Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Zajkowski
Miejsce urodzenia: Lipina
Data urodzenia: 21-10-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Józef Zajkowski został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej dn. 23.03.1981 w kategorii „osoba zabezpieczona”. Od dn. 17.07.1981 w/w był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego „Prowokator”. Ze względu na aktywną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”, wykraczającą poza zakład pracy, postanowiono o zakończeniu KE i przekazaniu materiałów do Wydz. III KWMO Katowice. Sprawę wykreślono z ewidencji operacyjnej dn. 30.11.1981, natomiast zgromadzone materiały przekazano dn. 1.12.1981 do dalszego prowadzenia. IPN Ka 048/826 (43982/II) t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany w ramach SOR w związku z aktywną działalnością w ramach nowych struktur związkowych. Zaangażowany w organizację NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mysłowicach – był przewodniczącym ZKR oraz delegatem z zakładu pracy na zebrania MKZ w Katowicach. Oddelegowany do pracy w MKZ jako członek Biura Prezydialnego. Dn. 28.05.1982 wszedł w skład Zarządu MKZ. Aktywny członek KPN – pełnił kierowniczą funkcję w KPN na terenie Mysłowic, a następnie pełnił obowiązki szefa operacyjnego Obszaru V Śląsko-Dąbrowskiego KPN. Od lipca 1981 r. przewodniczący Zarządu Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania – na ogólnokrajowym zjeździe w Radomiu w dn. 21-22.11.1981 wybrany do władz krajowych KOWzaP. Za aktywnie prowadzone akcje kolportowania ulotek oraz głośne wyrażanie poglądów wielokrotnie zatrzymywany, oskarżony w kilku śledztwach. Sprawę zakończono dn. 20.09.1989, dn. 15.12.1989 materiały przesłano do archiwum. IPN Ka 048/826 (43982/II) t. 1-2
Akta sądowe Sprawę założono w związku z wystąpieniem Zajkowskiego w dn. 14.07.1981, podczas którego krytycznie wypowiadał się na temat PZPR. Postanowieniem Prok. Wojewódzkiej w Katowicach (sygn. II Ds 96/81) z 21.07.1981 wszczęto śledztwo w sprawie „publicznego znieważenia PZPR”. W sierpniu 1981 przedstawiono zarzuty: znieważenia PZPR, zmuszenia groźbą funkcjonariuszy do odstąpienia od przeszukania mieszkania oraz przechowywania „nielegalnej” broszury. Sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Mysłowicach (sygn. K 197/81), po pierwszej rozprawie 29.09.1981 odroczono postępowanie na skutek demonstracji poparcia dla oskarżonego. Dn. 31.12.1981 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Katowicach, zgodnie z właściwością (po wprowadzeniu stanu wojennego). Ze względu na ukrywanie się ww. postępowanie zawieszono i zarządzono poszukiwania listem gończym. Po złożeniu przez Zajkowskiego oświadczenia, postępowanie umorzono 9.08.1983 na zasadzie abolicji. IPN Ka 276/3577 (SgW 32/82)
Fotografie Materiały o wymienionych sygnaturach to albumy zawierające zdjęcia operacyjne, wykonane w sposób niejawny przez pracowników Wydz. „B” KWMO w Katowicach, sporządzone podczas obserwacji tłumu zgromadzonego przed kościołem i Sądem Rejonowym w Mysłowicach w czasie procesu Józefa Zajkowskiego w dn. 29.09.1981. Negatywy odnaleziono w tzw. „worach ewakuacyjnych” przekazanych do OBUiAD w Katowicach przez byłą Delegaturę UOP w Katowicach. IPN Ka 435/29, 36, 42 (ZEUS-IPNKa -11-5-25)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu kontroli działalności Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Zgromadzone w sprawie materiały obejmują działalność ZR od momentu jego powstania, do dnia wprowadzenia stanu wojennego i delegalizacji struktur związkowych. Józef Zajkowski występuje w materiałach jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” i KPN, etatowy członek Zarządu Regionu, zaangażowany w działalność regionalnych i krajowych struktur Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Sprawę zakończono dn. 8.02.1983. IPN Ka 030/166 (425/IV)
Akta kontrolno-śledcze Akta postępowania przygotowawczego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu (sygn. II Ds 96/81/S) w sprawie działalności Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, któremu władze odmówiły legalizacji oraz w sprawie krajowego zjazdu KOWzaP, który miał miejsce w dn. 21-22.11.1981 w Radomiu. J. Zajkowski, jako jeden z członków władz krajowych Komitetu, został oskarżony w sprawie. Prok. Wojewódzka w Katowicach, w ramach czynności zleconych, dn. 26.11.1981 przedstawiła zarzut: „w listopadzie 1981 r. w Radomiu oraz innych miejscowościach na terenie kraju pełnił czynności kierownicze w związku pod nazwą KOWzaP, któremu odmówiono zalegalizowania”. Postanowieniem Prok. Wojew. w Katowicach J. Zajkowski został oddany pod nadzór milicyjny. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego śledztwo w sprawie przekazano do dalszego prowadzenia Prokuraturze Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Ra 04/255 (258/III) t. 1-2
Materiały administracyjne Materiały administracyjne obejmują meldunki przesyłane z KWMO w Radomiu do MSW. W meldunkach z listopada 1981 r. informowano m.in. o krajowym zjeździe delegatów Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, który odbył się w Radomiu w dn. 21-22.11.1981. Józef Zajkowski figuruje jako uczestnik zjazdu oraz członek władz krajowych, wybrany do tzw. Rady Koordynacyjnej. IPN Ra 02/47 (100/AD) t. 3
Akta prokuratorskie Akta śledztwa o sygn. Po. Śl.-II-1/82, w obrębie którego zgromadzono materiały śledztw dotyczących działaczy KPN z terenu kraju. Początkowo śledztwo prowadziła Prokuratura Wojewódzka w Warszawie (od dn. 6.02.1981), która następnie przekazała sprawę do dalszego prowadzenia wg właściwości (po wprowadzeniu stanu wojennego) Prokuraturze Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Od dn. 30.01.1982 do sprawy włączono również akta dotyczące śledztwa radomskiego. Prokuratura dn. 31.01.1982 zawiesiła śledztwo w części dotyczącej J. Zajkowskiego, w związku z ukrywaniem się. Ww. stawił się w prokuraturze dn. 25.04.1984, gdzie dopełnił wymaganych ustawą formalności. W związku z powyższym dn. 28.05.1984 wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa, uchyleniu środka zapobiegawczego – dozoru MO oraz o umorzeniu śledztwa. IPN BU 975/751-766 (Po.Śl-II-1/82) t. 1-16
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę Obiektowa „Pajęczyna” zarejestrowana w ewidencji operacyjnej dn. 13.11.1980 została założona w celu kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie, przekształconego dn. 5.07.1981 w Zarząd Regionu. Celem sprawy było „rozpoznanie składu osobowego i bieżące inwigilowanie ich działalności oraz zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi”. SO zamknięto z powodu „zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju”. Nazwisko Józefa Zajkowskiego pojawia się w załączonym do sprawy opracowaniu wewnątrzresortowym z marca 1981 r. pt.: „Bezpodstawne ataki niektórych ogniw i członków NSZZ „Solidarność” na organa resortu spraw wewnętrznych”. Wymieniony figuruje jako członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Katowicach, publicznie krytykujący działania MO i SB. IPN Po 0034/30 (49/IV)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (nr Z-I-736/BT), wniesione przez Wydz. III KWMO Katowice od dn. 15.02.1982 do odwołania. Zastrzeżenie wniesiono w związku z działalnością w „zorganizowanych ugrupowaniach antysocjalistycznych KPN i KOWzaP”. Dn. 15.03.1982 informację o zastrzeżeniu wyjazdów odnotowano w ewidencji operacyjnej pod nr KA-58050. Zastrzeżenie wyjazdów zniesiono w 1987 r. IPN Ka 198/32335 (EAMY 32335)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze, nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie (sygn. II Ds. 124/85) w sprawie kolportowania literatury bezdebitowej. Józef Zajkowski występuje w sprawie jako świadek, ponieważ dn. 8.09.1985 przyjął od członka Bractwa Archikonfraterni Literackiej NP NMP w Warszawie publikacje nie posiadające debitu komunikacyjnego. Dn. 3.12.1985 śledztwo umorzono w związku z faktem, że „stopień niebezpieczeństwa czynu był nieznaczny”. IPN BU 01205/204 (3302/III)
.