność polityczną”. Dnia 31.08.1989 sprawę wyrejestrowano, a 6.09.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Kielcach pod sygn. 13257/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 13257/2). Materiały i mikrofilm "zostały komisyjnie zniszczone" w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w dokumentach operacyjnych SB dotyczących „zabezpieczenia” uroczystości pierwszomajowych oraz II wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Polsce - w czerwcu 1983 roku. W tych materiałach Wydz. VIII Dep. III MSW znajdują się notatki służbowe, szyfrogramy i wykazy osób przewidzianych do zatrzymania lub przeprowadzenia z nimi rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych”. W treści pisma naczelnika Wydziału III KW MO w Kielcach z 14.04.1983 - skierowanego do naczelnika Wydziału VIII Departamentu III MSW - Józef Płoskonka występuje jako osoba wytypowana do przeprowadzenia rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawczej”. IPN BU 0236/263 (2325/IV/2).
W dniu 27.03.1986 Józef Płoskonka został osadzony w areszcie za "kolportowanie nielegalnych wydawnictw”. Dnia 29.03.1986 Wydział II Karny Sądu Rejonowego w Kielcach w trybie przyspieszonym skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz na karę 200.000 zł grzywny. Dnia 30.09.1986 podczas rozprawy rewizyjnej Sąd Wojewódzki w Kielcach umorzył to postępowanie w oparciu o przepisy ustawy z lipca 1986 „o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw”. IPN Ki 26/20 (II K 563/86).
Akta paszportowe Józefa Płoskonki zawierają informacje o dwukrotnym tzw. zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata. Pierwsze z nich (o nr Z-22/82) dotyczyło zakazu wyjazdów w okresie od 10.02.1982 do 10.02.1984 i zostało wniesione przez Wydział III KW MO w Kielcach. Drugie zastrzeżenie (o nr Z-0529/86) wniósł Wydział Śledczy WUSW w Kielcach - obejmowało ono okres od 8.04.1986 do 8.04.1988. IPN Ki 23/23306 (EAKI 23306).
.