Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Andrzej
Nazwisko: Kowalski
Miejsce urodzenia: Chojnice
Data urodzenia: 06-08-1938
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk (RSD 32/81) i Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 24/81) ponieważ „w okresie od 13 do 20.12.1981 wspólnie z innymi redagował i rozpowszechniał „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Politechniki Gdańskiej”. Aresztowany 22.12.1981. Materiałów o sygn. 8085/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem w sprawie kontynuowania działalności w NSZZ «Solidarność» na Politechnice Gdańskiej i redagowania "Serwisu Informacyjnego «Solidarność» Politechniki Gdańskiej". 22.12.1981 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 24/81) wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia Dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981 poprzez „kontynuowanie działalności w NSZZ «Solidarność», redagowanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw”. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 22.12.1981. W dn. 05.01.1982 sporządzono akt oskarżenia. IPN Gd 267/6841
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 15.01.1982 z art. 48 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny za to, że „w okresie od 13 do 20.12. 1981 w Gdańsku, będąc uprzednio współredaktorem „Serwisu Informacyjnego «Solidarność» Politechniki Gdańskiej” i wiedząc o tym, że dekretem z dnia 12.12.1981 został wprowadzony na terenie całego kraju stan wojenny (...) nie zaprzestał redagowania i rozpowszechniania wymienionego Serwisu, w którym zamieszczał fałszywe wiadomości na temat sytuacji w kraju i na wybrzeżu gdańskim co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z 25.02.1982 nie uwzględnił rewizji PMW w Gdyni domagającej się 7 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych wobec ww. Postanowieniem z 21.12.1982 Sąd POW w Bydgoszczy warunkowo zwolnił ww. z dalszego odbywania kary wyznaczając okres próby do 23.12.1983. IPN Gd 253/9229-9231
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. S. Kowalski figuruje w „notatce służbowej dot. aktualnej sytuacji w wyższych uczelniach Trójmiasta” Kierownika Sek. III Wydz. III WUSW w Gdańsku z 06.01.1982. Ww., aresztowany w związku z tym, że „14.12.1981 stwierdzono przypadki wydawania w formie ulotki "Serwisu Informacyjnego" Politechniki Gdańskiej przez członków Komitetu Zakładowego NSZZ «Solidarność»”. Ww., działacz NSZZ „Solidarność” zatrzymany wraz z 3 innymi osobami „za działalność przeciwko przepisom stanu wojennego”, a następnie skazany prawomocnym wyrokiem Sądu. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 14.07.1983 pod nr 47319 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku do SOR krypt. „Cela” nr rej. 47219 prowadzonej od 23.06.1983 do 14.07.1989 dotyczącej kolportażu "nielegalnych" wydawnictw. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 19809/II, a następnie zniszczono 19.07.1989 za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19809/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Rozpracowywanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego", "Międzymiastówki Anarchistycznej". S. Kowalski figuruje w piśmie Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydz. III WUSW w Gdańsku z 11.11.1985 zawierającym informacje, że u ww., pracownika naukowego Wydz. Elektroniki Politechniki Gdańskiej „zlokalizowane jest archiwum pism bezdebitowych”. Ww. figuruje w uzupełnieniu meldunku nr 153 z 18.04.1987 sporządzonym przez Naczelnika Wydz. III WUSW w Gdańsku jako 1 z 15 sygnatariuszy memorandum „Tchnąć prawdziwe życie w porozumienie helsińskie”, będącego punktem wyjścia do dyskusji w trakcie trwania zaplanowanego w dniach 7-9.05.1987 przez Ruch „Wolność i Pokój” seminarium pokojowego w Warszawie. IPN Gd 0027/3842 t. 3, 6 (19960/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie zamiaru wywołania strajku poprzez zbieranie, publikowanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. 20.02.1985 zastosowano przeszukanie ww., miejsca pracy i zamieszkania, w trakcie których zakwestionowano m. in. „nielegalne ulotki, wydawnictwa, 2 radiotelefony «Gembox» i maszynę do pisania «Borsig»”. 21.02.1985 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła śledztwo (4 Ds. 18/85) przeciwko ww. oraz zastosowała wobec ww. areszt tymczasowy. Ww. postanowieniem Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) na okres od 3.05.1985 do 3.05.1987 zarejestrowane pod nr 51758 z powodu „zbierania informacji, na podstawie których opracowywał artykuły do nielegalnych wydawnictw”. Zastrzeżenie odwołano 06.06.1987. IPN Gd 013/285 (8772/III)
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego dot. nielegalnego kolportażu wydawnictw. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 21.02.1982 wszczęła śledztwo przeciwko S. Kowalskiemu, „zatrzymanemu 20.02.1985 w trakcie wykonywania nielegalnych druków zmierzających do wywołania niepokoju publicznego”, tj. przestępstwo z art. 282§ kk. Ww. oskarżony o to, że „od 01.1983 do 20.02.1985 zmierzał do wywołania niepokoju publicznego, a w szczególności akcji protestacyjnej 28.02.1985 działając w ten sposób, że zbierał i publikował uzyskane wiadomości w nielegalnych wydawnictwach, przy czym czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa oraz wbrew Rozporządzeniu Ministra Łączności z 23.12.1968 posiadał bez zezwolenia 2 radiotelefony marki «Gembox»”. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z 29.03.1985 odrzuciła wniosek obrońcy ww. z 25.03.1985 dot. zmiany środka zapobiegawczego-tymczasowego aresztowania. 16.05.1985 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku zamknęła śledztwo przeciwko ww. IPN Gd 70/10
Akta sądowe Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z 11.07.1985 uniewinnił ww. od zarzutu, „(…) wywołania niepokoju publicznego, a w szczególności do akcji protestacyjnej 28.02.1985 (…)”, natomiast skazał ww. za „posiadanie bez wymaganego zezwolenia 2 radiotelefonów” na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat oraz grzywnę. Sąd Wojewódzki w Gdańsku (KR-704/85) uwzględnił rewizję Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 09.08.1985 domagającej się łącznej kary 4 lat pozbawienia wolności dla ww. i 14.11.1985 uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Gdańsku przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z 06.03.1986 skazał ww. na łączną karę 1 roku pozbawienia wolności, a 20.06.1986 Sąd Wojewódzki w Gdańsku (KR-608/86) utrzymał w mocy wyrok sądu I Instancji, a następnie wyrokiem z 15.09.1986 na mocy amnestii z 17.07.1986 darował ww. resztę odbywania kary. IPN Gd 70/10, IPN Gd 013/285 (8772/II)
Akta penitencjarne S. Kowalski na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku 21.02.1985 aresztowany i doprowadzony do Aresztu Śledczego w Gdańsku w związku z tym, że „w okresie od 01.1983 do 20.02.1985 w Gdańsku zmierzał do wywołania niepokoju publicznego, a w szczególności do wywołania akcji protestacyjnej 28.02.1985 działając w ten sposób, że zbierał i publikował uzyskane wiadomości nielegalnych wydawnictwach, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa”. IPN Gd 161/194 (41/585)
.