Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Arkadiusz Władysław
Nazwisko: Dybowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 04-09-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie „oficjalnego zgłoszenia instytucji o zaistniałej przerwie w pracy w KWK >Andaluzja<”. W dn. 14.12.1981 na terenie KWK „Andaluzja” część załogi ogłosiła strajk, którego powodem było poparcie dla strajkujących załóg KWK „Julian” i „Montomet” w Piekarach Śląskich. Komitet strajkowy wysunął m.in. postulaty odwołania stanu wojennego i zwolnienia internowanych. Celem SOR było ustalenie inspiratorów i organizatorów strajku, ich rozpoznanie i wszczęcie postępowania karnego przeciwko tym osobom oraz kontrola operacyjna nastrojów w zakładzie. Ww. występuje w aktach sprawy, ponieważ jako aktywny działacz „Solidarności” i główny doradca kierujących strajkiem brał m.in. „udział w plakatowaniu zakładu wrogimi ulotkami”. Po zakończeniu strajku „i rozpoznaniu jego inspiratorów", materiały przesłano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach, która po przeprowadzeniu śledztwa skierowała sprawę do sądu. IPN Ka 043/194 t. 1 (39176/II)
Akta sądowe W dn. 6.01.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach przesłała do Sądu akt oskarżenia przeciwko ww. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 i z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dn. 12.12.1981 r. W dn. 21.01.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach uznał ww., winnym tego, że będąc członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie kopalni „Andaluzja” w Piekarach Śl., nie odstąpił od udziału w działalności związku, którego działalność została zawieszona dekretem z dn.12.12.1981 r., poprzez organizowanie i kierowanie akcją strajkową oraz tego, że w dn. 14.12.1981 sporządził, a następnie rozpowszechnił ok. 1000 szt. drukowanych ulotek „zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i strajki”. Skazał ww. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych. IPN Wr 101/360 (SoW 45/82)
Akta sądowe W dn. 1.06.1982 Naczelny Prokurator Wojskowy wniósł do Sądu Najwyższego rewizję nadzwyczajną, w której zarzucił wymierzenie oskarżonym, skazanym prawomocnym wyrokiem w dn. 21.01.1982, kar „rażąco łagodnych, niewspółmiernych do stopnia zawinienia i społecznego niebezpieczeństwa zarzucanych czynów” i wniósł o wymierzenie ww. kary 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych (w dn. 28.07.1982 cofnął rewizję). W dn. 25.07.1983 w wyniku zastosowania amnestii Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wymierzył ww. nową karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych, a w dn. 10.08.1983 na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w Strzelinie zwolnił ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dn. 31.12.1985. IPN Wr 101/361 (SoW 45/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dokumenty wytworzone w związku z aresztowaniem ww., który został oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym, tymczasowo aresztowany i w dn. 22.12.1981 przewieziony do Aresztu Śledczego w Zabrzu. W dn. 21.01.1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę 5 lat pozbawienia wolności. Od dn. 22.02.1982 ww. przebywał w Zakładzie Karnym w Raciborzu, a od dn. 7.06.1982 w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, gdzie w okresie od dn. 15.08.1982 do 25.08.1982 prowadził „protestacyjną głodówkę” o status więźnia politycznego. W dn. 28.09.1982 ww. został przewieziony do Zakładu Karnego w Kłodzku, a w dn. 18.05.1983 do Zakładu Karnego w Strzelinie. Zwolniony na podstawie postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu w dn. 10.08.1983. IPN Wr 149/97 (312a VIII/83)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE został założony, ponieważ ww. „nadal reprezentuje negatywne poglądy”, krytykując politykę partii i rządu oraz „z uwagi na zachodzące uzasadnione podejrzenie, iż w sprzyjających okolicznościach możne podjąć działanie o wrogim charakterze”. Celem sprawy była bieżąca kontrola operacyjna, rozpoznanie motywów i pobudek „jego wrogiej postawy” oraz „podjęcie działań uniemożliwiających figurantowi podejmowanie negatywnych inicjatyw politycznych”. W związku z prowadzoną sprawą w dn. 14.05.1984 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Kwestionariusz zakończono „z powodu braku możliwości operacyjnej kontroli” w związku z wyjazdem ww. na pobyt stały za granicę. IPN Ka 043/194 t. 3 (39176/II)
Akta sądowe W dn. 30.10.1989 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na podstawie ustawy z dn.29.05.1989, postanowił „przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie za występek z art. 46 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz zarządzić zatarcie skazania za wyżej wymieniony występek”. IPN Wr 101/361
Akta sądowe W dn. 19.06.1992 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Naczelnego Prokuratora Wojskowego o wznowienie postępowania w sprawie skazanych prawomocnie wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 21.01.1982, wznowił postępowanie, uchylił ww. wyrok (sygn. akt. SoW 45/82), i uniewinnił Arkadiusza Dybowskiego od popełnienia przypisanych tym wyrokiem czynów określonych w art. 46 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. IPN Wr 101/360
.