Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Malczyk
Miejsce urodzenia: Sochaczew
Data urodzenia: 01-01-1930
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Aresztowany 27.10.1948 w Warszawie i przekazany do WUBP Szczecin. Oskarżony o kierowanie założoną przez siebie organizacją młodzieżową "Narodowy Front Młodzieży Polskiej", mającą na celu "zmianę przemocą ustroju Polski Ludowej". Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie (Pr.1585/48) z dn. 02.11.1948 tymczasowo aresztowany w Więzieniu Karno-Śledczym w Szczecinie. IPN Sz 006/169 (5368/III)
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Szczecinie z dn. 21.02.1949 skazany na karę 10 lat więzienia, utratę praw publicznych na 4 lata i przepadek mienia, za utworzenie i kierowanie organizacją młodzieżową "Narodowy Front Młodzieży Polskiej", działającą na terenie Kamienia Pomorskiego i Warszawy. NSW dn. 22.06.1949 utrzymał wyrok w mocy. Postanowieniem WSR w Szczecinie z dn. 15.03.1954 zwolniony warunkowo. IPN Sz 187/74-76 (Sr.133/49)
Akta penitencjarne Aresztowany 27.10.1948 w Warszawie przez Wydz. IV Dep. V MBP i 29.10.1948 przekazany do WUBP Szczecin, osadzony w Więzieniu Karno-śledczym w Szczecinie. Więziony kolejno: od 25.10.1949 w Centralnym Więzieniu we Wronkach, od 09.11.1951 w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, od 19.10.1953 w Ośrodku Pracy Więźniów w Potulicach, od 31.01.1954 w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie. Zwolniony warunkowo 17.03.1954. IPN Po 3/38, 3/48, 3/62, 3/63, 3/69, 3/70; IPN By 40/10
Materiały kartoteczne Karta zawiera dane personalne, rysopis, opis kategorii "przestępstwa" czyli przynależność do organizacji NFMP oraz 3 fotografie wykonane 28.10.1948 w MBP w Warszawie. Karta E-13 z kartoteki zdjęć sygnalnych.
Sprawa Agencyjnego Rozpracowania Sprawa dot. rozpracowania członków organizacji młodzieżowych, działających na terenie szkół warszawskich, w tym m.in. "Narodowego Frontu Młodzieży Polskiej". IPN BU 0423/2569 (4923/IV, 1432/IV)
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki i informacje dot. sytuacji społeczno-politycznej w województwie łódzkim. W częściach dot. środowiska młodzieżowego i okresu wyborczego na przełomie lat 1956-1957, znajdują się informacje o działalności M. Malczyka w Związku Młodych Demokratów oraz jego funkcji pełnionej w Zarządzie Łódzkim ZMD. IPN Ld pf: 10/475 (552/X); 10/456 t. 1 (531/X); 10/526 (614/X); 10/6 (6/X)
Akta administracyjne Materiały zawierają Biuletyny Informacyjne MBP/KdsBP/MSW. W Biuletynie nr 4 z 28.03.1957, w części dot. byłych członków nielegalnych organizacji młodzieżowych znajduje się informacja o M. Malczyku. IPN Ld PF10/471 (546/X)
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Brak informacji o charakterze sprawy. Z akt administracyjnych wynika, że był kontrolowany ze względu na przeszłość oraz działalność w Związku Młodych Demokratów. Materiały zdjęto ewidencji z adnotacją ”brak podstaw”. Złożono w archiwum Wydz.”C” KMO m. Łodzi pod nr. 01775/II. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjno-Obserwacyjna [SOO] Brak informacji o charakterze sprawy. Materiały zdjęto ewidencji i złożono w archiwum Wydz.”C” KMO m. Łodzi, jako kolejny tom do nr. 01775/II. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zarejestrowano jako tzw. „fakt” obecność w ambasadzie USA w dn. 08.07.1965. M. Malczyk planował wyjazd do USA w celach naukowych. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje zastępcy komendanta miejskiego MO ds. bezpieczeństwa w Łodzi przesyłane do KŁ PZPR. W informacji z dn. 10.09.1965 M. Malczyk jest wymieniony w grupie osób utrzymujących systematyczne kontakty z Ambasadą Izraela. IPN Ld pf 10/525 (613/X)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa założona celem kontroli aktywności politycznej M. Malczyka oraz działalności w Klubie Inteligencji Katolickiej w Łodzi. Sprawę zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz.”C” KMO m. Łodzi, jako kolejny tom do nr. 01775/II. Materiały zniszczono. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt adm. IPN Ld: pf 88/1 t.1 (2889/XA); 092/70 t.2 (2909/XA)
Akta administracyjne-charakterystyki Charakterystyka nr 27 organizacji młodzieżowej "Narodowy Front Młodzieży Polskiej". Wykonana zgodnie z wytycznymi MSW z 16.03.1972, sporządzona na podstawie materiałów o sygn. arch. 5368/III. Członkowie od stycznia do października 1948 r. spotykali się na naradach, w czasie których omawiano założenia ideowe i cele działalności. IPN Sz 008/678 (1290/IV); IPN BU 0181/27 (Charakterystyka nr 27, p.27)
Akta administracyjne Materiały zawierają skargę M. Malczyka na postępowanie Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta Łodzi, którego pracownik podjął interwencję w sprawie wniosku obywatelskiego do Sejmu PRL dotyczącego zmian w Konstytucji, podpisanego i złożonego przez grupę opozycjonistów w Kancelarii Sejmu 21.02.1976. IPN BU 1585/25134 (MSW II 35121); IPN Ld pf 10/974 t. 1 (1445/X)
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrola operacyjna Zakładów Przemysłu Skórzanego „Skogar”. W skutek prowadzonych działań operacyjnych w 1982 r. czasowo wyeliminowano z pracy członków KZ NSZZ „Solidarność” w „Skogarze”, w tym M. Malczyka. Materiały zniszczono bez archiwizacji w styczniu 1990 r. Mat. zniszcz. Wpis na podstawie zapisów ewidenc. i akt administr. IPN Ld pf 88/2 t. 1 (2890/XA)
Osoba zastrzeżona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 29.09.1980 w kategorii „osoba zastrzeżona”. Dn. 31.07.1981 zmieniono kategorię rejestracji na SOS. Kontrolowany jako organizator związku NSZZ "Solidarność" w ŁZPS „Skogar”, Sekcji Branżowej Przemysłu Skórzanego i członek ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W lipcu 1981 wystąpił z inicjatywą utworzenia Polskiej Partii Demokratycznej. Sprawę zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz.”C” KWMO Łódź do nr. 01775/II. Materiały zniszczono. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid. i akt adm. IPN Ld pf: 88/1 t. 1( 2889/XA); 88/2 t. 6 (2890/XA)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. M. Malczyk występuje jako Delegat ZR Ziemi Łódzkiej na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" oraz członek Komisji Programowej, zespołu nr 4. IPN Gd 003/166 t. 19, 20, 22, 23, 25 (185/IV)
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 73 komendanta woj. MO w Łodzi, na wniosek Wydz. III-A KWMO Łódź, „za działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL”. Zwolniony na mocy decyzji nr 72 z dn. 06.04.1982. IPN Ld pf 86/21 t. 6 (1360/III); IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-06.04.1982 w Zakładzie Karnym w Łęczycy a od 07.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/90 (12/82)
Akta administracyjne-charakterystyki Charakterystyka nr 151 organizacji młodzieżowej "Narodowy Front Młodzieży Polskiej". Organizacja poza zebraniami nie rozwinęła szerszej działalności. IPN BU 0180/163 t. 1-2 (Charakterystyka Nr 151, p.177)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. M. Malczyka. IPN Ld 0040/2784 (45233/I); IPN Ld 0082/48 t. 2, 5 (45233/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. M. Malczyka. IPN Ld 0082/65 t. 1 (45766/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. M. Malczyka. IPN Ld 0040/1834 (46282/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika znajdują się doniesienia dot. M. Malczyka. IPN Ld 0040/385 (43640/I)
Teczka TW W teczce pracy znajduje się informacja dot. M. Malczyka. IPN Ld 0040/1680 (46113/I)
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu z dn. 23.09.1964 na wyjazd do USA w celu dalszego kształcenia. Zastrzeżenie wyjazdów nr „ZU”-653 z dn. 18.02.1972 wniesione z powodu przedłużenia pobytu w USA w 1971 r. Anulowane 06.05.1978. Zastrzeżenie wyjazdów nr „Z”-269/76 z dn. 15.03.1976 do wszystkich krajów świata, wniesione przez Wydz. III KMMO Łódź. W uzasadnieniu podano, że „od 1956 powiązany z grupą, która negowała kierowniczą rolę partii i sojusz Polski z ZSRR, w styczniu 1976 podpisał petycję przeciwko zmianom w Konstytucji PRL”. Anulowane 01.07.1978. Odmowa wydania paszportu na wyjazd czasowy do USA z dn. 01.03.1983. IPN Ld 533/3966 (EALD 3966)
.