Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Zdzienicki
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 07-06-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Zdzienicki został zarejestrowany w dniu 05.04.1982 pod nr. Bk 28243 przez Wydz. V KWMO Białystok do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Prezes”, przerejestrowanego następnie w dniu 17.05.1983 na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Prezes”. Od dnia 24.12.1984 sprawa była prowadzona przez Pion V RUSW Białystok. H. Zdzienicki rozpracowywany był jako aktywny działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Białymstoku oraz osoba biorąca aktywny udział w „Ruchu Odnowy Spółdzielczości”. Opracowywał i rozsyłał po kraju protesty przeciwko projektowi ustawy o spółdzielczości. Sprawa nadzorowana była przez Wydz. VII Dep. V MSW. Sprawę zakończono w dniu 08.07.1987 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Akta złożono do archiwum pod sygn. 3687/II. IPN Bi 012/946/2 (3687/II).
Henryk Zdzienicki występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Winted" o numerze rejestr. Bk 34588 prowadzonej w latach 1985-1987 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie, w ramach której inwigilowany był kierownik magazynów w Spółdzielni Inwalidów "Naprzód" w Białymstoku. Z akt wynika, iż osoba sprawdzana oraz Henryk Zdzienicki byli działaczami NSZZ "Solidarność” oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Sprawa była nadzorowana przez Wydz. VII Dep. V MSW. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 2403/II. IPN Bi 012/946/1 (2403/II).
Henryk Zdzienicki był inwigilowany przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Fanatycy" o numerze rejestr. Bk 40150 prowadzonej przez pion V RUSW w Białymstoku w latach 1987-1989. Sprawa dotyczyła m.in. działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy, albowiem działalność ta była postrzegana przez ówczesne władze jako naruszająca świecki charakter zakładu pracy. Materiały zawierają karty ewidencyjne dot. figurantów, kontakty figurantów i sąsiadów figurantów, 18 fotografii legitymacyjnych, notatki operacyjne, wyciągi z informacji tajnych współpracowników, charakterystykę Henryka Zdzienickiego, kopię wniosku o wpisanie NSZZ "Solidarność" Spółdzielni Inwalidów "Naprzód" w Białymstoku do rejestru zakładowych organizacji związkowych z dn. 20.10.1988. Prowadzenie sprawy zostało zakończone w związku z wytycznymi Dyrektora Departamentu V MSW. Akta zarchiwizowano pod sygn. 4359/II. IPN Bi 012/1404 (4359/II).
W teczce personalnej TW o ps. "Janek" prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w latach 1986-1989 znajdują się doniesienia dotyczące Henryka Zdzienickiego. IPN Bi 009/397 (8264/I).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN, sygn. akt Ppl Bi 709/19, z dn. 20 lutego 2020 r. dotyczące Henryka Zdzienickiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.