Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Kalinowski
Miejsce urodzenia: Malbork
Data urodzenia: 29-02-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Apolonia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Od 10.11.1981 kontrolowany w ramach KE krypt. "Trzeci" założonego przez Wydz. III"A" KWMO w Elblągu ze względu na prowadzenie "wrogiej działalności antypaństwowej". 14.06.1983 sprawę przekazano do prowadzenia RUSW w Malborku. Sprawę zakończono 11.11.1988 przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej z w/w. Materiały złożono w archiwum pod sygn. II-1537. Akta nie zachowały się. Materiałów archiwalnych sygn. II-1537 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Stanisław Kalinowski został internowany na mocy decyzji nr 40/BE/81 wydanej 12.12.1981 przez KWMO w Elblągu, gdyż istniało przypuszczenie, że przebywając na wolności organizowałby "nielegalne zbiegowiska", co "zagrażałoby bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu". 13.12.1981 został zatrzymany i przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Iławie. 18.03.1982 został zwolniony na mocy decyzji nr 33/82 wydanej 17.03.1982 przez KWMO w Elblągu. IPN Bi 71/160 (42/142)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 05.02.1983 Wydz. II KWMO w Gdańsku założył pod nr 46274 na Stanisława Kalinowskiego SOR krypt. "Hubal" w związku z tym, że "był członkiem nielegalnej organizacji w PKP". 16.12.1983 sprawę "umorzono na mocy amnestii". Materiały złożono w archiwum pod nr II-18496. Akta nie zachowały się. Materiałów archiwalnych sygn. II-18496 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku (RSD10/83) i Prokuratury Wojewódzkiej (Ds10/83) wszczętego 10.02.1983 w zw. z tym, że w okresie od października 1982 roku do lutego 1983 roku w Gdańsku oraz w innych miejscowościach działając wspólnie (...) założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność" którego istnienie, ustrój i cel, w tym przeciwdziałanie ustawom i wywoływanie niepokoju publicznego, miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a następnie brał udział w działalności tegoż Komitetu". Zatrzymany 24.03.1983, tymczasowo aresztowany. Śledztwo zakończono 22.06.1983 przekazując akta do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K 813/83), który 05.08.1983 umorzył postępowanie karne wobec w/w na zasadzie amnestii z dnia 21.07.1983. W aktach postanowienie o wydaniu zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych do WKŚ na okres od 17.03.1983 do 17.03.1985 wydane na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku ze wzgl. na prowadzenie powyższego śledztwa. IPN Gd 013/192 (III-8627).
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (Ds. 10/83) z dnia 25.03.1983 w zw. z tym, że "w okresie od dnia 12 października 1982 r. do lutego 1983 r. w Gdańsku oraz innych miejscowościach, wspólnie z innymi osobami założył, a następnie kierował Tajnym Kolejowym Komitetem Koordynacyjnym Obszaru Północnego NSZZ Solidarność". 26.03.1983 umieszczony w AŚ w Gdańsku. 15.07.1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku w Wydz. III Karnym (III K 813/83) przychylił się do wniosku obrońcy i uchylił areszt tymczasowy wobec w/w poddając go pod dozór MO. IPN Gd 161/153 (39/879)
Akta administracyjne Materiały dot. działalności NSZZ "Solidarność" w Elblągu. Korespondencja, struktura organizacyjna, komunikaty, oświadczenia i działania "Solidarności" Zarząd Regionu w Elblągu. Stanisław Kalinowski widnieje z imienia i nazwiska jako pracownik Węzła PKP w Malbork, członek Zarządu Regionu, następnie członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Elblągu. IPN Gd 07/50 t. 1, 3, 5, 6, IPN Gd 07/51
.