Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Piwoński
Miejsce urodzenia: Gniew
Data urodzenia: 11-05-1953
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Agencja", nr rejestr. 44875. Sprawa ta została założona w roku 1986 przez SUSW w Warszawie przeciwko grupie 30 podejrzanych - w związku z nielegalnym kolportażem pisma "Przegląd Wiadomości Agencyjnych". IPN BU 0258/452.
W dniu 20.10.1986 Wydział III-2 SUSW zarejestrował pod numerem 45360 "zabezpieczenie operacyjne" Aleksandra Piwońskiego. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brakuje informacji o przyczynie i charakterze tej rejestracji, którą formalnie zakończono dnia 3.07.1989 z dopiskiem "brak wart.[ości] oper.[acyjnej]". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisu kartoteczno-ewidencyjnego.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych WUSW w Gdańsku z roku 1987. W dniach 12 i 16 marca 1987 został bowiem odnotowany w kartotece Wydziału „B” WUSW w Gdańsku - w związku z jego "domniemanym" kontaktem z dyplomatą Wielkiej Brytanii. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
W materiałach ewidencyjnych Wydz. Śledczego SUSW figuruje zapis, iż w dniu 30.04.1988 o godzinie 12.00 Aleksander Piwoński został "zatrzymany prewencyjnie" przez ten Wydział Śledczy. Brak informacji o przyczynie tego zatrzymania. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Aleksander Piwoński figuruje w aktach sprawy śledczej z maja roku 1988 - prowadzonej od 6.05.1988 przez Wydział Śledczy SUSW z powodu podejmowania "od bliżej nieustalonego czasu do dn. 6.05.1988 r. działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego poprzez próbę zorganizowania nielegalnego komitetu strajkowego w miejscu pracy. Odstąpiono od kierowania wniosku o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy”. W innym zapisie ewidencyjnym stwierdzano, że A. Piwoński "w dn. 6.05.1988 r. na terenie Huty >Warszawa< udzielił pomocy Sewerynowi Jaworskiemu nakłaniającemu pracowników huty do zorganizowania strajku". IPN BU 01326/806 (RSOW 130/88), IPN BU 2911/1, IPN BU 2912/1.
.