Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Lubera
Miejsce urodzenia: Żarów
Data urodzenia: 15-03-1958
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Łodzi. K. Lubera został zarejestrowany do SOR "Ekipa" dn. 05.01.1983 pod nr. 46736, był rozpracowywany jako działacz i kolporter KPN. Wielokrotnie aresztowany, dokonywano przeszukań mieszkania, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. IPN Ld 084/6 t. 1-2 (7867/II); IPN Ld 434/64/K; IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA)
Akta kontrolne śledztwa Aresztowany 08.06.1982. W postępowaniu w trybie doraźnym nr Pg.Śl-II-166/82 oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek oraz pism o treściach antyustrojowych. Skazany 13.08.1982 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 3 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 2 lata. Zwolniony 05.08.1983 na mocy amnestii. IPN Ld pf 15/250 (1325/III); IPN Ld pf 88/2 t. 5 (2890/XA)
Akta penitencjarne Osadzony w okresie 09.06.1982-08.08.1983 w areszcie śledczym, a następnie w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Zwolniony warunkowo 08.08.1983. IPN Lu 78/131
Akta śledcze Materiały dot. opiniowania przez Wydz. Śledczy KWMO w Łodzi osób wnioskujących o ułaskawienie lub o skorzystanie z prawa do amnestii. W styczniu 1983 r. Biuro Śledcze MSW zwóciło się o wydanie opinii dot. ułaskawienia K. Lubery. W odpowiedzi udzielonej dn. 10.02.1983 oceniono, że "brak podstaw do uzasadnionego przypuszczenia, iż opiniowany po zwolnieniu z odbywania kary będzie przestrzegał porządku prawnego". IPN Ld pf 86/27 t. 1 (1399/III)
Akta kontrolne śledztwa Aresztowany 07.02.1984 w zwiazku z podejrzeniem, iż "w okresie od listopada 1983 do stycznia 1984, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podjął działalność drukowania i kolportowania pisma pt. "Opoka" o treści szkalującej przedstawicieli centralnych władz, oraz nawołujące do manifestacji publicznych i bojkotu wyborów do Rad Narodowych". 20.02.1984 prowadzenie śledztwa przejęła Prokuratura Wojewódzka w Łodzi i 06.04.1984 skierowała akt oskarżenia do sądu. IPN Ld pf 15/300 (1375/III); IPN Ld 092/14 (2910/XA)
Akta sądowe Oskarżony o drukowanie i kolportowanie nielegalnego pisma "Opoka" zawierającego "fałszywe wiadomości o polskim ruchu robotniczym, ustawodawstwie PRL, wyborach do Sejmu i Rad Narodowych". Wyrokiem z dn.06.07.1984 uniewinniony. Zwolniony z aresztu 06.07.1984. IPN Ld 95/18 t. 1-3 (IX K. 221/84)
Akta penitencjarne Aresztowany na mocy postanowienia Wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi 07.02.1984 w związku z postępowaniem nr II.Ds.2/84, toczącym się w sprawie druku i kolportażu pisma "Opoka". W trakcie osadzenia wielokrotnie karany dyscyplinarnie. Zwolniony 06.07.1984. IPN Ld 22/174 (130)
Akta kontrolne dochodzenia Aresztowany 21.03.1986 i oskarżony o "udział w sporządzaniu i rozpowszechnianu bez wymaganego zezwolenia znacznych ilości publikacji prasowych wydawanych przez tzw. struktury podziemne" oraz posiadanie urządzeń nadawczo-odbiorczych typu "Echo-2". Dnia 08.09.1986 nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi skazany na 1 rok i 10 m-cy pozbawienia wolności, a następnie 10.09.1986 sąd postępowanie umorzył na mocy amnestii z 17.07.1986. Tymczasowe aresztowanie uchylono 10.09.1986. IPN Ld pf 15/386 (1463/III-N); IPN Ld pf 15/440 (1517/III)
Materiały spraw o wykroczenie W dniach 24.04.1987 i 07.06.1987 dokonano przeszukania mieszkania K. Lubery. Przedstawiono zarzut druku i kolportażu pisma "Arka" oraz znaczków "Poczty Solidarność". IPN Ld pf 15/461 (1538/III-N)
Akta sprawy o wykroczenie Akta zawierają dwa postępowania o wykroczenie przeciwko K. Luberze. Sprawa o prowadzenie bez zezwolenia działalności wydawniczej pisma "Arka" i znaczków "Poczty Solidarności" w okresie październik 1986 - 24.04.1987 oraz sprawa o przenoszenie w dniu 07.06.1987 wydawnictw bezdebitowych w celu ich rozpowszechniania. Ukarany karą grzywny i obciążony kosztami postępowania. IPN Ld 116/4; IPN Ld 0050/75 t. 15 (31/1/91)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 26.01.1989 K. Luberę wyłączono z SOR "Ekipa" i przerejestrowano do sprawy prowadzonej na inną osobę SOR krypt. "Muzyk", celem rozpracowania ze względu na "wrogą działalność antysocjalistyczną, naruszającą porządek polit.-prawny". SOR "Muzyk" była prowadzona w okresie od 09.08.1984 do 01.1990. Materiały zniszcz. w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące K. Lubery. IPN Ld 0040/364 (43588/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się informacje dot. K. Lubery. IPN Ld 0040/1925 t. 2 (46379/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce kandydata na tajnego współpracownika znajdują się informacje dot. K. Lubery. IPN Ld 0040/1170 (45338/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce kandydata na tajnego współpracownika znajdują sie informacje dot. K. Lubery. IPN Ld 0040/1861 (46309/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) Z-984/86/EALD wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Łódź od 30.04.1986 do 25.03.1988. Anulowane 30.11.1988. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ Z-1954/86/EALD wniesione przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Bałuty od dn.06.07.1986 bezterminowo. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.