Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Zapolnik
Miejsce urodzenia: Jałówka
Data urodzenia: 02-07-1927
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania nielegalnych dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". Jan Zapolnik, aktywista ROPCiO, rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa za co w latach 1978-1980 był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. Przeszukiwano mieszkanie i osobę ww. W trakcie przeszukania kwestionowano wydawnictwa bez debitu m.in. "Robotnik", "Ruch Związkowy", "Gospodarz" i inne. IPN Gd 013/136 t. 8, 10, 12-14 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie Jana Zapolnika podejrzanego o rozpowszechnianie na terenie Gdańska materiałów bezdebitowych. W okresie od 14.03.1978 do 26.07.1980 wielokrotnie dokonywano przeszukania osobistego i pomieszczeń mieszkalnych ww. w trakcie których odnajdywano nielegalne ulotki i wydawnictwa. Zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku postępowania 4 Ds.46/80 i 4 Ds.60/78 połączono i prowadzono pod nr 4 Ds.46/80. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 śledztwo wobec m.in. Jana Zapolnika umorzono na mocy art. 1 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 5 ust. 2 dekretu "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/10; IPN Gd 286/1 t. 1, 2; IPN Gd 286/2 t. 1, 6
Akta operacyjne Materiały operacyjne dotyczące obchodów Święta 11 Listopada w Gdańsku organizowanych przez ugrupowania opozycyjne. Jan Zapolnik był jednym z organizatorów uroczystości w 1979 związanych z 61 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę w Gdańsku. Od 8.11.1979 ww. miał być objęty obserwacją Wydz. "B" KW MO Gdańsk. Zatrzymany 9.11.1979 na 48 godz. IPN Gd 0046/364 t. 6 (914/7)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Jan Zapolnik, członek ROPCiO był uczestnikiem obrad IV Spotkania ROPCiO, które odbyły się od 18 do 19.11.1978 w Gdańsku. Był uczestnikiem mszy św. odprawionej w intencji Romana Dmowskiego 18.01.1980 w kościele oo. Jezuitów w Gdańsku-Wrzeszczu. IPN Gd 340/1 t. 1, 2 (54427/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany od 27.02.1980 w ramach SOS krypt. "Pacjent", następnie od 31.01.1984 kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Pacjent". Od 07.01.1986 kontrolowany operacyjnie przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. "Rencista" nr rej. 53171. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". J. Zapolnik, członek ROPCiO, redaktor naczelny nielegalnego pisma "Ruch Związkowy", opracował i kolportował "List otwarty do stoczniowców i członków ich rodzin". Uczestniczył w obradach plenum MKZ NSZZ "Solidarność" 1.04.1981 w siedzibie MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 1, 3, 7, 9, 12, 16, 21, 23, 25, 27 (185/IV)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Jan Zapolnik figuruje w »wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego«, internowany na mocy decyzji nr 46/81, ponieważ był związany z KSS KOR. Arkusz ewidencyjny Jana Zapolnika z 17.12.1980 został zniszczony za protokołem komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 3.12.1982 sporządzonym 28.12.1982. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 9 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 340/2 t.1; IPN Gd0207/10 t. 1 cz.1-2 (IPN 01439/53, IPN 0754/10, 911/2); IPN Gd0207/8 (911/5)
Akta internowanego Internowany w okresie od 17.12.1981 do 10.04.1982 na mocy decyzji nr 46 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Zwolniony z internowania 10.04.1982 na mocy decyzji nr 113 wydanej 31.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 71/101
Akta operacyjne Akta z meldunkami dziennymi dotyczącymi osób internowanych. Jan Zapolnik, działacz KSS KOR, ROPCiO i WZZ, aktywny uczestnik wielu imprez i akcji organizowanych przez elementy antysocjalistyczne, internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 0046/365/4 (918/4)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Jan Zapolnik figuruje w wykazie osób internowanych 17.12.1981 do ZK w Iławie. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jan Zapolnik został zwolniony z pracy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina za aktywny udział w strajkach na terenie zakładu od 10 do 11.10.1982. Ww. pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO w Gdańsku. IPN Gd 003/16 t. 1 (17/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w sprawie kolportowanie nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta na podstawie materiałów wyłączonych z innych spraw. 3.05.1984 przeszukano mieszkanie J. Zapolnika, podczas którego zakwestionowano szereg nielegalnych wydawnictw. Śledztwo w sprawie umorzono 10.10.1984 z powodu niewykrycia sprawców. Materiały zakwestionowane podczas przeszukania mieszkania ww. 3.05.1984 zostały zniszczone komisyjnie za protokołem z 12.05.1988. IPN Gd 013/110 t. 1, 4, 6, 7, 9, 11 (8517-III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie ze względu na nielegalną działalność o charakterze antysocjalistycznym w strukturach b. "Solidarności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19879/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19879/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Posiadał zastrzeżenia wyjazdów za granicę Z nr 4377/78 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) do 24.07.1980 wniesione przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku anulowane 11.11.1986, zastrzeżenie Z-a/a/81 do WKŚ do 10.01.1983 wniesione przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, zastrzeżenie Z nr 8721/84 do WKŚ w okresie od sierpnia 1984 do sierpnia 1986 wniesione przez Wydz. III WUSW w Gdańsku na mocy art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o paszportach, zastrzeżenie Z nr 2034/86 do WKŚ od 30.09.1986 do 30.09.1988 wniesione przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
.