Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Mirosława
Nazwisko: Langowska
Nazwisko rodowe: Szymańska
Miejsce urodzenia: Rzeszotary Chwały
Data urodzenia: 14-10-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Grażyna Langowska od 04.06.1981 była opracowywana przez Wydz. III KWMO Olsztyn w charakterze kandydata na TW. Z pozyskania zrezygnowano z powodu aresztowania. W dniu 29.12.1981 rejestrację zdjęto z ewidencji, a materiały dotyczące w/w złożono w archiwum do nr 16171/Ik. Materiały o sygn. 16171/Ik zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Dublerzy" w związku z powielaniem i kolportowaniem ulotek antypaństwowych po 13.12.1981. Sprawa skierowana do Wojskowego Sądu Garnizonowego. Materiały o sygn. 12257/II zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Objęta postępowaniem przygotowawczym (RSD 135/81) z powodu redagowania i rozpowszechniania ulotek po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały przekazano do Wojewódzkiej Prokuratury Garnizonowej (WPG) w Olsztynie z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. Materiałów o sygn. RSD 135/81 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Śledztwo dotyczące nielegalnego redagowania i kolportażu ulotek. Grażyna Langowska w dniu 26.12.1981 została zatrzymana jako podejrzana o opracowanie wspólnie z innymi osobami tekstów 2 ulotek-odezw zawierających wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Na mocy postanowienia Podprokuratora WPG w Olsztynie tymczasowo-aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczy w Ostródzie. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem sprawy do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie (WSG). IPN Bi 169/610 (Pg Śl 52/81).
Akta sądowe Wyrokiem WSG w Olsztynie z 03.02.1982 skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności za to, że w dniu 13.12.1981 w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych w Olsztynie (wspólnie z inną osobą) napisała celem rozpowszechnienia teksty 2 ulotek-odezw nawołujących do nieposłuszeństwa wobec dekretu Rady Państwa wprowadzającemu stan wojenny. W związku z rewizjami obu stron Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa w Warszawie w dniu 16.03.1982 uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę do rozpoznania właściwemu sądowi powszechnemu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydz. II Karny z 03.06.1982 za powyższe "przestępstwo" została skazana na 9 miesięcy pozbawienia wolności. Wobec zaskarżenia tego wyroku przez obrońcę oskarżonej Sąd Wojewódzki w Olsztynie II Wydz. Karny wyrokiem z 27.10.1982 warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres 3 lat próby, zobowiązując oskarżoną do przestrzegania zasad porządku prawnego i współżycia społecznego. IPN Ol 24/1 (Sg.W 4/82, II. K 405/82), IPN Ol 24/2 (Sg.W 4/82, II. K 405/82).
Akta penitencjarne W okresie 26.12.1981-08.05.1982 przebywała w Areszcie Śledczym w Ostródzie w związku z podejrzeniem o napisanie po wprowadzeniu stanu wojennego dwóch nielegalnych ulotek - odezw. Sąd Wojewódzki w Olsztynie Wydz. II Karny postanowieniem z 07.05.1982 uchylił tymczasowe aresztowanie i zastosował w jego miejsce dozór milicyjny, zakaz opuszczania terenu miasta Olsztyna i obowiązek zgłaszania się do KMMO w Olsztynie raz w tygodniu. Zwolniona z aresztu 08.05.1982. IPN Ol 54/30.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Inwigilowana jako aktywistka NSZZ "Solidarność" podejrzana o udział w redagowaniu "nielegalnych" wydawnictw o treściach prosolidarnościowych. W dniu 05.05.1983 KE "Belgijka" przekwalifikowano na SOR pod tym samym kryptonimem. Rozpracowywanie zakończono w związku z zaprzestaniem "wrogiej" działalności. Następnie wyżej wymieniona została objęta kontrolą operacyjną w ramach SO "Oświata". Materiały o sygn. 13350/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na operacyjną ochronę szkół w Olsztynie. Grażyna Langowska wymieniana jest w aktach jako przedstawicielka NSZZ "Solidarność" oraz figuruje w wykazie nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie. IPN Bi 065/289/1-2 (1075/IV).
.