Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urszula Elżbieta
Nazwisko: Ciechomska
Nazwisko rodowe: Ciechomska
Miejsce urodzenia: Stara Wieś
Data urodzenia: 07-01-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zenobia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Urszula Ciechomska (wówczas aktywistka konspiracyjnych struktur NSZZ "Solidarność" w Warszawie) została internowana na mocy decyzji nr 60/C/82 wydanej 29.08.1982 przez komendanta KS MO na wniosek SB z Wydz. III-2, ponieważ „z chwilą wprowadzenia stanu wojennego zaangażowała się aktywnie w kolportaż nielegalnych ulotek, które w sposób tendencyjny i zafałszowany przedstawiają dokonujące się przemiany w życiu społeczno-politycznym kraju. W swoim mieszkaniu przechowywała w celu dalszego kolportażu nielegalne ulotki. Dnia 28.08.1982 w mieszkaniu ww. dokonano przeszukania, w wyniku którego znaleziono i zakwestionowano: 130 egz. miesięcznika politycznego „Niepodległość”, egz. broszury „Stan wojenny jest antywojennym”, 8 egz. ulotek zatytułowanych „Polacy” oraz pojedyncze egz. ulotek „Solidarności”. W związku z tym „Z uwagi na prowadzoną przez ww. działalność mogącą doprowadzić do zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz wywołać niezadowolenia społeczne w kraju konieczne było umieszczenie jej w ośrodku odosobnienia”. W dniu 29.08.1982 Urszula Ciechomska została osadzona w Areszcie Warszawa-Olszynka Grochowska, następnie 31.08.1982 została przetransportowana do tzw. ośrodka odosobnienia w Darłówku. Zwolniona z internowania dn. 12.10.1982. IPN BU 0331/466 (3498/III).
Akta osobowe internowanej Urszuli Ciechomskiej-Rybickiej informują m.in., że ww. została osadzona pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego - na podstawie art. 42 dekretu o stanie wojennym. Została internowana w dniu 29.08.1982 w areszcie śledczym Warszawa-Grochów, w dniu 2.09.1982 została przywieziona do tzw. ośrodka odosobnienia w Darłówku koło Koszalina. Zwolniona z internowania w dniu 19.10.1982. IPN Sz 264/250.
W dniu 31.01.1983 Urszula Ciechomska została zarejestrowana przez SB z Wydział III-2 KS MO pod numerem 37592 jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Wariatka”. Powód: „Była członkiem tzw. Partii Liberalno-Demokratycznej >Niepodległość<. Kolportowała nielegalne wydawnictwa”. Dnia 11.07.1983 sprawę tę przekazano do Wydziału III-1 KS MO. Z kolei dnia 29.01.1985 materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Wariatka” włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Antyk” - zarejestrowanej w roku 1982 pod numerem 40230. SOR krypt. "Antyk" dot. druku i kolportażu na terenie Warszawy i innych miast antykomunistycznego pisma pt. "Niepodległość". W jej ramach SB rozpracowywała również konspiracyjną Liberalno-Demokratyczną Partię "Niepodległość". Prowadzenie KE krypt. „Wariatka” zakończono 16.06.1989 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”, a dn. 11.08.1989 materiały tego KE przekazano do archiwum Wydziału „C” SUSW, gdzie otrzymały sygnaturę 10176/II. IPN BU 0258/381 (10176/II).
Występuje w opracowaniu Departamentu III MSW z lat 1982-1989 zatytułowanym "Grupy i organizacje antykomunistyczne". W teczce akt znajdują się m.in. następujące dokumenty: "Informacja dot. nielegalnych grup powstałych po 13 grudnia 1981 r." z dnia 15.03.1982, "Kierunki działań antysocjalistycznych środowiska postkorowskiego" z dnia 25.11.1986, "Informacja dot. nielegalnych ugrupowań będących w zainteresowaniu Departamentu III MSW" z kwietnia 1987, "Konfederacja Polski Niepodległej", "Polska Partia Niepodległościowa", "Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość", "Ruch Polityczny Wyzwolenie". IPN BU 0296/211 t. 1.
.