Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Góral
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 15-07-1937
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bolesław Góral był rozpracowywany w ramach SOR "Karzeł" w wyniku wygłaszania poglądów antypaństwowych i antysocjalistycznych. W dniu 30.04.1963 zatrzymany profilaktycznie w związku z podejrzeniem, iż mógł wykorzystać uroczystości pierwszomajowe do kolportażu ulotek. Zatrzymany 21.01.1964 w związku z planowanym utworzeniem nielegalnej organizacji pn. "Organizacja Ruchu Ludzi Dobrej Woli" oraz rozpowszechnianiem ulotek "Narodowego Komitetu Rewolucyjnego". Za powyższe na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy aresztowany na okres 3 miesięcy. Sprawę zakończono z powodu braku dowodów. Materiały ze sprawy zostały włączone do akt kontrolnych śledztwa sygn. 6208/III. Mat. o sygn. 37191/II włączono do akt dochodzenia o sygn. 6208/III.
Akta kontrolne śledztwa Dochodzenie zostało wszczęte 21.01.1964 na podstawie materiałów agenturalnych otrzymanych z Departamentu IV MSW świadczących o założeniu przez Bolesława Górala nielegalnego związku pn. "Organizacja Ruchu Ludzi Dobrej Woli". Śledztwo zostało umorzone dnia 21.05.1964 wobec braku dostatecznych dowodów winy. IPN BU 0330/316 t. 1-3 (6208/III); IPN BU 01251/482 (Mf 3200/3).
Akta prokuratorskie Akta prokuratora w sprawie karnej dot. Bolesława Górala podejrzanego o członkostwo w nielegalnej "Organizacji Ruchu Ludzi Dobrej Woli", której istnienie i cele miały pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej. Dnia 21.01.1964 działaniami Biura Śledczego MSW dokonano rewizji w miejscu pracy podejrzanego i zakwestionowano m.in. statut w/w organizacji. W związku z powyższym wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy postanowił wszcząć śledztwo w sprawie utworzenia w 1963 w Warszawie przez Bolesława Górala nielegalnego związku pod nazwą "Organizacja Ludzi Dobrej Woli". Za powyższe w/w został tymczasowo aresztowany w okresie od 23.01.1964 do 21.04.1964. Postanowieniem tejże prokuratury z dnia 21.05.1964 sprawa została umorzona wobec braku dostatecznych dowodów winy. IPN BU 507/704 (II.6.Ds.12/64)
Sprawa Operacyjno-Śledcza Sprawa nr 8955 założona przez Referat ds. SB w Białej Podlaskiej i prowadzona wespół z Wydz. III KWMO Lublin na figuranta sprawy, który utrzymywał kontakty z Bolesławem Góralem. Ponieważ powyższe jednostki prowadziły rozpracowanie operacyjne, które wymagało ze strony Wydz. V Departamentu III MSW koordynacji realizowanych przedsięwzięć w skali kilku województw, dnia 12.08.1969 założono sprawę kontrolną nr 26849 krypt. "Magazynier". W wyniku prowadzonego rozpracowania dnia 18.08.1969 na terenie Tarnobrzegu dokonano zatrzymania Bolesława Górala, u którego w wyniku przeprowadzonej rewizji zakwestionowano rękopis programu politycznego pod nazwą "Blok Niezależnych" oraz szereg innych zapisów podlegających wyjaśnieniu. Sprawę zakończono przedstawieniem zarzutów przez prokuratora. IPN BU 0608/125 (Mf 4830/k)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie Bolesława Górala i innych, podejrzanych o udział w nielegalnym związku pod nazwą "Blok Niezależnych". Dnia 18.08.1969 w mieszkaniu w/w dokonano przeszukania, w wyniku którego ujawniono obszerny rękopis z programem mającego powstać związku i tzw. testament polityczny oraz wiele innych dokumentów o treści antypaństwowej sporządzonych przez w/w. Tego samego dnia aresztowany pod zarzutem sporządzania i rozpowszechniania "wrogich materiałów" oraz utworzenia i udziału w nielegalnym związku. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia. IPN Lu 01/6 (580/III)
Akta sądowe Bolesław Góral został oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do dnia 18.08.1969 w Tarnobrzegu, w celu rozpowszechniania sporządzał różne pisma, a miedzy innymi program nielegalnego związku pod nazwą »Blok Niezależnych« oraz »Testament« nawołujące do popełnienia zbrodni, których treść miała pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej i zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego". Dnia 11.04.1970 Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał w/w na 2 lata pozbawienia wolności. IPN Lu 257/254 (IV K. 87/69)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty sprawdzeniem na podstawie materiałów uzyskanych przez Departament III i Departament IV MSW z których wynikało, iż w roku 1963 w/w czynił przygotowania do podjęcia "zorganizowanej wrogiej działalności" i w tym celu kolportował literaturę antypaństwową oraz prowadził "wrogą działalność" na terenie Lublina w 1969. Wg. dokumentów "obecnie wrogiej działalności nie podejmuje, zajmuje jednak negatywną postawę wobec rzeczywistości". SOS krypt. "Bracia" przekwalifikowano na KE w dn. 22.02.1972. W sprawie zastosowano perlustrację korespondencji w okresie od grudnia 1975 do kwietnia 1976. IPN Bi 06/133 (148/II). Mat. arch. 962/II zniszczono w 1988.
.