Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marek
Nazwisko: Nastula
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 02-01-1956
Imię ojca: Roman
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Nastula występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Hazardziści”, nr rej. 48358, w ramach której SB od marca 1976 do kwietnia 1985 rozpracowywała działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na terenie całego kraju. Według treści materiałów Dep. III MSW, A. Nastula był działaczem Nurtu Niepodległościowego (NN) i ROPCiO. Uczestniczył w Zjeździe działaczy NN w dniu 25.05.1978 oraz w III Krajowym Zjeździe uczestników ROPCiO. Należał do grupy działaczy skupionych wokół Andrzeja Czumy. IPN BU 0222/243 (53123/II) - akta, IPN BU 01228/309 (53123/2) - mikrofilm.
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Termity” (nr rej. 23922) - prowadzonej przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie od 24 marca 1979 do 29 kwietnia 1985. W dniu 19.12.1979 Andrzej Nastula został zarejestrowany pod nr 24705 jako figurant do SOR krypt. „Termity” - „ze względu na prowadzenie aktywnej działalności w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Lublinie (…). W toku prowadzenia sprawy ustalono, że figurant wraz z innymi osobami stanowili grupę, która utożsamiała swoją działalność z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Ich działalność, przy ścisłym współdziałaniu z ośrodkami antysocjalistycznymi na terenie kraju, polegała na produkcji i kolportażu różnego rodzaju literatury bezdebitowej o treści antysocjalistycznej, szerzeniu w środowisku studenckim ideologii sprzecznej z zasadami państwa socjalistycznego. Podejmowali również inne przedsięwzięcia, jak: nielegalne zebrania, zbieranie podpisów pod petycjami do władz, organizowanie marszów protestacyjnych i demonstracji”. W dniu 27.02.1985 "zaniechano dalszego prowadzenia sprawy". Dnia 29.04.1985 materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” WUSW w Lublinie pod sygn. 10612/II, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 10612/2. Materiały i mikrofilm zniszczono w roku 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Nastula – ówczesny student KUL i działacz Międzyuczelnianego Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Lublinie – występuje w aktach operacyjnych dotyczących „kontroli operacyjnej” Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) w różnych miastach w okresie od kwietnia 1981 do października 1985. Tom akt stanowią raporty przekazane przez poszczególne KW MO, w tym przez KW MO w Lublinie, do Wydziału V Departamentu III MSW - dotyczące utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich „czynności operacyjnych”. IPN BU 0222/747 (54236/II).
Andrzej Nastula – ówczesny etatowy pracownik Krajowego Ośrodka Ruchu Światło-Życie (działającego w Kościele rzymsko-katolickim) – był internowany w okresie od 18 marca do 24 lipca 1982. Powód internowania: jego działalność w „ugrupowaniach antysocjalistycznych” i nawoływanie „do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych”. W dniu 25.03.1982 został osadzony w Zakładzie Karnym we Włodawie, a 23.04.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Następnie – na mocy pisma naczelnika Wydziału Śledczego KW MO z 20.07.1982 – został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Lublinie. IPN Lu 23/292, IPN BU 2431/1.
Występuje w aktach operacyjnych Wydziału Śledczego KW MO w Lublinie o krypt. "Klon" - dotyczących osób internowanych po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. W dniu 1.07.1983 te materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Lublinie pod sygn. 10190/II. W części dotyczącej Andrzeja Nastuli akta te "zostały wybrakowane przez tut.[ejszy] Wydz. Śledczy" - według zapisu z-cy Naczelnika Wydz. Śledczego KW MO w Lublinie z sierpnia 1989. Materiały o sygn. 10190/II zachowane częściowo – sygn. IPN Lu 020/638. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Renesans”/ „Mrowisko”, nr rej. 42220 - dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego (w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych). Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. V Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku w latach 1982-1985. IPN Gd 003/176 (200/IV) k. 171.
Andrzej Nastula występuje w Sprawie Obiektowej o kryptonimie "Związek", nr rejestr. 25985 - prowadzonej w latach 1980-1983 przez Wydział III "A" i Wydział V KW MO w Lublinie. Sprawa ta dotyczyła operacyjnej kontroli i inwigilacji Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie. IPN Lu 018/162 t. 1.
Występuje w materiałach ewidencyjnych Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie z lat 1982-1984. Zastrzeżenie zagranicznych wyjazdów A. Nastuli do wszystkich krajów świata - wniesione przez Wydział IV KW MO w Lublinie we wrześniu 1982 - obowiązywało do sierpnia 1984. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.