Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Antoni
Nazwisko: Żabicki
Miejsce urodzenia: Rajec Poduchowny
Data urodzenia: 24-03-1947
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Żabicki był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Dziennikarz” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 15.04.1982 pod nr. rej. KA 49351 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału V-2 KW MO Katowice, a następnie Sekcję V KM MO/MUSW Zabrze. Sprawa została założona w związku z informacją dotyczącą drukowania i kolportowania na terenie Zabrza Biuletynu Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” pt. „Bibuła”. Celem sprawdzenia było ustalenie „miejsca produkcji nielegalnego czasopisma”, inspiratorów wydawania oraz kolporterów „Bibuły”. Adam Żabicki, który zajmował się rozprowadzaniem „nielegalnego” wydawnictwa został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOS krypt. „Dziennikarz” 26.05.1982 pod nr. rej. KA 49800/49351. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano informacje przekazywane przez osobowe źródła informacji, zastosowano kontrolę korespondencji prywatnej, podsłuch pokojowy i obserwację, przeprowadzono również szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych oraz przeszukano miejsca zamieszkania osób podejrzanych o kolportaż „nielegalnych wydawnictw”. Adam Żabicki w związku z kolportażem „Bibuły” został zatrzymany 19.05.1982, a następnie internowany. W maju 1982 zwolniony z pracy w Hucie „Zabrze”. SOS krypt. „Dziennikarz” zakończono 25.04.1985. W dniu 30.09.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41566/II. IPN Ka 048/1746 t. 1-3 (41566/II).
Akta internowania Adama Żabickiego zatrzymanego 19.05.1982 na mocy decyzji nr 489/V-2. Powodem internowania była działalność w NSZZ „Solidarność” oraz kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Adam Żabicki, który był kolporterem pisma „Bibuła” na terenie Zabrza oraz utrzymywał kontakty z redaktorem pisma, a także działaczami „zawieszonego” NSZZ „Solidarność” z terenu miasta został internowany na wniosek Wydziału V-2 KW MO Katowice. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu, Grodkowie i Uhercach. Zwolniony 11.12.1982 na podstawie decyzji nr 1916/82 o uchyleniu internowania. IPN Ka 043/976 (40077/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Adama Żabickiego, który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 489/V-2 z dn. 19.05.1982 ponieważ „po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej”. Od 25.05.1982 ww. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, w dn. 03.08.1982 został przeniesiony do OO w Grodkowie, natomiast w dn. 16.08.1982 do OO w Uhercach. Zwolniony 11.12.1982 na mocy decyzji nr 1916/82 o uchyleniu internowania. Akta o sygn. IPN Ka 41/376 to karta depozytowa ww. IPN Rz 57/478 (16/82), IPN Ka 41/376 (26/82).
Adam Żabicki figuruje w aktach kontrolno-śledczych postępowania przygotowawczego RSD 76/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-367/82). Postępowanie zostało wszczęte 23.11.1982 w sprawie drukowania i kolportowania ulotek zawierających „fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Adam Żabicki został tymczasowo aresztowany dn. 21.12.1982 i oskarżony o rozpowszechnianie wydawnictw zawierających „fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz treści lżące naczelne organy PRL”. Po zamknięciu śledztwa akta przesłano do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Ka 029/724 (9350/III).
W dn. 12.01.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu postanowieniem sygn. SoW 24/83 przekazał sprawę Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Katowicach. Wyrokiem z dn. 11.02.1983 WSG w Katowicach (sygn. akt SgW 14/83) uznał Adama Żabickiego za winnego tego, że w okresie od marca do maja 1982 w Zabrzu jako członek NSZZ „Solidarność”, którego działalność została prawnie zawieszona, kontynuował tę działalność w ten sposób, że przekazał ulotki pt. „Bibuła”- Biuletynu Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” w Zabrzu oraz w dn. 19.05.1982 usiłował przekazać ok. 200 sztuk ww. wydawnictwa, tj. czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. A. Żabicki został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny. W wyniku ogłoszonego wyroku zwolniony z Aresztu Śledczego w Katowicach w dn. 11.02.1983. IPN Ka 276/3974-3974 (SgW 14/83).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z osadzeniem Adama Żabickiego w Areszcie Śledczym w Katowicach. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z 21.12.1982 (sygn. akt Pg.Śl-II-367/82) jako podejrzany o rozpowszechnianie wydawnictw zawierających „wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Zwolniony 11.02.1983 na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach (sygn. akt SgW 14/83), decyzją którego kara 10 miesięcy pozbawienia wolności została warunkowo zawieszona na okres 2 lat. IPN Ka 865/132.
Na karcie z kartoteki ogólnoinformacyjnej zachowała się adnotacja świadcząca o tym, że dn. 10.05.1989 przed wyborami czerwcowymi, funkcjonariusz Sekcji V MUSW w Zabrzu dokonał sprawdzenia w ewidencji operacyjnej zapisów dot. ww. Zapis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
W aktach sądowych znajduje się informacja dotycząca decyzji Sądu Najwyższego Izby Wojskowej w Warszawie (WRN 102/94), który w dn. 28.06.1994 w związku z Rewizją Nadzwyczajną Naczelnego Prokuratora Wojskowego, zmienił zaskarżony wyrok z dn. 11.02.1983 i uniewinnił Adama Żabickiego od przypisanego mu czynu. IPN Ka 276/3974 t. 2 (SgW 14/83).
.