Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Jerzy
Nazwisko: Jakubów
Miejsce urodzenia: Dżurawa
Data urodzenia: 05-10-1941
Imię ojca: Pius
Imię matki: Olga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Ochrona operacyjna" Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie "wszelkim przejawom wrogiej i szkodliwej działalności". Informacje dot. S. Jakubowa,są związane z jego działalnością w okresie delegowania do pracy w Zakładach Koksowniczych w Zabrzu, gdzie kolportował pismo Ruchu Obrońców Praw Człowieka i Obywatela pt. "Opinie". IPN Ka 030/143 (401/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS o krypt. "Koksownik" dot. nielegalnego kolportażu czasopisma "Opinie". Prowadzenie sprawy zakończono „rozmową ostrzegawczą i poinformowaniem władz politycznych". Dnia 31.05.1978 materiały przesłano do Wydz. III "A" KWMO Kraków, lecz sprawa nie została podjęta, ale złożona w archiwum Wydz. "C" KWMO Kraków pod nr. II-14270. Materiały o sygn. 14270/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały operacyjne "Plany i sprawozdania z działań sił MO i LWP w rejonie strajkujących zakładów pracy po wprowadzeniu stanu wojennego", w tym w Hucie "Katowice", gdzie S. Jakubów pracował. Ww. występuje jako członek redakcji pisma "Wolny Związkowiec" oraz osoba skazana za współdziałanie z organizatorami i kierującymi strajkiem w Hucie "Katowice". IPN Ka 0103/219 (246/K)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 26.05.1982 zarejestrowany pod nr. 49793 do SOR o krypt."Wichrzyciele" (nr rej. 47758), dot. organizacji przez NSZZ "Solidarność" Kombinatu Metalurgicznego Huta "Katowice" strajku okupacyjnego. S. Jakubów występuje w materiałach jako członek kolegium redakcyjnego "Wolnego Związkowca". IPN Ka 043/28 (38991/II)
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. S. Jakubowa zatrzymanego 29.12.1981, umieszczonego 05.01.1982 w AŚ w Sosnowcu na podstawie Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, wydanego 30.12.1981 przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej (3Ds 1015/81) w związku z podejrzeniem o to, że będąc członkiem zdelegalizowanej NSZZ "Solidarność" w Hucie "Katowice", współdziałał z kierującymi strajkiem, powielając i kolportując biuletyn "Wolnego Związkowca" oraz komunikaty odezwy i apele komitetu strajkowego. IPN Ka 172/51 (70)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 25.02.1982 S. Jakubów został uznany winnym tego, że "w okresie od 13 do 23 grudnia 1981 r. w Dąbrowie Górniczej, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność<, którego działalność została zawieszona przepisami dekretu o stanie wojennym, kontynuował tę działalność w ten sposób, że wykonywał czynności techniczne w redakcji nielegalnie wydawanego biuletynu >Wolny Związkowiec<, powielając różne teksty na urządzeniu kserograficznym", i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 25.000 zł grzywny, z zaliczeniem "na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 29 grudnia 1981 r. do dnia 25 lutego 1982 i przyjmując, że jeden dzień aresztu jest równoważny grzywnie w kwocie 200 zł.". IPN Ka 257/2 (IV K 60/82)
Akta sądowe Kserokopia sprawy rewizji od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 25.02.1982. Sąd Najwyższy wyrokiem z 29.12.1982 utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. IPN BU 754/141 (V KR 85/82)
.