Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Jerzak
Miejsce urodzenia: Kąty Goździejewskie
Data urodzenia: 24-11-1943
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 19.12.1981 Jan Jerzak - pracownik POM w Mińsku Mazowieckim, a od lipca 1981 etatowy pracownik NSZZ "Solidarność" - był operacyjnie kontrolowany przez SB w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Jeleń”. Został zarejestrowany pod numerem 5933 przez Wydział III "A" KW MO w Siedlcach ze względu na prowadzenie „działalności antysocjalistycznej na terenie Mińska Mazowieckiego". Dnia 1.07.1983 sprawę tę przekazano do Ref. IV KM MO w Mińsku Mazowieckim, a 19.05.1985 do Ref. VI KM MO. W dniu 9.11.1989 prowadzenie ww. KE zakończono "z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju”. Materiały tej sprawy przekazano do archiwum sekcji „C” WZO w WUSW w Siedlcach pod sygnaturę 1125/II. IPN Lu 0421/782 (1125/II) i zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
W dniu 3.05.1982 Jan Jerzak został objęty postępowaniem przygotowawczym nr RSD-16/82 - prowadzonym przez Wydział Śledczy KW MO w Siedlcach - jako podejrzany (z art. 270 kk) o „przechowywanie w celu rozpowszechnienia ulotek szkalujących władze PRL”. W dniu 12.08.1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał Jana Jerzaka winnym i skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności - z zawieszeniem tej kary na okres 2 lat. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Jan Jerzak został oskarżony o to, że: "22.04.1982 w swoim mieszkaniu przechowywał w celu rozpowszechniania 460 szt. ulotek o treści lżącej i poniżającej Prezesa Rady Ministrów PRL". Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z 12.08.1982 orzekł: "oskarżonego Jana Jerzaka uznaje winnym przestępstwa z art. 273 § 2 kk w związku z art. 270 § 1 kk, popełnionego w sposób wyżej opisany, z tym, że czyn miał miejsce od 19.04.1982 do 22.04.1982 i za to na podstawie art. 273 § 2 kk w związku z art. 10 § 3 kk wymierza mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 73 § 1 i 2 kk zawiesza warunkowo orzeczoną karę pozbawienia wolności na okres lat 2. Na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, a na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 23.06.1973 o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w kwocie 1800 zł. Na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od 22.04.1982 do 19.05.1982". IPN BU 1357/463, IPN BU 960/443, IPN BU 1357/465 (So.W.510/82, PgŚl.II 174/82).
Akta Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów z roku 1982 - dot. "tymczasowo aresztowanego skazanego" Jana Jerzaka - zawierają zapisy, iż ww. został tymczasowo aresztowany w dniu 22.04.1982. W dniu 21.05.1982 Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie uchylił ten areszt - nakazując jednocześnie wobec Jana Jerzaka dozór MO. IPN BU 481/30 (70).
Akta Wydz. Śledczego KW MO Siedlce z roku 1982 zawierają m.in. zapisy, iż Jan Jerzak został internowany na wniosek Wydziału Śledczego KW MO w Siedlcach. Od dnia 31.08.1982 do 7.10.1982 ww. przebywał w ośrodku dla internowanych (więzieniu) we Włocławku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta osobowe Zakładu Karnego we Włocławku - dot. internowanego Jana Jerzaka - zawierają m.in. zapisy, iż ww. został osadzony pod zarzutem "organizowania konspiracyjnej działalności antypaństwowej" na podstawie art. 42 dekretu o stanie wojennym. Jan Jerzak został internowany w dniu 31.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie (na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Siedlcach nr 11/82), zwolniony w dniu 7.10.1982. IPN By 88/211 (31/82/151).
Akta operacyjne MSW zawierają m.in. dokumenty NSZZ "Solidarność" dot. Jana Jerzaka - przejęte przez SB po wprowadzeniu stanu wojennego. Jan Jerzak od dnia 20.07.1981 był zatrudniony na stanowisku skarbnika w Oddziale Mińsk Mazowiecki Zarządu NSZZ >Solidarność< Region Mazowsze. Dnia 14.03.1984 akta te złożono do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 52487/II, następnie zmikrofilmowano je pod sygn. 9852/2. Materiały oznaczone sygn. 52487/II zniszczono w 1989 r. IPN BU 01222/2294 (9852/2) mikrofilm.
.