Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Duszak
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 24-03-1957
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) w Elblągu.
Członek KZ NSZZ "S" w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Duszak został internowany na mocy decyzji nr 85/81 z dn. 14.12.1981 w związku z tym, że „organizowałby wrogie wystąpienia sprzeczne z aktualnym stanem prawnym”. Przetrzymywany kolejno od 15.12.1981 w ZK w Iławie (7/81), od 15.06.1982 w ZK w Kwidzynie (4/82). Dn. 14.08.1982 podczas brutalnej pacyfikacji internowanych w ZK w Kwidzynie „brał czynny udział przy budowaniu barykady i stawiał czynny opór”. Zwolniony z internowania 06.09.1982. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu objęty aresztem tymczasowym i przetransportowany do ZK w Elblągu. IPN Gd 162/138 (137/9/82).
Akta śledztwa w sprawie zajść w ośrodku odosobnienia (OO) w Kwidzynie z dn. 14.08.1982. Internowani domagali się wpuszczenia na teren ośrodka osób przybyłych na widzenia. Sprawę przekazano Prokuraturze Wojewódzkiej w Elblągu (Ds 19/82). W aktach znajduje się zawiadomienie Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu do KWMO w Elblągu z 07.09.1982 o zastosowaniu wobec Mirosława Duszaka tymczasowego aresztowania na mocy decyzji Prokuratora w Elblągu z dn. 06.09.1982. IPN Gd 011/89 t. 2 (153/III).
Akta sprawy dotyczącej akcji protestacyjnej internowanych w ośrodku odosobnienia (OO) w Kwidzynie. 27.08.1982 Prokuratura Wojewódzka w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie zdemolowania pomieszczeń w OO oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy Służby Więziennej. 6.09.1982 M. Duszakowi przedstawiono zarzuty w zw. z tym, że „14.08.1982 w Kwidzynie, w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej, brał udział w zbiorowym wystąpieniu internowanych (…) podczas którego zaintonował pieśń »Nie poddamy się Komunie«, dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy Służby Więziennej rzucając w nich taboretem oraz wziął udział w budowie barykady tamując wejście do pawilonów”. IPN Gd 105/3-8.
Akta sądowe w sprawie osób oskarżonych o zorganizowanie 14.08.1982 akcji protestacyjnej na terenie ośrodka odosobnienia (OO) w Kwidzynie. Mirosław Duszak decyzją Sądu Woj. w Elblągu (II K 4/83) 23.05.1983 został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny. 17.08.1983 Sąd Woj. w Elblągu umorzył postępowanie karne wobec ww. na mocy amnestii z 21.07.1983. W dniu 21.08.1983 adwokat M. Duszaka złożył zażalenie na postanowienie Sądu z dn. 17.08.1983 do Sądu Najwyższego w Warszawie. SN postanowieniem z dn. 09.09.1983 (V KZ 31/83) uchylił zaskarżone postanowienie o amnestii i przekazał sprawę ww. do Sądu Woj. w Elblągu. Ostatecznie SN w Izbie Karnej w Warszawie (V Kr 1/84) z dn. 09.02.1984 na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 21.07.1983 umorzył postępowanie ws. M. Duszaka. IPN Gd 103/3/1-10.
Akta sądowe dotyczące rewizji nadzwyczajnej Prokuratura Generalnego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z 23.05.1983 (II K 4/83), SN z dn. 09.02.1984 (V Kr 1/84) oraz od postanowienia Sądu Woj. w Elblągu z dn. 28.11.1983 (II K 4/83) i SN z dn. 20.01.1984 (V KZ 1/84) na korzyść M. Duszaka i innych o zmianę zaskarżonych orzeczeń przez uniewinnienie wszystkich oskarżonych. IPN BU 724/5 (SK III 630/162/90).
Mirosław Duszak był kontrolowany operacyjnie od 31.05.1983 przez Wydział III WUSW w Elblągu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Pogrobowce I" i nr. rejestracyjnym 6506. Powodem rejestracji było: „wykorzystywanie organizacji społ.-polit., instytucji, związków i stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Dn. 19.10.1984 zdjęto z ewidencji. Materiały archiwalne o sygnaturze 1004/II wybrakowano. Materiałów o sygn. 1004/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Mirosław Duszak 04.03.1986 został zarejestrowany pod nr. 9605 przez Wydział III WUSW w Elblągu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Obserwator II” (nr rej. 6158). Na podstawie zachowanych materiałów ewidencyjnych nie można ustalić charakteru sprawy i daty jej zakończenia. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Mirosław Duszak 28.03.1987 został zarejestrowany pod nr. 9605 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Komisja” (nr rej. 10155) prowadzonej w okresie 03.11.1986-22.01.1990 przez Wydz. III WUSW w Elblągu. Rozpracowywanie ww. w ramach SOR krypt. "Komisja" zakończono 20.01.1990. W zachowanych materiałach ewidencyjnych brak informacji o charakterze sprawy. Akta SOR krypt. „Komisja” nie zostały zarchiwizowane. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dn. 21.06.1988 Mirosław Duszak został ukarany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku m. Malborka grzywną w wysokości 40 tys. zł na mocy art. 52a § 1 pkt 1 i 2 KW za to, że dn. 19.06.1988 „przewoził bez wymaganego zezwolenia 30 różnych wydawnictw w ilości 88 szt. sygnowanych przez nielegalne struktury”. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych Wydziału "C" WUSW w Elblągu. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Mirosław Duszak otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) wniesione przez Wydział III KWMO w Elblągu. Zastrzeżenie o numerze Z-I-1323/82 obowiązywało w okresie od 05.01.1982 do 05.01.1984. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Akta zawierają m.in. korespondencję dot. próśb biskupów o zwolnienie osób internowanych. W materiałach znajduje się pismo z dn. 18.10.1982 przewodniczącego Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Internowanym oraz ich Rodzinom – biskupa Władysława Miziołka skierowane do ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka. W dokumencie występuje Mirosław Duszak. IPN BU 0713/336 (32/90).
.