Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Artur
Nazwisko: Podkowiński
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 14-11-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
13.01.1981 Zdzisław Podkowiński został zarejestrowany przez Wydział III "A" KWMO w Radomiu pod nr. 7127 jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Sezam” (nr rej. 6903). Sprawa rozpoczęta 11.11.1980 dotyczyła „usiłowania prowadzenia wrogiej działalności antysocjalist[ycznej] w MKR NSZZ >Solidarność<”. Zakończono 24.11.1983. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W materiałach śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Radomiu przeciwko członkom KPN znajduje się informacja, że Zdzisław Podkowiński w dniu 11.08.1981 uczestniczył w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy MKR "Solidarność" Ziemia Radomska, na którym omawiano sprawę marszu protestacyjnego i powołano komitet, którego został przewodniczącym. W dniu 14.08.1981 odbyło się ponowne zebranie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w sprawie "marszu gwiaździstego", na którym poinformowano zebranych, że planowany "marsz gwiaździsty" został odwołany. Podkowiński w dniu 01.11.1981 około godziny 10 na cmentarzu parafialnym przy ul. Dzierżyńskiego w Radomiu wziął udział w złożeniu wieńca z szarfami na którym widniał napis „Hołd pomordowanym w Katyniu”. Śledztwo prowadzono w czasie od 06.02.1981 do 31.01.1983. IPN BU 975/756 (15585/9, Po. Śl. II 1/82 t. VI).
Od 9.12.1981 inwigilację Zdzisława Podkowińskiego, zarejestrowanego pod nr. 7127, prowadził Wydział III KWMO/WUSW w Radomiu, w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Konfederacja” (nr rej. 7694). Sprawa dotyczyła działalności KPN na terenie Radomia. 13.04.1983 materiały dotyczące Zdzisława Podkowińskiego wyłączono ze SOR krypt. „Konfederacja”, a w dzienniku rejestracyjnym zmieniono charakter zainteresowania na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Halec”. Kontrolowany jako aktywny działacz KPN i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu. 20.12.1988 sprawę zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności. 4.01.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 996/II. IPN Ra 05/858 (996/II).
Zdzisław Podkowiński – działacz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej – występuje w materiałach dotyczących „kontroli operacyjnej” KOWzP. Tom stanowią raporty przekazane przez KWMO/WUSW w Radomiu do Wydziału V Departamentu III MSW dotyczące utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich „czynności operacyjnych”. Materiały pochodzą z okresu od kwietnia 1981 do października 1985. IPN BU 0222/747 (54236/II).
Akta internowania. Po wprowadzeniu stanu wojennego Zdzisław Podkowiński – wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy – w ramach akcji "Jodła" został internowany na wniosek Wydziału III-A KWMO w Radomiu „za działal[ność] antysocjalist[yczną]”. Osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Załężu i Kielcach. 22.09.1982 decyzja o internowaniu została uchylona. 12.06.1984 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 226/III. IPN Ra 04/225 (226/III).
Dokumenty operacyjne Wydziału VIII Departamentu III MSW dotyczące „zabezpieczenia” uroczystości pierwszomajowych oraz II wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Polsce, w czerwcu 1983 roku. W materiałach znajdują się notatki służbowe, szyfrogramy i wykazy osób przewidzianych do zatrzymania lub przeprowadzenia z nimi rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych”. Zdzisław Podkowiński występuje w treści pisma naczelnika Wydziału III KWMO w Radomiu z 12.04.1983 jako osoba wytypowana do przeszukania, zatrzymania i rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawczej”. Akta zawierają się w czasie od kwietnia 1983 do maja 1983. IPN BU 0236/263 (2325/IV/2).
Materiały akt śledztwa Wydziału Śledczego KWMO w Rzeszowie o nr RSD-31/82 prowadzonego od 15.09.1982. „W dniu 4.09.1982 r. internowany [Zdzisław] Podkowiński przebywający na leczeniu w Szpitalu Woj[ewódzkim] w Rzeszowie znieważył funkcjonariuszy MO sprawujących nadzór nad nim”. Z treści materiałów wynika, że w tym dniu internowanego odwiedzili członkowie jego rodziny. W trakcie rozmowy na szpitalnym korytarzu do bliskich Podkowińskiego podeszli dwaj milicjanci, którzy zażądali od nich dokumentów. Postanowieniem z 31.01.1983 Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie umorzyła postępowanie. Materiały zarchiwizowano 02.03.1983 w Wydziale „C” KWMO w Rzeszowie pod sygnaturą 7832/III. IPN Rz 052/872 (7832/III) – akta, IPN Rz 0143/276 (7832/3) – mikrofilm.
.