Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Stanisław
Nazwisko: Nocoń
Miejsce urodzenia: Marcinkowice
Data urodzenia: 23-09-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Rozpracowanie agencyjne konspiracyjnej organizacji młodzieżowej pn. „Polonia Narodowa” działającej od maja 1951 r. na terenie Miechowa. Na skutek czynności operacyjnych członkowie grupy zostali zatrzymani w dniach od 1 do 7 listopada 1951. IPN Kr 07/3010 (3225/III, dawna sygn. 11018/I)
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo w sprawie prowadzone przez Wydz. Śledczy WUBP w Krakowie pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie (sygn. akt Pr II 326/51). Mieczysław Nocoń został tymczasowo aresztowany dn. 7.11.1951 i oskarżony o przynależność w 1951 r. do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej pn. „Polonia Narodowa” mającej na celu „obalenie przemocą ustroju Polski Ludowej”. IPN Kr 07/3010 (3225/III, dawna sygn. 11018/I)
Akta sądowe Wyrokiem WSR (sygn. akt Sr 1/52) z dn. 24.01.1952 uznany za winnego, ponieważ w maju 1951 r. w Miechowie otrzymawszy wiarygodną wiadomość, o tym że dwóch spośród jego znajomych byli członkami antyrządowej organizacji oraz, że chcą oni założyć taką organizację na terenie Miechowa, nie zawiadomił o tym natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstw, czym popełnił przestępstwo art. 18 § 1 MKK w zw. z art. 86 § 2 KKWP i został skazany na karę półtora roku pozbawienia wolności. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dn. 7.11.1951. Na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii (sygn. akt W.43/52) dn. 22.01.1953 złagodzono karę więzienia do 9 miesięcy i nakazano niezwłoczne zwolnienie z więzienia, co nastąpiło dn. 30.01.1953. Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna na skutek Rewizji Nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości, dn. 21.01.1991 uniewinnił Mieczysława Noconia od przypisanego mu przestępstwa. IPN Kr 110/5239 (Sr 59/54, dawna sygn. Sr 1/52)
Akta penitencjarne Skazany na 1,5 roku więzienia przez WSR w Krakowie. Karę odbywał m. in. w Centralnym Więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, gdzie przebywał od dn. 24.12.1951. IPN Kr 425/412 (Monte 669)
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia Charakterystyka nr 38 dotycząca konspiracyjnej organizacji młodzieżowej działającej w pow. miechowickim. Na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się w maju 1951 r., został wygłoszony referat zachęcający młodych do walki z panującym ustrojem społeczno-politycznym. Przyjęto nazwę „Polonia Narodowa”, zebrani otrzymali polecenie werbowania nowych członków. Grupa miała oczekiwać wybuchu III wojny światowej, by przyłączyć się do walki przeciwko ZSRR. Aresztowania członków organizacji przypadły w początkowym okresie jej działalności, kiedy nie podjęto konkretnych działań. „Polonia Narodowa” została rozbita na skutek aresztowań w dniach 1-7.11.1951, a jej członkowie zostali osądzeni i uwięzieni. IPN Kr 074/37, IPN BU 0172/38 (Charakt. 38)
Sprawa agenturalno-śledcza/ Sprawa Sprawdzenia Operacyjnego Sprawa operacyjna założona w celu wykrycia autora ulotek i anonimu z pogróżkami, skierowanego do - jak później ustalono - dawnego pracownika więzienia w Krakowie przy ul. Montelupich. W wyniku czynności operacyjnych ustalono, że osoba próbująca odszukać dawnego strażnika więziennego była przetrzymywana w tym więzieniu w 1952 r. Mieczysław Nocoń figuruje w materiałach, jako jedna z osób więzionych w tym roku w Krakowie. Ostatecznie sprawę zakończono z powodu niewykrycia autora ulotek i listu. IPN Kr 010/9770 (9942/II, dawna sygn. 4642/R) t. 1-2
Rewizje Nadzwyczajne Ministra Sprawiedliwości Materiały zawierają Rewizje Nadzwyczajne Ministra Sprawiedliwości wniesione do Sądu Najwyższego, obejmujące osoby represjonowane z powodów politycznych, które zostały zarejestrowane w repertoriach Wydziału Rewizji. W aktach znajduje się również Rewizja Nadzwyczajna w sprawie Mieczysława Noconia, skazanego wyrokiem WSR w Katowicach dn. 24.01.1952. IPN BU 724/2 (SK III 633/89)
Akta sądowe Akta dotyczą przesłania odpisu wyroku WSR w Krakowie z dn. 24.01.1952 przez Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydz. III Karny zgodnie z prośbą Mieczysława Noconia. IPN Kr 4/622 (III Ko 133/89)
.