Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marian
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Nieszawa
Data urodzenia: 21-07-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta sprawy o wykroczenie. Oskarżony Jerzy Wiśniewski brał udział 1.05.1982 w nielegalnym zgromadzeniu na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia (1420/82) z 1.05.1982 ukarany karą 3 miesięcy aresztu. Orzeczoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Grudziądzu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z 25.05.1982 uchylono areszt wobec ww. W dn. 26.05.1982 został zwolniony z ZK w Grudziądzu. Po rozpatrzeniu sprawy 09.06.1982 został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu (II Kws. 503/82) na karę 6 tygodni aresztu za udział w nielegalnych zbiegowisku publicznym. Orzeczoną karę odbywał w Areszcie Śledczym w Toruniu. IPN By 260/35
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. toruńskiego. Jerzy Wiśniewski został internowany w okresie 28.08.1982-17.11.1982 na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z działaczami podziemnymi «Solidarności», ukarany aresztem za udział w zgromadzeniu 1.05.1982 na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Po odbyciu kary kolportował "wrogie" ulotki i redagował pod pseud. "Kwaz" artykuły zamieszczanie w nielegalnych wydawnictwach. 26.08.1982 został zatrzymany w trakcie podkładania do budek telefonicznych ulotek informujących o nielegalnym zgromadzeniu mającym się odbyć 31.08.1982. IPN By 082/1 t. 13 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 1.09.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 287/82 wydanej 28.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu ponieważ "nie przestrzega porządku prawnego w okresie stanu wojennego". Zwolniony na mocy decyzji nr 227/82-OEA o uchyleniu internowania wydanej 17.11.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/386
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z faktem kolportażu na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu ulotek sygnowanych przez podziemne struktury zdelegalizowanego związku «Solidarność». Za pomocą TW pseud. "Kazimierz" ustalono, że część materiałów kolportuje Jerzy Wiśniewski, zarejestrowany do sprawy 16.02.1984 pod nr rej. 10677. TW pseud. "Ryszard" doniósł, że Jerzy Wiśniewski pełni funkcję łącznika zakładowego pomiędzy KZ NSZZ «Solidarność» ZWCh "Elana" w Toruniu, a RKW w Toruniu. Od 1984 inwigilowany przez TW pseud. "Michał". Odpowiedzialny za funkcjonowanie nielegalnej biblioteki zakładowej, redakator nielegalnego pisma zakładowego pt. "Elana", członek Rady Pracowniczej i Tajnego Komitetu Strajkowego w ZWCh "Elana" w Toruniu, jeden z inicjatorów mszy robotniczych organizowanych w 1985 w kościele OO. Redemptorystów w Toruniu. Sprawę zakończono 12.10.1986, materiały złożone do archiwum pod sygn. 1801/II zniszczono 20.02.1990. Zachował się mikrofilm 1801/2. IPN By 0104/91 (mkf 1801/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z prowadzeniem przez Jerzego Wiśniewskiego działalności konspiracyjnej w ramach tzw. Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» w Toruniu. Ww. był odpowiedzialny za funkcjonowanie kanału wydawniczego. 5.06.1987 w miejscu pracy ww. dokonano tajnego przeszukania zabezpieczając adresy, kopię 2 artykułów dotyczących m.in. pracy kobiet oraz pracy w godzinach nadliczbowych. 09.06.1987 w związku z wyjazdem ww. do Gdańska przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W wyniku działań operacyjnych ustalono, że ww. nie prowadził "wrogiej" działalności w ramach RKW NSZZ «Solidarność» w Toruniu, jednak działał aktywnie w Radzie Pracowniczej ZWCh "Elana" w Toruniu. W związku z powyższych sprawę zakończono. Jerzy Wiśniewski miał zostać objęty dalszą kontrolą operacyjną w ramach SOR krypt. "Kornik" nr rej. 9893. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1991/II zmikrofilmowano 14.12.1987, następnie 12.01.1990 zniszczono. Zachował się mikrofilm 1991/2. IPN By 0104/188 (mkf 1991/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 30.10.1987 zarejestrowany pod nr 15958 do SOR krypt. "Kornik" nr rej. 9893, zarejestrowanej 12.09.1983, dotyczącej działalności Rady Pracowniczej Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu. 26.11.1988 przerejestrowany pod tym samym numerem do SOR krypt. "Banda" nr rej. 15611. Akta SOR "Kornik" 09.12.1989 złożono w archiwum pod sygn. 2506/II i zniszczono 23.01.1990. Materiałów o sygn.2506/II brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid. i akt IPN By 0104/188.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na grupę działaczy zdelegalizowanego NSZZ «Solidarność», w tym Jerzego Wiśniewskiego, sekretarza Rady Pracowniczej, rozpracowywanego w ramach SOR krypt. "Kreon" nr rej. 10677, z powodu wystąpienia 2.06.1987 do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z wnioskiem o rejestrację NSZZ «Solidarność» Pracowników Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu. 04.06.1987 Sąd Wojewódzki w Toruniu odmówił rejestracji związku. 09.06.1987 z ww. próbowano przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą, jednak ww. odmówił jakiejkolwiek rozmowy. 25.08.1987 Sąd Najwyższy w Warszawie podtrzymał decyzję I Instancji i odmówił rejestracji związku. Ustalono, że ww. z Wołomina otrzymywał wydawnictwo bezdebitowe «Serwis Informacyjny. Solidarność». Zgodnie z decyzją Dep. V MSW struktury związkowe objęto kontrolą w ramach sprawy obiektowej, a SOR krypt. "Banda" zakończono. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2351/II 28.10.1989 zmikrofilmowano pod sygn. 2351/2. IPN By 081/1347 (2351/II), IPN By 0104/316 (mkf 2351/2)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie podejmowania prób relegalizacji NSZZ «Solidarność» w ZWCh "Elana" w Toruniu i w Zespole Opieki Zdrowotnej im. M. Kopernika w Toruniu. Jerzy Wiśniewski, aktywny uczestnik nielegalnych struktur związkowych był sygnatariuszem pisma z 27.09.1988 skierowanego do dyrektora ZWCh "Elana w Toruniu przez komitet założycielski NSZZ «Solidarność» w sprawie relegalizacji związków zawodowych i pomocy w przeprowadzeniu sondażu na temat identyfikacji z NSZZ «Solidarność» wśród załogi zakładu. IPN By 87/11
.