Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Janusz
Nazwisko: Grządzielski
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 02-03-1956
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Frezer" ( nr rej. 6611), 6.12.1982 przerejestrowanej na SOR o tym samym kryptonimie. 9.12.1983 przerejestrowany pod nr 6611 do SO krypt. "Kombajn" nr rej. 467 prowadzonej od 19.08.1975 do 03.01.1990 przez Wydz. III/III"A"/V KWMO/WUSW w Słupsku ze względu na prowadzenie działalności antysocjalistycznej wśród załogi FMR "Agromet-Famarol" w Słupsku. Materiały dotyczące SOS/SOR krypt. "Frezer" złożono do archiwum pod sygn. 599/II. Materiały dotyczące SO krypt. "Kombajn" zniszczono. Materiałów o sygn. 599/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dotyczącego nielegalnych struktur związkowych: Okręgowych i Zakładowych Komitetów Oporu "Solidarność" w Słupsku. Józef Grządzielski należał do związku. Ww. był przesłuchiwany w sprawie jako świadek. IPN Gd 012/52 t. 1 (76/III)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN By 674/7
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 9.08.1984 do 02.11.1984 w związku ze złożeniem 1.08.1984 w Słupsku na Pl. Powstańców Warszawskich kwiatów i szarf z napisem "Solidarność Słupsk", "Famarol Słupsk" z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Ww. był organizatorem 5 minutowego strajku w Fabryce Maszyn Rolniczych "Famarol-Agromet" w Słupsku w dniu 25.08.1984 z okazji przystąpienia tego zakładu do strajków sierpniowych 1980. Śledztwo zawieszono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984. IPN Gd 012/76 t. 1-2 (116/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego przeciwko bratu Józefa Grządzielskiego podejrzanemu o zorganizowanie strajku 1.07.1985 w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" w Słupsku. Józef Grządzielski został zatrzymany 1.07.1985 i osadzony w areszcie RUSW w Słupsku w związku z podejrzeniem, że wspólnie z innymi osobami kierował akcją protestacyjną zorganizowaną przez brata w postaci strajku na Wydz. W-3 Fabryki Maszyn Rolniczych w Słupsku. 02.07.1985 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Gd 012/86 (128/III)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 30.10.1985 do 28.01.1986 w sprawie rozpowszechniania na terenie zakładów pracy i miasta Słupska nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez «Regionalną Komisję Koordynacyjną w Słupsku». 28.10.1985 przeszukano mieszkanie Józefa Grządzielskiego w Słupsku, gdzie zakwestionowano nielegalne wydawnictwa "Solidarność Słupska". Ww. został zatrzymany. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Słupsku w okresie od 30.10.1985 do 16.11.1985. 28.01.1986 sporządzono akt oskarżenia. IPN Gd 012/93 (135/III)
Akta sądowe Objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku pod nr RSD-12/85 i postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku pod nr 1 Ds. 1544/85. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z 11.04.1986 na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat próby, karę grzywny oraz zobowiązanie do podjęcia pracy zarobkowej. Postanowieniem tego sądu z 26.09.1986 ww. darowano orzeczoną karę na mocy ustawy z 17.07.1986 "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw". Postanowieniem tego sądu z 14.06.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie wyrokiem z 11.04.1986. IPN Gd 45/2 t. 1-2
Akta kontrolne dochodzenia Objęty śledztwem prowadzonym od 28.06.1986 do 12.09.1986 w sprawie rozpowszechniania na terenie Słupska nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez «Regionalną Komisję Koordynacyjną w Słupsku». 28.06.1986 ww. przedstawiono zarzut, że "od kwietnia do 27 czerwca 1986 roku zorganizował, a następnie kierował rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw p.t. «Solidarność Słupska», «Solidarność Regionu Gdańskiego» i «Tygodnik Mazowsze» i inne nawołujące w swej treści do wywołania niepokoju publicznego". Dochodzenie wobec ww. umorzono 15.09.1986 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Słupsku na podstawie ustawy z 17.07.1986 "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw". IPN Gd 012/127 (185/III)
Akta operacyjne Akta dotyczą ujawnienia i rozwiązywania nielegalnych grup i struktur na terenie woj. słupskiego. Józef Grządzielski, drukarz i kolporter materiałów antysocjalistycznych w RKK, uczestniczący w działalności MK «Solidarność» w Słupsku, figuruje na «wykazie osób proponowanych do objęcia rozmowami profilaktyczno-ostrzegawczymi w ramach akcji "Brzoza"», sporządzonym 1.09.1986 przez Wydz. III WUSW w Słupsku. Rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z ww. przeprowadzono 22.12.1986. IPN Gd 002/34 (49/IV)
.