Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Jacek
Nazwisko: Jerz
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 11-10-1944
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Jacek Jerz, w roku 1980 i 1981 wiceprzewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" w Radomiu, figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kolec" (nr rej. 7769) prowadzonej przez Wydz. III "A", Wydz. III i Wydz. "B" KW MO w Radomiu. Ta sprawa była prowadzona przez SB w okresie od 4 listopada 1981 do stycznia 1982. Z akt wynika, że Antoni Jacek Jerz był obserwowany przez SB i operacyjnie kontrolowany już od listopada 1980 i następnie rozpracowywany od 4 listopada 1981 jako bardzo aktywny działacz NSZZ "Solidarność", antykomunistycznej KPN i ogólnopolskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Zaplanowanym przez SB celem tego rozpracowania było między innymi "rozpoznanie kontaktów" Jacka Jerza "pod kątem typowania kandydatów na osobowe źródła informacji z możliwością ich wpływania na działalność figuranta [tj. Jacka Jerza]". Akta te zawierają między innymi służbowe notatki, pisma i raporty SB, meldunki operacyjne, protokoły przesłuchań kilku "świadków" oraz doniesienia kilku tajnych współpracowników SB znających Jacka Jerza. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 388/II. IPN Ra 05/334 (388/II).
Antoni Jacek Jerz figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Obrońcy" (nr rej. 7601) prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Radomiu od 6 lipca 1981 i dot. założenia przez Jacka Jerza i kilku innych działaczy NSZZ "Solidarność" (w maju i czerwcu 1981) "nielegalnego" Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu. Sprawę tę założono na podstawie materiałów agenturalnych - doniesień kilku tajnych współpracowników SB. Materiały te dotyczą także działalności Jacka Jerza i kilku innych osób z Radomia w KPN i NSZZ "Solidarność". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 458/II. IPN Ra 05/392 (458/II).
Antoni Jacek Jerz figuruje w aktach śledczych SB z KW MO w Radomiu z lat 1980-1981. Akta te dot. postępowania przygotowawczego w sprawie założenia m.in. przez Jacka Jerza Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu, a także organizacji "nielegalnego zjazdu" Krajowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (w dniach 21-22 listopada 1981). tj. o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1, art. 271 § 1 i art. 273 § 3 kodeksu karnego PRL. IPN Ra 04/255 (256/III, II Ds. 96/81/S) t. 1-2.
Antoni Jacek Jerz figuruje w aktach SB z KW MO w Radomiu z lat 1980-1981. Materiały te dot. przygotowań MSW i jednostek SB w Radomiu do wprowadzenia stanu wojennego w ramach operacji o kryptonimie "Gotowość". Akta te zawierają m.in. charakterystyki osób "o negatywnym stosunku do PRL", w tym obszerną charakterystykę Jacka Jerza - sporządzoną w Wydz. III "A" KW MO w Radomiu i datowaną 6.11.1981 (na str. 52-57). Zawierają także m.in. listy osób przewidzianych do internowania, prewencyjnego zatrzymania lub tymczasowego aresztowania i plany przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych z wytypowanymi osobami, w tym z Jackiem Jerzem. IPN Ra 02/16 (54/Ad), IPN Ra 02/18 (54/Ad).
Antoni Jacek Jerz figuruje w aktach Prokuratury Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z lat 1981-1983. Akta te dot. śledztwa przeciwko Zygmuntowi Goławskiemu i innym działaczom KPN - według SB i prokuratury PRL zmierzających do "obalenia przemocą ustroju socjalistycznego PRL". To śledztwo wszczęto 6 lutego 1981, a w dniu 31.01.1983 postępowanie "umorzono". Akta te zawierają między innymi liczne protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i protokoły przeszukań ich mieszkań, w tym także protokół przeszukania mieszkania Jacka Jerza w Radomiu w dniu 9 grudnia 1981. Zawierają także m.in. wykaz zakwestionowanych mu wówczas i zabranych 62 dokumentów NSZZ "Solidarność" i KPN, pism, listów, czasopism i książek (na str. 194-198 tomu I ww. akt). IPN BU 975/751-766 (Po.Śl. II 1/82).
Antoni Jacek Jerz figuruje jako "podejrzany" w aktach prokuratorskich i w aktach SB z KW MO w Radomiu z lat 1980-1982 - wraz z kilkudziesięcioma innymi członkami NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Polski Niepodległej. Te "akta kontrolne postępowania przygotowawczego" dot. sprawy kolportażu "nielegalnych wydawnictw" i "rozpowszechniania wiadomości szkodliwych dla interesów PRL" na terenie Radomia i województwa radomskiego w latach 1979-1982, tj. "przestępstwa z art. 271 § 1 kodeksu karnego". Akta te zawierają m.in. fotografie przejęcia przez MO i SB transportu wielu egz. pisma "Robotnik" i pierwsze numery biuletynu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. IPN Ra 04/248 (249/III, RSD 5/78, Ds. 1639/78) t. 10 i t. 12.
Antoni Jacek Jerz, w roku 1980 i 1981 wiceprzewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" w Radomiu i działacz Konfederacji Polski Niepodległej, figurował od listopada 1980 r. jako "przewidziany do aresztowania" w aktach śledztwa SB z KW MO w Radomiu z lat 1980-1983 oraz w aktach internowania. Zanotowano, że to śledztwo formalnie wszczęto 4 stycznia 1981 i zakończono 14 grudnia 1983. Akta te dot. wielokrotnie notowanej przez SB "antysocjalistycznej działalności" Jacka Jerza oraz m.in. jego "nawoływania do niepokojów społecznych". W związku z powyższym Antoni Jacek Jerz został internowany w ramach akcji "Jodła" w dniu 12/13 grudnia 1981. Zwolniony z obozu internowania po ponad roku uwięzienia w dniu 23 grudnia 1982. Akta te zawierają między innymi służbowe notatki SB (też m.in. z nasłuchów rozmów internowanych), pisma, meldunki i charakterystyki SB dot. Jacka Jerza, a także jego listy do rodziny z obozu internowania w Gębarzewie z lipca 1982. Z notatki szefa SB w Radomiu z dn. 1 lutego 1983 rwynika, że Antoni Jacek Jerz "zmarł nagle" [i całkiem niespodziewanie dla rodziny] wieczorem 31 stycznia 1983 w swoim mieszkaniu w Radomiu przy ul. Staszica na [stwierdzony przez lekarza pogotowia] silny atak serca. IPN Ra 04/156 (157/III). okoliczności nagłej śmierci Jacka Jerza opisuje historyczny artykuł: http://jacek.jerz.org/okolicznosci_smierci.htm#przedsiewziecie_specjalne
Antoni Jacek Jerz, w roku 1980 i 1981 wiceprzewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" w Radomiu i działacz Konfederacji Polski Niepodległej, figuruje jako "przewidziany do internowania" w aktach SB z KW MO w Radomiu z lat 1980-1982 - w materiałach operacyjnych i administracyjnych związanych z wprowadzeniem w dniu 13.12.1981 stanu wojennego na terenie województwa radomskiego oraz z internowaniem kilkuset osób z tego województwa. Te materiały zawierają m. in. akta dotyczące realizacji akcji MSW o kryptonimach "Klon" i "Jodła" oraz listy osób przeznaczonych do internowania i listy osób już internowanych. IPN Ra 04/229 (230/III), IPN Ra 04/230 (231/III), IPN Ra 04/232 (233/III).
Antoni Jacek Jerz syn Lucjana figuruje w aktach Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie z roku 1982. Zapisano w nich między innymi, iż ww. działacz NSZZ „Solidarność” i KPN został internowany dn. 13.12.1981 i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie od 19.12.1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Radomiu, od 8.01.1982 r. ponownie w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, w maju i czerwcu 1982 w szpitalu więziennym w Bydgoszczy, od 2 lipca 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie (koło Gniezna) i od 30 lipca 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Zapisano, że Antoni Jacek Jerz został zwolniony z Ośrodka w Kwidzynie dn. 18.12.1982. Akta te zawierają także między innymi "książkę zdrowia" i dokumenty medyczne dot. J. Jerza. IPN Gd 162/301 (301/12/82).
Antoni Jacek Jerz, w roku 1980 i 1981 wiceprzewodniczący i działacz MKZ NSZZ "Solidarność" w Radomiu, występuje (wraz z kilkuset innymi działaczami NSZZ "Solidarność") w opracowaniu MSW z roku 1984 zatytułowanym "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<. Wrzesień - październik 1981 r.". Zapisano w nim między innymi, że w czerwcu 1981 w Radomiu Jacek Jerz został wybrany delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" w Gdańsku we wrześniu 1981. IPN Sz 0012/260 (1027/IV) t. 2.
.