Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Irena
Nazwisko: Gulko
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 03-02-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana w ramach KE z powodu kolportażu w stanie wojennym na terenie Olsztyńskich Zakładów Graficznych w Olsztynie (OZGraf) nielegalnego czasopisma "Rezonans". W dniu 20.04.1982 zmieniono kategorię sprawy na SOR. Za powyższe "przestępstwo" skazana przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Materiały o sygn. 12467/II zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 06.09.1985 zarejestrowana pod numerem rej. Ol 17114 do SOS krypt. "Delegat" (nr rej. Ol 12753) z powodu prowadzenia nielegalnej działalności związkowej po 22.07.1983. Sprawę zakończono w związku z zaniechaniem "wrogiej działalności". Materiały o sygn. 13513/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w trybie doraźnym dotyczące kontynuowania przez niektórych pracowników OZGraf działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność" i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw antypaństwowych m.in. "Rezonans" - wydanie wojenne. Śledztwo wszczęła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa [WPG] w Olsztynie i przekazała do prowadzenia Wydz. Śledczemu KMWO w Olsztynie. Danuta Gulko zatrzymana w dniu 27.08.1982 w związku z podejrzeniem, że była główną organizatorką nielegalnego kolportażu ulotek antypaństwowych, organizowała zbiórki pieniężne oraz pełniła funkcję łączniczki odbioru wydawnictw z tzw. martwej skrzynki Na mocy postanowienia WPG w Olsztynie z dn. 28.08.1982 tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym KWMO w Olsztynie, następnie w Areszcie Śledczym w Ostródzie. W dniu 28.09.1982 Wydz. Śledczy przekazał sprawę do WPG z wnioskiem o zamknięcie śledztwa i wniesienie do sądu aktu oskarżenia. IPN Bi 086/36 (5546/III).
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym, dotyczącym kontynuowania przez niektórych pracowników OZGraf - m. in. Danutę Gulko działalności NSZZ "Solidarność" i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W dniu 18.10.1982 WPG w Olsztynie wydała postanowienie o zamknięciu śledztwa, w dniu 22.10.1982 sporządziła akt oskarżenia i skierowała sprawę do Sądu POW w Bydgoszczy celem rozpatrzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego. IPN Bi 167/522 (PgŚl. II 116/82).
Akta sądowe Oskarżona o to, że po wprowdzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność zawieszonego NSZZ „Solidarność”, w ten sposób, że w okresie od 05.1982 do 08.1982 przekazywała innym osobom, nielegalne wydawnictwa (m.in. "Rezonans" - wydanie wojenne, ulotki) celem ich rozpowszechnienia oraz o to, że w 08.1982 spotkała się z inna osobą w celu opracowania i rozpowszechniania nielegalnego wydawnictwa. Za powyższe wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie w dniu 06.11.1982 skazana w postępowaniu doraźnym na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. Przebywała w AŚ w Ostródzie i ZK w Bydgoszczy-Fordonie. Rada Państwa Uchwałą z 12.05.1983 na mocy aktu łaski zwolniła warunkowo D. Gulko z odbycia pozostałej kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Zwolniona z więzienia 30.05.1983. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z 15.02.1994 uniewinnił Danutę Gulko od przypisanych jej przestępstw. IPN By 51/187, IPN By 51/188, IPN By 51/189, IPN By 51/190 (SoW. 415/82).
Akta tymczasowo aresztowanego - skazanego Zatrzymana 27.08.1982 w związku z podejrzeniem, że w okresie stanu wojennego kontynuowała działalność "Solidarności" oraz przekazywała nielegalne wydawnictwa. Na mocy postanowienia WPG w Olsztynie z dn. 28.08.1982 tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie KWMO w Olsztynie. Wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 06.11.1982 skazana na 3 lata i 6 miesięcy więzienia oraz utratę praw publicznych na 2 lata. Od 28.08.1982 przebywała w Areszcie Śledczym w Ostródzie, od 07.12.1982 w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Zwolniona z więzienia 30.05.1983. W aktach znajdują się m.in. oświadczenia Ireny Gulko o kontynuowaniu comiesięcznej 48-godzinnej głodówki oraz bojkotu więziennych apeli jako protestu wobec nie przyznania jej statusu więźnia politycznego, wnioski o wymierzenie kar dyscyplinarnych Danucie Gulko za nie stawianie się na apele poranne i wieczorne, pismo Danuty Gulko do pani Naczelnik Zakładu Karnego zwracające uwagę na niewłaściwą opiekę lekarską w Zakładzie. IPN By 94/1384 (19/169).
Charakterystyka Charakterystyka działalności grup byłych członków NSZZ "Solidarność działających od 13.12.1981 do 1986 na terenie województwa olsztyńskiego. Danuta Gulko - inicjatorka i członek konspiracyjnej grupy działającej od marca do sierpnia 1982 w OZGraf, kolportowała nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" pt "Rezonans" oraz ulotki o treści antypaństwowej, organizowała zbiórki pieniężne przeznaczone na pomoc dla rodzin osób internowanych. Aresztowana postanowieniem WPG w Olsztynie z 28.08.1982, wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 06.11.1982 skazana na 3 lata i 6 miesięcy więzienia oraz na 2 lata pozbawienia praw publicznych. IPN Bi 065/198 (977/IV).
.