Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Stanisław
Nazwisko: Ochnia
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 27-12-1957
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 25.03.1982 Grzegorz Stanisław Ochnia został zarejestrowany na podstawie „materiałów agenturalnych” jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Odezwa”, nr rej. 8060. Dnia 12.05.1982 zmieniono kategorię zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. III KW MO w Radomiu i dotyczyła „podejmowania wrogich inicjatyw w ramach KOWzP [Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania] i KPN Radom oraz produkcji wrogich ulotek”. Z treści zapisu kartotecznego wynika, że w okresie od 13.12.1981 do 30.04.1982 Grzegorz Ochnia działał w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”, „przygotowywał akcję protestacyjną oraz sporządzał w celu rozpowszechniania ulotki p[od] tyt[ułem] >Pan da siłę swojemu ludowi< lżące ustrój i naczelne organy PRL”. Sprawę zakończono 15.09.1982 skierowaniem zebranych materiałów do sądu. Dnia 28.09.1982 akta zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Radomiu pod sygn. 427/II. IPN Ra 05/365 (427/II).
W dniu 1.05.1982 Grzegorz Ochnia został tymczasowo aresztowany pod zarzutem „produkowania w celu rozpowszechniania antypaństwowych ulotek”. Na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach, śledztwo przeciwko niemu i dwóm innym osobom przeprowadził Wydział Śledczy KW MO w Radomiu. Dnia 13.05.1982 prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Materiały te zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Radomiu pod sygn. 85/III. Materiałów o sygn. 85/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w aktach Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach - dotyczących też dwóch innych osób. Według treści tych akt, Grzegorz Ochnia został oskarżony o „drukowanie nielegalnych ulotek”. Wyrokiem z 4.06.1982 został skazany na podstawie dekretu o stanie wojennym na karę 2 lat pozbawienia wolności. IPN Ki 92/28 (Śl II 55/82).
Figuruje w aktach osobowych więźniów z powodu "naruszenia dekretu o stanie wojennym" poprzez kontunuowanie po 13.12.1981 działalności w ramach NSZZ „Solidarność”. Został aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach z 1.05.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. Dnia 18.08.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Zwolniony z więzienia 30.04.1983 w związku z końcem terminu odbywania kary. IPN Lu 78/84.
Akta sprawy karnej dotyczącej "naruszenia dekretu o stanie wojennym". W dniu 1.05.1982 w wyniku przeszukania funkcjonariusze SB znaleźli 150 sztuk ulotek zatytułowanych „Pan da siłę swojemu ludowi” i podpisanych „Robotnicza Organizacja Niepodległościowa” - o treści zawierającej „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz lżące ustrój i naczelne organa PRL”. Ponadto ustalono, że 29.04.1982 Grzegorz Ochnia i inni namalowali na dwóch biało-czerwonych flagach napisy „Solidarność” i „KPN” ze znakiem Polski Walczącej. Następnie "flagi te zamierzali wywiesić". Dnia 1.06.1982 Wydział Zamiejscowy w Kielcach Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Grzegorza Ochnię na karę 2 lat pozbawienia wolności i opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3.000 złotych. Dnia 23.07.1982 Izba Wojskowa Sądu Najwyższego (II instancja) obniżyła karę więzienia do 12 miesięcy i obciążyła G. Ochnię kosztami postępowania w wysokości 2.700 złotych. IPN BU 1357/343-344 (S.oW. 358/82)
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Mistrz” (nr rej. 8653) - założonej 7 grudnia 1982 przez Wydz. III KW MO w Radomiu w związku z produkcją i kolportażem ulotek „o wrogiej treści” na terenie Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego i Zmechanizowanego Robót Ziemnych. W tych aktach Grzegorz Ochnia występuje m.in. w doniesieniu tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Adam” z dnia 1.08.1983 jako działacz NSZZ „Solidarność” i pracownik ww. zakładu - zwolniony z tej pracy z uwagi na wyrok więzienia. Materiały te zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 520/II. IPN Ra 05/445 (520/II).
W dniu 6 lipca 1983 Grzegorz Ochnia został zarejestrowany pod nr 9098 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Grześ”. Powód: „podejrzany o przynależność do podziemnych struktur >Solidarności< i kolportaż wrogich ulotek”. Dnia 2.12.1983 zmieniono charakter zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania, a 29.06.1985 sprawę zakończono. W dniu 15.07.1985 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 619/II. IPN Ra 05/530 (619/II).
W dniu 22.10.1984 Grzegorz Ochnia został zarejestrowany, na podstawie „materiałów agenturalnych”, do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Kontakt” nr 10083. Według informacji uzyskanych przez SB w październiku 1984 r. „G. Ochnia wraz z innymi działaczami radomskiego podziemia [NSZZ] >S[olidarność]< udali się do Gdańska w celu nawiązania kontaktu z tamtejszymi działaczami >S< (…). W trakcie wizyty (…) w/w nawiązali kontakt z dwoma osobnikami, którzy przedstawili się, że są dziennikarzami amerykańskimi z agencji UPI”. „W trakcie rozmowy G. Ochnia poinstruował dziennikarza, że w Radomiu został zawiązany Regionalny Komitet Wykonawczy [NSZZ >Solidarność<]. Mówił także o prężnej działalności radomskiej opozycji, (…) o tym, że w Radomiu wydaje swoje podziemne pismo oraz, że w niedługim czasie będzie działał nadajnik radia >S[olidarność]<”. Dnia 26.11.1986 Grzegorz Ochnia został wyrejestrowany ze sprawy i przekazany do dalszego prowadzenia Wydziałowi V, który 22.01.1987 zarejestrował go do SOR o nr 11119. IPN Ra 05/721 (836/II).
W dniu 22.01.1987 Grzegorz Ochnia został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o nr 11119 (w zachowanych materiałach ewidencyjnych brak możliwości ustalenia kryptonimu tej sprawy). Sprawa ta dotyczyła „wrogiej działalności w środowiskach aktywistów ruchu związkowego”. Dnia 10.12.1987 materiały zostały przerejestrowane do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Berło” o nr rej. 12061. Natomiast w dniu 25.11.1988 materiały przerejestrowano do SOR krypt. „Rondo” o nr rej. 12535. Prowadzenie Sprawy zakończono 19.09.1989. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 1099/II. Materiały o sygn. 1099/II zniszczono w grudniu 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie w sprawie Grzegorza Ochni - podejrzanego o „gromadzenie w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej” - były prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Radomiu w okresie od 11.06.1985 do 31.12.1985. W zachowanych aktach brak informacji o zakończeniu tej sprawy. IPN Ra 3/3 t. 2 (Ds. 2413/85).
Przeszukania mieszkań Grzegorza Ochni zostały dokonane przez Wydz. Śledczy WUSW w Radomiu na podstawie nakazów z 24 i 30 kwietnia 1987. Dokumentacja dotycząca tych przeszukań wykazuje, że w wyniku przeszukania w dniu 24.04.1987 funkcjonariusze SB znaleźli "nielegalne wydawnictwa" oraz ulotki sygnowane przez NSZZ „Solidarność”. IPN Ra 04/487 (489/III).
W dniu 9.05.1988 radomska SB złożyła wniosek o ukaranie Grzegorza Ochnię za to, że „na czele nielegalnej demonstracji ulicznej niósł transparent z napisem NSZZ >Solidarność< Ziemia Radomska – organizacji prawnie zabronionej, czym podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchu, nawołując w ten sposób do nieposłuszeństwa”. Orzeczeniem z 24.06.1988 Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia ukarało Grzegorza Ochnię grzywną w wysokości 36.500 zł oraz przepadkiem dowodu rzeczowego. Dnia 26.06.1988 G. Ochnia złożył odwołanie. Jednak 11.07.1988 kolegium II instancji utrzymało to orzeczenie w mocy. IPN Ra 10/15 (2167/88).
Figuruje w materiałach operacyjnych SB Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu z roku 1988. Część tych materiałów to tzw. akta kontrolne czynności sprawdzających w sprawie udziału Grzegorza Ochni i innego działacza "S" w "nielegalnej manifestacji w Radomiu w dniu 25.06.1988 r. i podejmowania działań w celu wywołania niepokoju publicznego". IPN Ra 04/516.
Materiały ewidencyjne WUSW w Radomiu z lat 1987-89 (nr RA-79/Z/87) informują między innymi o tzw. zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych dla Grzegorza Ochni. To zastrzeżenie wyjazdów zostało wniesione przez Wydz. V WUSW w Radomiu dnia 27 maja 1987. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
.