Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Runowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 06-04-1958
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w aktach Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z lat 1977-1982 (nr 4Ds.60/78; 4Ds.46/80) i Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku. Akta te dotyczą m. in. Andrzeja Runowskiego - oskarżonego o sporządzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie na terenie woj. gdańskiego tzw. materiałów bezdebitowych „zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W dniu 22.04.1980 zostało przeszukane jego miejsce zamieszkania w Gdańsku „w związku z podejrzeniem, że posiada przy sobie pisma, których treść narusza zasady porządku prawnego w PRL”, w dniu 24.04.1980 to przeszukanie zatwierdziła ww. Prokuratura. IPN Gd 286/1 t. 1-2, IPN Gd 286/2, IPN Gd 286/3, IPN Gd 286/26.
Andrzej Runowski był zarejestrowany 13.03.1980 pod nr 31293 przez Wydz. III-A KWMO w Gdańsku do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Strzelec”. Dnia 20.03.1980 zmieniono jej kategorię na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania - dotyczyła ona „działalności antysocjalistycznej” Andrzeja Runowskiego. W dniu 08.05.1980 zdjęto ją z ewidencji i „przekazano innej jednostce (WSW) "N”. Materiałów o sygn. 16668/II brak. Wpis na podstawie zapisu kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku w latach 1978-1981. To śledztwo dotyczyło sporządzania i przechowywania „nielegalnych wydawnictw i materiałów” na terenie Gdańska w latach 1977-1980. IPN Gd 013/136 t. 13 (8551/III).
Występuje jako "przewidziany do internowania" w aktach Sprawy Obiektowej o krypt. "Gotowość" - dotyczącej osób przeznaczonych przez SB do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w roku 1981 i 1982. IPN GD 340/2 t. 1-2 (911/2), IPN Gd 0207/10 t. 1/1, 1/3, IPN Gd 340/2 t. 1-2/K.
Akta internowania Andrzeja Runowskiego. Internowany od 13 grudnia 1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na podstawie decyzji nr 113 wydanej 12.12.1981 w związku z tym, że „podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego”. Wykonanie tej decyzji powierzono Grupie Śledczej KW MO w Gdańsku. W dniu 09.08.1982 został zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 304 KW MO. IPN GD 159/296.
Andrzej Runowski występuje w materiałach Sprawy Obiektowej o krypt. „Renesans"/ „Mrowisko" nr rej. 42220 dotyczącej założeń i taktyki działań SB wobec NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Sprawa ta była prowadzona od 19 stycznia 1982 do roku 1985 przez Wydz. III"A" KW MO, a następnie przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku. IPN GD 003/176 (IV-200).
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura Paszportów MSW z lat 1986-1988. Został wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL na wniosek Wydz. III Biura Paszportów MSW. W ewidencyjnych zapisach stwierdzano między innymi: „Były aktywny działacz NSZZ >Solidarność<. Reprezentuje poglądy skrajnie antypartyjne i antysocjalistyczne. W 1983 po rocznym internowaniu - wyemigrował do Australii. Obecnie zamieszkuje w RFN”. Materiały zarchiwizowano w Biurze „C” MSW pod sygnaturą N-222263 w roku 1988. Materiałów o sygn. N-222263 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego, IPN BU 1368/25208.
.