Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Antoni
Nazwisko: Żabicki
Miejsce urodzenia: Rajec Poduchowny
Data urodzenia: 24-03-1947
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa operacyjna założona w związku z informacją mówiącą, że na terenie Zabrza jest drukowany i kolportowany Biuletyn Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” pt. „Bibuła”. Sprawę prowadzono od dn. 15.04.1982. Adam Żabicki został zarejestrowany do SOS dn. 26.05.1982 jako osoba zajmująca się rozprowadzaniem „nielegalnego” wydawnictwa. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano informacje przekazywane przez osobowe źródła informacji, zastosowano kontrolę korespondencji prywatnej, podsłuch pokojowy oraz obserwację; przeprowadzono szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych oraz przeszukano miejsca zamieszkania. Dn. 19.05.1982 Adam Żabicki został zatrzymany w związku z kolportażem „Bibuły”, a następnie internowany. W maju 1982 r. zwolniony z pracy w Hucie „Zabrze”. IPN Ka 048/1746 (41566/II) t. 1-3
Akta internowania Internowany dn. 19.05.1982 na mocy decyzji Wydz. V-2 KWMO Katowice nr 489/V-2. Powodem internowania była działalność w NSZZ „Solidarność” oraz kontynuowanie działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Adam Żabicki był kolporterem pisma „Bibuła” na terenie Zabrza; utrzymywał kontakty z redaktorem pisma oraz działaczami związku z terenu miasta. Zwolniony z miejsca internowania dn. 11.12.1982 na mocy decyzji nr 1916/82. IPN Ka 043/976 (40077/II)
Akta internowanego Zatrzymany dn. 19.05.1982 przebywał w następujących Ośrodkach Odosobnienia Internowanych: od dn. 25.05.1982 w Zabrzu-Zaborzu (nr 26/82), od dn. 3.08.1982 w Grodkowie (nr 4/82), natomiast od dn. 16.08.1982 w Uhercach (nr 16/82). IPN Rz 57/478 (16/82), IPN Ka 41/376 (26/82)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolne śledztwa, prowadzonego od dn. 23.11.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-367/82). Adam Żabicki został tymczasowo aresztowany dn. 21.12.1982 i oskarżony o rozpowszechnianie wydawnictw zawierające „fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz treści lżące naczelne organy PRL”. Po zamknięciu śledztwa akta przesłano do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Ka 029/724 (9350/III)
Akta sądowe Dn. 12.01.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu postanowieniem nr SOW 24/83 przekazał sprawę WSG w Katowicach i zmienił tryb prowadzenia sprawy z doraźnego na zwykły. Wyrokiem z dn. 11.02.1983 WSG w Katowicach (sygn. akt SgW 14/83) uznał w/w za winnego następującego czynu: „w okresie od marca do maja 1982 r. w Zabrzu jako członek NSZZ >Solidarność<, którego działalność została prawnie zawieszona, kontynuował tą działalność w ten sposób, że przekazał (…) ulotki pt. >Bibuła< - Biuletynu Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ >Solidarność< w Zabrzu oraz w dniu 19.05.1982 r. usiłował przekazać ok. 200 sztuk w/w wydawnictwa lecz został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO” (czyn przewidziany w art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym). Adam Żabicki został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny. W wyniku ogłoszonego wyroku wym. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Katowicach dn. 11.02.1983. IPN Ka 276/3973 (SgW 14/83 t. 1), IPN Ka 276/3974 (SgW 14/83 t. 2)
Materiały ewidencyjne Adnotacja na karcie z kartoteki ogólnoinformacyjnej świadcząca o tym, że dn. 10.05.1989, przed wyborami czerwcowymi, funkcjonariusz Sek. V MUSW w Zabrzu dokonał sprawdzenia w ewidencji operacyjnej w związku z osobą w/w. Zapis na podstawie karty ewidencyjnej
Akta sądowe W związku z Rewizją Nadzwyczajną Naczelnego Prokuratora Wojskowego z dnia 19.05.1994, Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok z dnia 11.02.1983 i uniewinnił Adama Żabickiego od przypisanego mu czynu. Wyrok WRN 104/94 ogłoszono dn. 28.06.1994. IPN Ka 276/3974 (SgW 14/83 t. 2)
.