Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Feliks
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 13-12-1947
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym w sprawie niezaprzestania działalności związkowej w zdelegalizowanym NSZZ «Solidarność» i zorganizowania akcji strajkowej od 14 do 18.12.1981 na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" w Gdańsku. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8245/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8245/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie zorganizowania i kierowania przez m.in. Z. Dąbrowskiego strajkiem na terenie PPiMUEB "Elektromontaż" w Gdańsku od 14 do 18.12.1981. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.04.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 12.05.1982 sporządzono akt oskarżenia, oskarżając ww. o to, że: "w okresie od 14 do 18 grudnia 1981 r. w Gdańsku jako członek NSZZ «Solidarność» PPiMUEB "Elektromontaż" działając wspólnie z innymi, pomimo wprowadzenia dekretem z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym zawieszenia działalności związków zawodowych, nie przerwał działalności związkowej oraz zorganizował nielegalny strajk załogi tegoż przedsiębiorstwa podejmując decyzję o rozpoczęciu akcji strajkowej, zwołał zebranie załogi oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zorganizowania strajku, oflagował zakład, zorganizował straż robotniczą oraz kierował tymże strajkiem, który trwał do 18 grudnia 1981 r.". IPN Gd 59/9
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 29.06.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności w związku z postępowaniem prokuratorskim 4 Ds.57/82. Sąd Najwyższy w Warszawie (V Kr. 142/82) wyrokiem z 17.11.1982 uchylił wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia według właściwości. Sprawę ponownie rozpatrzył Sąd Rejonowy w Gdańsku (sygn. akt IV K. 1482/82). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 25.02.1983 wobec ww. utrzymano areszt tymczasowy pomimo, iż odbył już 2/3 nieprawomocnej kary pozbawienia wolności. Postanowieniem tego sądu z 23.06.1983 areszt tymczasowy zamieniono na dozór MO. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 9.09.1983 postępowanie wobec ww. umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 112/28 t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Bojkot" w związku z przechowywaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw. Sprawę zakończono ponieważ, ww. zaniechał "wrogiej" działalności. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 19235/II. Materiałów o sygn. 19235/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym w okresie od 10.10.1985 do 27.03.1986 w sprawie produkowania, gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych ulotek nawołujących m.in. do bojkotu wyborów do Sejmu. Zatrzymany 9.10.1985 w sekretariacie Zespołu Adwokackiego nr 6 w Gdańsku i przeszukany. Przy ww. znaleziono kilkaset nielegalnych wydawnictw m.in. «Gryps Gdański», «BIT», «Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego». W wyniku przeszukania mieszkania ww. ujawniono kilkaset nielegalnych wydawnictw oraz matryce i kalki do ich produkcji. Materiały złożono 20.01.1988 do archiwum pod sygn. 8710/III. Materiały były wypożyczone 28.09.1988 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku. IPN Gd 013/245 (8710/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie przeciwko Z. Dąbrowskiemu oskarżonemu o to, że: "w miesiącu październiku 1985 r. w Gdańsku, podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, w ten sposób, że wytwarzał, gromadził, przechowywał i przenosił w celu rozpowszechniania pisma o treści wyszydzającej i poniżającej Polską Rzeczpospolitą Ludową, jej ustrój i jej naczelne organy władzy oraz o treści nawołującej do bojkotu mających się odbyć w dniu 13.10.1985 r. wyborów do Sejmu PRL". Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 10.10.1985 tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia sporządzono 29.03.1986. IPN Gd 70/19
Akta sądowe Uznany winnym zarzutów postawionych przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (4 Ds. 95/85) i skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 26.05.1986 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz przepadek dowodów rzeczowych. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (Kr. 1037/86) z 10.09.1986 postępowanie wobec ww. zostało umorzone na mocy art. 2 ust. 3 ustawy z 17.07.1986 "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw". IPN Gd 112/47
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 10.10.1985 w związku z toczącym się śledztwem RSD-23/85 i postępowaniem prokuratorskim 4 Ds.95/85. Zwolniony 10.09.1986 na mocy postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (Kr.1037/86) z 10.09.1986 dotyczącym umorzenia postępowania wobec Z. Dąbrowskiego na mocy ustawy z 17.07.1986. IPN Gd 161/63 (42/1139)
.