Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Adam
Nazwisko: Chudziński
Miejsce urodzenia: Lniano
Data urodzenia: 25-07-1954
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Truda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 27.01.1984 pod nr 22661 przez Wydz. III WUSW w Bydgoszczy do SOR krypt. „Pocisk” nr rej. 22654 dotyczącej „sporządzania i kolportowania nielegalnych wydawnictw b. «Solidarności» w okresie od 12.1981 do 01.1984”. Materiały złożone w archiwum 28.11.1984 pod sygn. 6323/II zniszczono 19.01.1990. Materiałów o sygn. 6323/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 28.01.1984 w sprawie m.in. Romana Chudzińskiego, który "w okresie od grudnia 1981 do 27.01.1984 w Bydgoszczy sporządzał w celu rozpowszechniania i rozpowszechniał przy pomocy druku fałszywe informacje w postaci pism nielegalnego związku «Solidarność», których treść mogła wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Ww. zatrzymany 27.01.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Bydgoszczy, a 28.01.1984 tymczasowo aresztowany. Ze względu na toczące się postępowanie 3.02.1984 Wydz. Śledczy WUSW w Bydgoszczy wydał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) na okres od 3.02.1984 do 3.02.1987 zarejestrowane pod nr 22707. Zastrzeżenie odwołano 29.04.1987. IPN By 070/5226 t. 1-3 (5774/III), IPN By 077/639
Akta prokuratorskie Akta w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Bydgoszczy w okresie od grudnia 1981 do 27.01.1984. Ww. 27.01.1984 przeszukany w miejscu zamieszkania, w trakcie którego zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy 28.01.1984 wszczęła śledztwo. 29.03.1984 uchyliła ww. aresztowanie z powodu ustania przyczyn, stosując dozór MO z obowiązkiem stawienia się raz w tygodniu w WUSW w Bydgoszczy. 26.04.1984 Prokuratura postanowiła przedłużyć okres śledztwa przeciwko ww. i innym z powodu „znacznej ilości materiału dowodowego oraz liczby podejrzanych w sprawie”. 07.08.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984 Prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko ww. IPN By 99/13-19
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymany 27.01.1984, osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy 15.02.1984 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 28.01.1984 w związku z tym, że „w okresie od 13.12.1981 do 27.01.1984 w Bydgoszczy przechowywał i rozpowszechniał w formie druków wydawnictwa nielegalnej organizacji «Solidarność» pt. "Almanach Bydgoski", "Bydgoski Serwis Podziemny Informacyjny Solidarność", "Tygodnik Mazowsze" i inne ulotki, które zawierały fałszywe wiadomości, wyszydzały i poniżały ustrój PRL oraz naczelne organy władzy państwowej, co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. IPN By 89/776
Sprawa Obiektowa [SO] R. Chudziński 15.01.1985 rejestrowany pod nr 24053 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy do SO krypt. „Motor” nr 7943 dotyczącej „nie dopuszczenia do powstania wśród załogi Zakładów Rowerowych «Romet» w Bydgoszczy zorganizowanej, wrogiej działalności politycznej i negatywnych zjawisk polityczno-gospodarczych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku publicznego i straty materialne”. 08.01.1990 materiały przejął Wydz. Ogólny WUSW w Bydgoszczy. Materiały złożono w archiwum 28.01.1990 pod sygn. 1437/IV. Wpis na podstawie akt IPN By 069/1417 (1437/IV) i zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy założonej "w celu rozpoznawania, neutralizowania i likwidowania następujących aktów terroru", do których obok zabójstw, gromadzenia broni, zamachów bombowych itp. zaliczono również "nielegalne organizacje polityczne przyjmujące jako formę walki stosowanie terroru" czy "anonimy, listy i telefony pogróżkowe o wrogiej treści politycznej". Roman Chudziński figuruje w wykazie "elementu podejrzanego" przesłanym do WUSW w Bydgoszczy przez Zastępcę Szefa Zespołu do Zwalczania Terroryzmu Departamentu III. IPN By 069/1436 (1456/IV)
.