Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Dydziński
Miejsce urodzenia: Kętrzyn
Data urodzenia: 09-11-1967
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska "Federacja Młodzieży Walczącej", której członkowie kolportowali nielegalne wydawnictwa oraz organizowali happeningi. W styczniu1985 SOS przerejestrowano na SOR. Adam Dydziński wymieniany w sprawie jako członek organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur" (FMW WiM) działającej na terenie Kętrzyna i woj. suwalskiego. Ww. utrzymywał kontakty z Gdańskiem, gdzie wykonywał matryce do pisma wydawanego przez FMW WiM pt. "Larwa" oraz zaopatrywał się w wydawnictwa bezdebitowe. W grudniu 1987 A. Dydziński miał przyjechać do Gdańska w celu wydrukowania pisma "Larwa" i ulotek związanych z rocznicą wydarzeń grudniowych 1970. W marcu 1988 Wydz. III WUSW Olsztyn wystosował prośbę do Wydz. III-1 WUSW Gdańsk o spowodowanie działań dezintegracyjnych wobec członków kętrzyńskiej FMW WiM i wytworzenie atmosfery podejrzliwości wobec wyżej wymienionego. IPN Gd 0027/3839 t. 2, 3 (19956/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono na fakt kolportażu w okresie 21.11.1984-19.04.1987 na terenie Kętrzyna ulotek o treściach prosolidarnościowych. Celem prowadzenia było ustalenie wykonawców i kolporterów oraz ewentualnych inspiratorów nielegalnej działalności. W materiałach znajdują się następujące informacje dotyczące A. Dydzińskiego: w dniu 13.12.1985 zatrzymany jako jeden z kolporterów wyżej wymienionych ulotek, na mocy Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie tymczasowo aresztowany, wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie skazany na 10 mies. pozbawienia wolności, zwolniony z więzienia 05.06.1986. SOR "Listopad" zakończono w związku ustaniem faktu kolportażu ulotek. Akta o sygn. 13212/II zniszczono w 1989. Zachował się mikrofilm. Adam Dydziński w dn. 13.01.1986 został zarejestrowany do SOR "Listopad" pod nr rej. Ol 17459. Następnie pod tym samym numerem objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Uczeń", który przekwalifikowano na SOR "Młodociani". IPN Bi 0089/2842/1-4 (13212/2).
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie przeciwko kilku osobom prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW Olsztyn pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie (nr sprawy Ds- 923/85) w sprawie kolportażu nielegalnych ulotek w dniach 10-13.12.1985 na terenie Kętrzyna. Adam Dydziński zatrzymany 13.12.1985 jako podejrzany o kolportaż ww. ulotek. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu zakwestionowano bezdebitowe wydawnictwa broszurowo-książkowe, papier maszynowy, kilka arkuszy papieru z odciśniętymi hasłami ulotek, czerwony tusz. Na podstawie decyzji Prokuratura Rejonowego w Kętrzynie z dnia 14.12.1985 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Olsztynie. Aresztowanie A. Dydzińskiego i innych podejrzanych spowodowało pojawienie się w Kętrzynie w dn. 27.12.1985 ulotek domagających się uwolnienia uwięzionych. W dniu 06.03.1986 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie sporządził akt oskarżenia i skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Kętrzynie. IPN Bi 086/186 (5696/III).
Akta sądowe Oskarżony o to, że od 10 do 13.12.1985 w Kętrzynie w celu wywołania niepokoju publicznego wykonał metodą stempliny, a następnie rozrzucił ulotki o treści "Solidarność zwycięży" i "Ja zawsze czytam Trybunę Ludu" z wizerunkiem osiołka. Za powyższe wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 05.06.1986 skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania. Sąd Wojewódzki w Olsztynie w wyniku rewizji wniesionej przez obrońcę oskarżonego wyrokiem z dnia 25.11.1986 (sygn. sprawy II Kr 740/86) uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie wobec Adama Dydzińskiego. IPN Ol 25/1-4 (II K 98/86).
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem Ds- 923/85 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Kętrzynie z powodu kolportażu w dniach 10-13.12.1985 ulotek na terenie Kętrzyna. IPN Ol 4/532 (Dsn. 70/85).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Zatrzymany 13.12.1985 jako podejrzany o sporządzanie i kolportaż nielegalnych ulotek. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie z dnia 14.12.1985 tymczasowo aresztowany. Od 18.12.1985 przebywał w Areszcie Śledczym w Olsztynie, następnie od 18.03.1986 w Zakładzie Karnym w Bartoszycach. Zwolniony z więzienia 06.06.1986. W aktach znajduje się pismo Dyrektora Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Olsztynie do Naczelnika Zakładu Karnego w Bartoszycach, zawierające informację, że Andrzej Dydziński został ukarany dyscyplinarnie za wymalowanie długopisem Krzyża nad drzwiami. IPN Ol 60/223.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w celu rozpracowania nielegalnych struktur ogólnokrajowych i wojewódzkich młodzieżowej organizacji Federacja Młodzieży Walczącej (FMW) powstałej w czerwcu 1984 na spotkaniu młodzieży szkolnej i pracującej z terenu Warszawy. Komitet Założycielski FMW wydał komunikat w którym określono, iż celem organizacji jest organizowanie młodych ludzi do walki z komunistycznym reżimem w Polsce. Działacze Komitetu Założycielskiego FMW podjęli kroki w celu rozpropagowania idei organizacji w największych aglomeracjach miejskich. Adam Dydziński był jednym z głównych działaczy FMW w woj. olsztyńskim. Głównym przejawem działalności FMW na tym terenie był kolportaż ulotek oraz malowanie haseł, szczególnie przy okazji świąt solidarnościowych i ważnych kampanii politycznych. W czerwcu 1988 tego typu akcje wystąpiły przed wyborami do rad narodowych. Sprawę zakończono ponieważ "w związku z zawartymi w ubiegłym roku porozumieniami »Okrągłego Stołu« umożliwiono FMW podjęcie jawnej działalności". IPN BU 0248/191 (55598/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną z powodu "nielegalnej propagandy politycznej" w Kętrzynie. Od dnia 28.12.1987 rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Młodociani". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Od dnia 28.12.1987 rozpracowywany przez RUSW Kętrzyn w ramach SOR krypt. "Młodociani" z powodu "nielegalnej propagandy politycznej" w Kętrzynie. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne postępowania sprawdzającego Postępowanie sprawdzające w sprawie kolportażu ulotek sygnowanych przez FMW WiM w Kętrzynie w dniu 15.12.1987 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie. Ulotki nawoływały młodzież szkolną do uczczenia wydarzeń z grudnia 1970 na Wybrzeżu i wydarzeń z Kopalni „Wujek" z grudnia 1981 poprzez ciemny ubiór i ciszę na dużej przerwie w dniu 16.12.1987. A. Dydziński uczeń I Klasy Technikum Mechanicznego w ZSZ w Kętrzynie został oskarżony o to, że w dniu 14.12.1987 przekazał innej osobie celem rozpowszechnienia około 100 sztuk ww. ulotek oraz o to, że w listopadzie 1987 w Kętrzynie przekazał innej osobie celem zapoznania nielegalne wydawnictwa pt. "Monit" i "Solidarność". W dniu 15.01.1988 Wydz. Śledczy WUSW Olsztyn przekazał do Rejonowego Kolegium do Spraw Wykroczeń w Kętrzynie wniosek o ukaranie wyżej wymienionego. Jednocześnie o jego "nagannej" postawie poinformowany został Kurator Wojewódzki w Olsztynie. IPN Bi 086/317 (5827/III).
Akta sprawy o wykroczenie Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Kętrzyn w dniu 02.03.1988 uniewinniło A. Dydzińskiego od zarzucanych mu wyżej czynów. IPN Ol 13/3 (A-69/88, G 188/87).
Akta kontrolne postępowania sprawdzającego Zatrzymany w nocy z 9 na 10 września na stacji PKP w Kętrzynie w ramach akcji "Spokój" prowadzonej przez RUSW Kętrzyn. Podczas przeszukania jego bagażu zakwestionowano bezdebitowe wydawnictwa pt. "Larwa". W dniu 10.09.1988 Wydz. Śledczy WUSW Olsztyn skierował do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń w Kętrzynie wniosek o ukaranie wyżej wymienionego. IPN Bi 086/250 (5760/III).
Akta sprawy o wykroczenie Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Kętrzynie orzeczeniem z dnia 10.09.1988 nałożyło na A. Dydzińskiego karę grzywny, przepadek zakwestionowanych przedmiotów oraz nawiązkę na rzecz PCK w Kętrzynie. Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Olsztyńskim w dniu 28.09.1988 utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. IPN Ol 13/10 (A-762/88, B-620/88).
Zastrzeżenie Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 04.04.1986 do 04.04.1988 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie z powodu, że Adam Dydziński w dniach 10-13.12.1985 w Kętrzynie dokonał kilkakrotnie kolportażu własnoręcznie wykonanych ulotek o treści: "Solidarność Zwycięży", "Ja zawsze czytam Trybunę Ludu" (z wizerunkiem osiołka) "przez co publicznie nawoływał do niepokoju społecznego". Zastrzeżenie anulowano 11.05.1988. Dokument o zastrzeżeniu znajduje się w Aktach kontrolnych dochodzenia IPN Bi 086/186. Wpis na podstawie IPN Bi 086/186 (5696/III) oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.