Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Buller
Miejsce urodzenia: Kołobrzeg
Data urodzenia: 20-04-1962
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski” - notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Wojciech Buller przynależał do związku «Ruch Młodej Polski» na terenie Słupska. Członkowie związku w lipcu 1981 na murach miasta wykonali napisy farbą olejną o treści: "Wolność dla politycznych - RMP" z emblematami "Polski Walczącej", "Wolność dla działaczy KPN". IPN Gd 340/1 t. 2 (54427/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Wojciech Buller, zaangażowany w działalność «Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania» i «Ruchu Młodej Polski» poprzez m.in. kolportaż ulotek i plakatów, figuruje w «wykazie osób przewidzianych do przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych w ramach operacji krypt. "Klon"» sporządzonym 5.11.1981 przez Wydz. III KWMO w Słupsku. Przeciwko ww. toczyło się postępowanie prokuratorskie Pg. Śl. II-7/81 w sprawie założenia Tymczasowego Komitetu Strajkowego Regionu Słupskiego. 4.02.1982 skazany przez Sąd POW w Bydgoszczy na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. IPN Gd 002/35 t. 1, 2, 5 (50/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie działacza «Ruchy Młodej Polski» i «Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania» podejrzanego o wymalowanie haseł na terenie Słupska 28.07.1981 oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Śledztwo prowadzono w okresie od 30.07.1981 do 19.10.1981. Wojciech Buller figuruje w aktach jako aktywny członek RMP oraz Słupskiego Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania. Materiały złożono do archiwum 18.01.1982 pod sygn. 47/III. IPN Gd 012/27 (47/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 11.06.1981 zarejestrowany pod nr 5439 do SOR krypt. "Odnowiciele" nr rej. 5358 prowadzonej od 2.06.1981 do 12.05.1983 na fakt kolportażu ulotek i prowadzenia "negatywnych inicjatyw politycznych". 12.05.1983 przerejestrowany do SOR krypt. "Feniks" nr rej. 7335 prowadzonej od 31.03.1983 do 31.08.1983. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 579/II zniszczono 2.11.1989 za protokołem brakowania nr 15. Materiałów o sygn. 579/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego przeciwko osobom, które kontynuowały działalność w NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. W. Buller objęty śledztwem RSD-1/82 prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku od 4.01.1982 do 12.01.1982. W dn. 2.01.1982 przeszukano mieszkanie ww., gdzie znaleziono szereg ulotek i plakatów. 4.01.1982 tymczasowo aresztowany pod zarzutem: „od 14.12.1981 do 2.01.1982 w Słupsku i Gdańsku w czasie i na terenie obowiązywania stanu wojennego nie odstąpił od działalności w związku zawodowym NSZZ «Solidarność», w ten sposób, że będąc członkiem tego związku wziął udział w zebraniu założycielskim Tymczasowego Komitetu Strajkowego Regionu Słupskiego oraz rozpowszechniał ulotki nawołujące do niepodporządkowania się rygorom stanu wojennego". Postanowieniem Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z 6.01.1982 śledztwo przeciwko ww. włączono do śledztwa RSD-13/81. 13.01.1982 sporządzono akt oskarżenia. Materiały 30.04.1982 złożono do archiwum pod sygn. 53/III. IPN Gd 012/33 (53/III)
Akta prokuratorskie Tymczasowo aresztowany 4.01.1982 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Słupsku (1 Ds.2/82). Sprawę przekazano 6.01.1982 według właściwości Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Koszalinie w celu włączenia do materiałów postępowania Pg.Śl.II-7/81.13.01.1982 sporządzono akt oskarżenia, oskarżając ww. o to, że "w okresie od 14.12.1981 do 2.01.1982 w Słupsku i Gdańsku w czasie trwania i obowiązywania stanu wojennego nie odstąpił od działalności w związku zawodowym w ten sposób, że będąc członkiem NSZZ «Solidarność» wziął udział w zebraniu założycielskim Tymczasowego Komitetu Strajkowego Regionu Słupskiego oraz z Gdańska do Słupska przewoził w celu rozpowszechniania ulotki, m.in. «Rodacy» nawołujące do niepodporządkowania się rygorom stanu wojennego". 4.02.1982 Sąd POW w Bydgoszczy skazał Wojciecha Bullera na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (SOW 55/82). IPN Sz 384/7
Akta sądowe Akta dozoru. Na mocy postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (Cs.27/82) z 23.10.1982 Wojciech Buller, skazany przez Sąd POW w Bydgoszczy 4.02.1982, został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary na okres próby do dnia 25.10.1983 i poddany pod dozór kuratora sądowego Sądu Wojewódzkiego w Słupsku. IPN By 51/33
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie 19.04.1983-31.05.1983 w sprawie osoby podejrzanej o przewożenie 16-17.04.1983 pomiędzy Warszawą a Słupskiem nielegalnych pism i ulotek oraz urządzeń służących do ich powielania. 20.04.1983 W. Buller został przesłuchany w sprawie w charakterze świadka. Podejrzany miał zamiar zaangażować ww. do powielania nielegalnych pism i ulotek. 29.04.1983 przeszukano miejsce zamieszkania ww. Tego samego dnia został zatrzymany. Ponownie przesłuchany 30.04.1983 w charakterze świadka. Akta złożono 9.08.1983 do archiwum pod sygn. 91/III. IPN Gd 012/57 (91/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie podjęcia działań w celu wywołania niepokoju publicznego przez kilku aktywistów byłej "Solidarności" na terenie Słupska w 1984. Śledztwo wszczęte 9.08.1984 na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku i powierzone do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW Słupsk zawieszono 30.10.1984. W. Buller był przesłuchiwany 7.08.1984 w związku z podejrzeniem o posiadanie nielegalnych wydawnictw. Przeszukano mieszkanie ww. IPN Gd 012/76 t. 1 (116/III)
Zabezpieczenie Operacyjne [Zab.]/ Sprawa Oper. Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 31.10.1984 zarejestrowany pod nr 8895 w kategorii Zab[ezpieczenie Operacyjne]. 2.03.1985 przerejestrowany pod tym samym numerem do SOR krypt. "Bumerang" nr rej. 9057 prowadzonej od 17.12.1984, zarchiwizowanej pod sygn. II-812. 26.03.1987 przerejestrowany pod tym samym numerem i kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Murarz" ze względu na prowadzenie propagandy politycznej. Kontrolę zakończono 3.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta sprawy o wykroczenie 11.05.1984 RUSW w Słupsku skierował wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń o ukaranie Wojciecha Bullera, ponieważ "w dniu 3 maja 1984 r. w Słupsku około godz. 19.45 bez wymaganego zezwolenia umieścił na ścianie kościoła NMP plakat z napisem «Solidarność Gdańska», czynem swoim spowodował powstanie zbiegowiska, a przez to zakłócenie spokoju i porządku publicznego". Postanowieniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń z 8.08.1984 wykroczenie popełnione przez ww. uległo umorzeniu na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 337/1
Akta operacyjne Materiały akcji krypt. "Brzoza" dotyczącej ujawnienia i rozwiązywania nielegalnych grup i struktur na terenie woj. słupskiego. Wojciech Buller, kolporter materiałów antysocjalistycznych figuruje w "wykazie osób proponowanych do objęcia rozmowami profilaktyczno-ostrzegawczymi w ramach akcji «Brzoza»". 11.09.1986 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. IPN Gd 002/34 (49/IV)
.