Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Szumiejko
Miejsce urodzenia: Wierobiejki
Data urodzenia: 09-09-1946
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Wr 845/15 zarządzenie z dn. 21.12.2015 dot. Eugeniusza Szumiejko. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO krypt. "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO krypt. "Związek". E Szumiejko występuje m.in. jako sekretarz Prezydium Zarządu Rejonu Dolny Śląsk, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166 (IV-185)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w ramach KE, którego celem było kontrolowanie działalności E. Szumiejki, "uzyskiwanie informacji wyprzedzających o zamiarach i przygotowywanych do realizacji działań nie mieszczących się w statucie NSZZ >Solidarność< " oraz "podejmowanie działań profilaktycznych i neutralizujących działania figuranta". Informacja o celach prowadzenia KE zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2304 (k. 93-94, Meldunek operacyjny Wydz. III "A" KWMO Wrocław z 17.11.1981). W meldunku tym znajduje się również informacja, że "w/w od momentu objęcia funkcji Sekretarza Zarządu Regionu >Dolny Śląsk< kontrolowany był w ramach sprawy obiektowej krypt. >Poligon<". 17.05.1982 przerejestrowany do SOR o krypt. "Marcin" (nr. rej. 41893). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Figuruje w materiałach dot. osób internowanych jako osoba, której pomagano w ukrywaniu się. IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Materiały administracyjne Informacje i opracowania dot. "działalności kierowniczych struktur NSZZ >Solidarność< w latach 1981-1985". E.Szumiejko występuje jako główny inicjator powstania i zarazem przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Oporu "Solidarności" oraz członek Prezydium Komisji Krajowej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". IPN 0326/558 t.5,6
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. E. Szumiejko figuruje m.in.: w "wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania". IPN Gd 003/176 (IV-200)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 17.05.1982 zarejestrowany pod nr 43615 do SOR krypt. "Marcin" (nr. rej. 41893), założonej 08.02.1982 w związku z powstaniem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu, "na czele którego stał Szumiejko Eugeniusz". Sprawę zakończono 04.02.1985. Materiałów o sygn. II-102556 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Śledztwo dot. "nie zaniechania działalności związkowej wbrew przepisom o stanie wojennym przez członka byłego Prezydium Krajowej Komisji NSZZ >Solidarność< Eugeniusza Szumiejko". Z powodu ukrywania się za ww. 18.06.1982 wydano list gończy, a śledztwo (4 Ds 69/82) 16.07.1982 zostało zawieszone i przekazane do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, celem połączenia z prowadzoną tam sprawą. 02.04.1985 zostało ponownie podjęte, a postanowieniem z 10.05.1985 umorzone (4 Ds 26/85). IPN Gd 59/14 (4 Ds 69/82, 4 Ds 26/85)
Akta kontrolno-śledcze Dot. E. Szumiejki, który jako członek KK NSZZ "Solidarność" brał udział w zorganizowaniu strajku protestacyjnego w dniach 16 - 17.12.1981 w Stoczni Gdańskiej oraz kontynuował działalność związkową. IPN Gd 013/375 (8871/III, 14/III), IPN Gd 0120/109 (8871/3 mkf)
Akta śledcze Występuje w aktach dot. innego działacza "Solidarności", który "od grudnia 1981 r. na obszarze PRL i poza jej granicami, jako członek TKK NSZZ >S< uczestniczył w działaniach zagranicznych organizacji mających na celu obalenie przemocą ustroju PRL". IPN BU 0582/261 (7653/III), IPN BU 01255/688 (7653/3 mkf)
Akta prokuratorskie Śledztwo prowadzone przeciwko członkom TKK NSZZ "Solidarność", w tym E. Szumiejce, który uczestniczył w "zagranicznej organizacji", jaką było "Biuro Koordynacyjne NSZZ >Solidarność< za granicą - mającej na celu obalenie przemocą ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej". W związku z dobrowolnym ujawnieniem się E. Szumiejki, złożeniem rezygnacji z członkostwa w TKK, "zaniechania dalszej działalności przestępczej" oraz "ujawnieniu wszystkich istotnych okoliczności popełnionego czynu" wobec ww. prokurator wydał 31.12.1984 postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa na podstawie ustawy z 21.07.1984 o amnestii. Postanowieniem z 09.01.1985 materiały dot. "nie zaniechania działalności związkowej" przez ww. zostały wyłączone i przesłane do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds 26/85). IPN BU 514/20 (V Pn Śl. 7/84)
Akta prokuratorskie Dot. dobrowolnego ujawnienia się E. Szumiejki, poszukiwanego listem gończym. W aktach zachowały się kopie "Protokołu przyjęcia zawiadomienia osoby ujawniającej się w trybie ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii". IPN Wr 33/791 (2 Ko 16/84)
Akta operacyjne W aktach zachowała się kserokopia "Protokołu przyjęcia zawiadomienia osoby ujawniającej się w trybie ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii". IPN Wr 040/148 (IV-3748/60)
Akta prokuratora Dot. "podjęcia działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego na terenie woj. wrocławskiego" poprzez "kolportaż nielegalnych wydawnictw". W ramach prowadzonych czynności w mieszkaniu E. Szumiejki dokonano przeszukania. Sprawa została umorzona z powodu niewykrycia sprawców. IPN Wr 33/733 (2 Ds. 54/85)
Materiały obronne Figuruje w "Wykazie osób szczególnie niebezpiecznych podlegających aktywnemu rozpracowaniu operacyjnemu w okresie mobilizacji i wojny". IPN Wr 0229/58 t.5 (246/6)
Akta sprawy o wykroczenie "W dniu 1.05.1987 usiłował zorganizować nielegalną manifestację", za co został ukarany grzywną w wys. 50 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta sprawy o wykroczenie Sprawę do kolegium skierował Wydz. Śledczy WUSW Wrocław (RSW-81/87). Dotyczy zakwestionowanych w wyniku przeszukania w dniu 16.07.1987 nielegalnych wydawnictw, za co 12.10.1987 został ukarany grzywną w wysokości 45 tys. zł. Zaskarżone przez adwokata E. Szumiejki orzeczenie zostało 19.11.1987, przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Wrocławskim, utrzymane w mocy. IPN Wr 542/5 (KW 830/87), IPN Wr 33/792 (2 Ko/1-70), k.77
Materialy administracyjne Wykaz nielegalnych organizacji i ugrupowań działających w latach 1976-1985. E.Szumiejko występuje jako współtwórca Ogólnopolskiego Komitetu Oporu. IPN Wr 049/460 (F-480)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenia wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata wniesione przez Inspektorat 2 WUSW Wrocław w okresie 29.06.1987 - 29.06.1989 z powodu "nielegalnej działalności w strukturach byłej Solidarności". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.