Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz
Nazwisko: Bątkowski
Miejsce urodzenia: Chełmża
Data urodzenia: 10-03-1951
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały sprawy dotyczącej nielegalnych struktur «Solidarności» oraz kolportażu ulotek i wydawnictw bezdebitowych na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" Toruń, założonej w związku z zagrożeniem występowania "wrogiej działalności i terroru". M. Bątkowski w związku z realizacją SOR krypt. „Prestem” figuruje w uzupełnieniu meldunku Naczelnika Wydz. V WUSW w Toruniu dotyczącym „zatrzymania i aresztowania ww., kolportera międzyzakładowego, przechodzącego w SOR krypt. "Pajęczyna" jako łącznik oddziałowy”. IPN By 0104/91 (mkf 1801/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Torunia przez 12 osób. 17.10.1983 przerejestrowana na SOR. Materiały złożono do archiwum 31.08.1984 pod sygn. 1247/II, a następnie zniszczono 30.01.1990. Materiałów o sygn. 1247/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportażu ulotek na terenie Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu sygnowanych przez NSZZ «Solidarność». Wobec M. Bątkowskiego planowano systematyczne przesłuchania w „celu uzyskania pełnych wyjaśnień na okoliczności związane z zarzucanym przestępstwem”. Ww., były członek NSZZ «Solidarność» występuje w „meldunku o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego” z 15.03.1984 jako „główny kolporter ulotek do zakładów pracy za terenie Torunia tj. «Elana», «Merinotex», «Metalchem», «Towimor», «Ema Amator»”, który „otrzymywał ulotki od nieustalonego mężczyzny w okolicy Teatru im. Horzycy w Toruniu”. W związku z prowadzonym wobec ww. śledztwem Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Toruniu 19.03.1984 zarządził przeprowadzenie wywiadu wobec ww. IPN By 082/86 (139/III)
Akta prokuratorskie M. Bątkowski 13.03.1984 tymczasowo aresztowany z powodu „dążenia do spowodowania waśni i rozruchów przez kolportowanie fałszywych wiadomości (…)” oraz oskarżony o to, że „od 04.1983 do 03.1984 w Toruniu, działając wspólnie i w porozumieniu przechowywał, przenosił, a następnie przekazywał innym osobom wydawnictwa zdelegalizowanego NSZZ «Solidarność» zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać poważną szkodę interesom PRL”. Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z 30.03.1984 pozostawiła bez uwzględnienia wniosek ww. dotyczący uchylenia środka zapobiegawczego, natomiast 20.04.1984 po ponownym rozpatrzeniu uchyliła wobec ww. areszt tymczasowy. IPN By 85/511
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie przechowywania i kolportażu wydawnictw NSZZ «Solidarność» na terenie Zakładów "Towimor" w Toruniu. Prokuratura Rejonowa w Toruniu 09.03.1984 wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie „rozpowszechniania w okresie od 01.1982 do 03.1984 na terenie toruńskich zakładów pracy m.in. "Towimor" za pomocą drukowanych ulotek, broszur i gazetki pt. "Kastra", "Toruński Informator Solidarności" itp., fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Wobec ww. 13.03.1984 zastosowano przeszukanie mieszkania, w trakcie którego zakwestionowano materiały bezdebitowe. 27.04.1984 Sąd Rejonowy w Toruniu uchylił wobec ww. areszt tymczasowy ze względu na „wyjątkową sytuację”, a 25.07.1984 umorzył na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984 postępowanie w sprawie ww. i innych. IPN By 134/280-282
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymany 13.03.1984 w Toruniu w związku z podejrzeniem, że „w okresie od 01.1983 do 08.03.1984 w Toruniu, przechowywał, przewoził i przenosił ulotki zdelegalizowanego NSZZ «Solidarność» pt. "Toruński Informator Solidarności", "Kontra", "Tygodnik Mazowsze", zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a następnie przekazywał je (…) innym osobom celem dalszego rozpowszechniania”. Prokuratura Rejonowa w Toruniu 15.03.1984 wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. od 13.03.1984 do 13.05.1984. Sąd Rejonowy w Toruniu 27.04.1984 uwzględnił zażalenie ww. i uchylił areszt tymczasowy ze względu na „wyjątkową sytuację”. Ww. 30.04.1984 opuścił AŚ w Bydgoszczy. IPN By 89/775 (40/298)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Bątkowski, „działacz nielegalnej grupy o nazwie «Niezależny Ruch Społeczny Ziemia Chełmińska» w Toruniu” 23.08.1988 rejestrowany pod nr 16598 przez Wydz. V KWMO w Toruniu do SOR krypt. „Rak” nr 15168 prowadzonej od 22.01.1987 do 30.11.1989. SOS przemianowano na SOR 26.03.1987. Sprawę zakończono 30.11.1989 z powodu wyjazdu do Wielkiej Brytanii głównego figuranta. Materiały złożono do archiwum 07.12.1989 pod sygn. 2502/II, a następnie zniszczono 12.01.1990. Materiałów o sygn. 2502/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Akta w sprawie posiadania przez M. Bątkowskiego nielegalnych wydawnictw. Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu 30.08.1988 wystąpił z wnioskiem do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Toruń o ukaranie ww. za to, że „22.08.1988 w Toruniu na ul. Bażyńskich przenosił przeznaczone do rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa pt. >Przegląd Pomorski< - miesięcznik członków-sympatyków NSZZ >Solidarność< w Toruniu w ilości 15 egzemplarzy bez wymaganego zezwolenia”. Ww. przesłuchany 24.08.1988. IPN Gd 082/181 (235/III)
Akta prokuratorskie Akta dot. zatrzymania Mariusza Bątkowskiego w związku z posiadaniem nielegalnych wydawnictw. Ww. figuruje w piśmie Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Toruniu do Naczelnika Wydz. Postępowania Karnego Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu z 07.09.1988 informującym o zatrzymaniu ww. 22.08.1988 w Toruniu i ujawnieniu nielegalnych wydawnictw tj. „Przegląd Pomorski” i „Petycja Toruńskiego Porozumienia Obywatelskiego dla realizacji postulatów społecznych”. Ww. 22.08.1988 osadzony w areszcie RUSW w Toruniu na czas 48 godzin. Przesłuchany w charakterze sprawcy wykroczenia przyznał się do posiadania przy sobie nielegalnych wydawnictw odmawiając składania dalszych wyjaśnień. 23.08.1988 ww. zwolniony z aresztu. Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu 30.08.1988 wystąpił z wnioskiem do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Toruń o ukaranie ww. Kolegium, rozpatrując wniosek 31.10.1988, pod nieobecność M. Bątkowskiego, ukarało ww. karą grzywny i obciążyło kosztami postępowania. IPN By 87/9; IPN By 87/20
Akta operacyjne Materiały operacyjne (m.in. meldunki operacyjne - uzupełnienia) zebrane przez SB dot. działalności opozycyjnej na terenie Torunia i województwa toruńskiego. Ww., „reprezentujący nielegalnie działający związek «Niezależny Ruch Społeczny Solidarność»”, figuruje w piśmie Zastępcy Szefa WUSW ds. SB w Toruniu do Prokuratora Wojewódzkiego w Toruniu z 07.11.1988 jako 1 z 7 sygnatariuszy wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie 11.11.1988 na Rynku Staromiejskim w Toruniu wiecu dla uczczenia 70-tej rocznicy odzyskania niepodległości, który wpłynął 03.11.1988 do Wydz. Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Ww. i inni „zamierzali zorganizować wiec niezależnie od sposobu rozpatrzenia wniosku”. IPN By 076/213
Akta administracyjne Sprawozdania dot. spraw związanych z działalnością opozycji demokratycznej na terenie województwa toruńskiego. Mariusz Bątkowski figuruje w „sprawozdaniu z działalności Wydz. Śledczego WUSW w Toruniu za rok 1988” z 05.01.1989. Ww. 22.08.1988 w Toruniu przenosił przeznaczone do rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa. 31.10.1988 ukarany grzywną przez Kolegium Rejonowe przy Prezydencie Miasta Torunia. IPN By 076/66
.