Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Bogusław
Nazwisko: Piórkowski
Miejsce urodzenia: Ostróda
Data urodzenia: 19-12-1958
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Stanisław Piórkowski
urodzony/a 19- 12-1958


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występował w SO "Placówka" jako kandydat do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Materiały zniszczono 06.12.1989. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zarejstrowany w dn. 25.10.1977 przez Wydz. III KWMO Olsztyn do nr Ol 9690 w charakterze kandydata na TW. Z pozyskania zrezygnowano z powodu niechęci kandydata do współpracy. Akta o sygn. 15793/Ik zniszczono. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0088/1502 (1507/1).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 27.05.1982 zarejestrowany pod numerem Ol 13721 do SOR krypt. "Dublerzy" (nr rej. Ol 12497) dotyczącej kolportażu i produkcji ulotek antypaństwowych po 13.12.1981. Za powyższe skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, oddanie pod dozór osoby godnej zaufania i grzywnę w wysokości 20 tys. Materiały o sygn. 12257/II zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo dotyczące sporządzania i kolportażu w Olsztynie w dniu 17.12.1981 ulotek pt. "Polacy". Postępowanie zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. Materiały o sygn. 2806/III-m zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnym.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym dotyczącym sporządzania ulotek zatytułowanych "Polacy". Śledztwo wszczęła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie i przekazała do prowadzenia Wydz. Śledczemu KWMO w Olsztynie. Stanisław Piórkowski student Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) w Olsztynie został zatrzymany 24.05.1982 w związku z podejrzeniem o sporządzanie i kolportaż ulotek. Na mocy postanowienia WPG w Olsztynie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem sprawy do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Bi 167/456 (PgŚl. II 45/82).
Akta sądowe Oskarżony o to, że w dniu 17.12.1981 w Olsztynie działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, sporządził za pomocą powielacza ulotki zatytułowane "Polacy" zawierające wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a następnie w dniu 18.12.1981 rozpowszechniał te ulotki na terenie Olsztyna. Za powyższe wyrokiem SPOW w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie dn. 01.09.1982 skazany na 2 lata więzienia z warunkowym zawieszeniem na 4 lata, karę grzywny oraz oddanie w okresie próby pod dozór osoby zaufanej. Wobec rewizji wniesionej przez prokuratora Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z 20.10.1982 zmienił orzeczoną karę na karę 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem SPOW z 17.12.1982 odroczono wykonanie kary więzienia na okres 6-ciu miesięcy. Rada Państwa uchwałą z 05.05.1983 na podstawie prawa łaski warunkowo zawiesiła wykonanie pozostałej kary na okres 3 lat. SPOW w Bydgoszczy postanowieniem z 08.08.1983 na mocy amnestii skrócił okres próby do 31.12.1985. IPN By 51/150 (So.W. 319/82), IPN By 51/151 (So.W 319/82).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Zatrzymany 24.05.1982 w związku z podejrzeniem o sporządzanie i kolportaż ulotek. Na mocy postanowienia WPG w Olsztynie z 25.05.1982 tymczasowo aresztowany, w dn. 29.05.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Zwolniony z aresztu na podstawie postanowienia WPG w Olsztynie z dniem 23.06.1982. IPN Ol 49/1700.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR "Zaręczyny" dotyczącej kolportażu na terenie Olsztyna ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych w czerwcu 1984. S. Piórkowski student ART w Olsztynie zatrzymany 09.06.1984 jako kolporter nielegalnych ulotek, 10.06.1984 podczas przeszukania u ww. zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. Sprawę zakończono skierowaniem do prokuratury (umorzenie). W materiałach znajdują się informacje mówiące o tym, że S. Piórkowski w okresie tworzenia się „Solidarności” czynnie zaangażował się w działalność NZS ART i działalność w Duszpasterstwie Akademickim (DA) w Olsztynie, był jednym z organizatorów strajku studentów ART w okresie 20.11-11.12.1981, odpowiedzialny za organizowanie pomocy lekarskiej strajkującym studentom, współorganizator i uczestnik pielgrzymek organizowanych przez DA. Po wprowadzeniu stanu wojennego za sporządzenie i kolportaż ulotek antypaństwowych został skazany przez SPOW w Bydgoszczy na karę 1 roku więzienia. IPN Bi 0089/2457/1-2 (12637/2).
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo przeciwko kilku osobom prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW Olsztyn pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Olsztynie (nr sprawy 1Ds 1416/84). Sprawa dotyczyła rozpowszechniania ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych. Stanisław Piórkowski został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie pod zarzutem, że w dniu 09.06.1984 w Olsztynie w celu wywołania niepokoju publicznego rozpowszechniał wraz z innymi osobami ulotki antywyborcze. W dniu 26.07.1984 Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie przesłał akta śledztwa do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie z wnioskiem o umorzenie postępowania na podstawie amnestii. W dniu 27.07.1984 na podstawie amnestii prokuratura uchyliła tymczasowe aresztowanie wobec wyżej wymienionego, a następnie 02.08.1984 umorzyła postępowanie. IPN Bi 073/1/1-3 (5620/III), IPN Bi 0090/1044/1-3 (5620/3).
Akta tymczasowo aresztowanego - skazanego Zatrzymany 09.06.1984 w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie ulotek antywyborczych. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Olsztynie z 11.06.1984 tymczasowo aresztowany. W dniu 14.06.1984 osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Zwolniony z aresztu w dn. 28.07.1984 na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej z 27.07.1984. IPN Ol 49/2005.
Akta nadzoru Akta nadzoru szczególnego nad śledztwem 1Ds 1416/84 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Olsztynie, dotyczącym między innymi S. Piórkowskiego w związku z kolportażem ulotek antywyborczych. IPN Ol 4/524 (Dsn 101/84).
Charakterystyka Charakterystyka działalności grup złożonych z członków NSZZ "Solidarność" działających w okresie 13.12.1981-1986 na terenie województwa olsztyńskiego. Stanisław Piórkowski - członek NZS ART w Olsztynie w dniach 17-18.12.1981 brał udział w sporządzaniu i kolportażu ulotek antysocjalistycznych na terenie Olsztyna. Postanowieniem WPG w Olsztynie został tymczasowo aresztowany, a wyrokiem SPOW w Bydgoszczy z 01.09.1982 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata i karę grzywny. Następnie w czerwcu 1984 objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Olsztynie w sprawie przeciwko grupie kolporterów ulotek antywyborczych. W dniu 09.06.1984 na terenie Olsztyna, razem z innymi osobami rozlepił 60 sztuk ulotek antypaństwowych. Z tego powodu również został tymczasowo aresztowany. Prokuratura Rejonowa w Olsztynie na podstawie amnestii uchyliła tymczasowe aresztowanie i umorzyła postępowanie. IPN Bi 065/198 (977/IV).
Materiały administracyjne Korespondencja nadsyłana w 1987 z kilku WUSW do Biura "C" MSW w ramach tworzonego "Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce”. Informacje dotyczące S. Piórkowskiego zostały przesłane z Wydz. "C" WUSW w Olsztynie i dotyczą sporządzania i kolportażu ulotek grudniu 1981. Według przesłanych materiałów wyżej wymieniony był członkiem konspiracyjnej grupy działającej od 16.12.1981 do 26.05.1982 w Olsztynie. W dniu 16.12.1981 uczestniczył w spotkaniu działaczy byłego NZS ART w Kościele Serca Jezusowego w Olsztynie podczas którego zaplanowano wykonanie i kolportaż ulotek. W dniach 17-18.12.1981 brał udział w sporządzaniu i kolportażu ulotek antysocjalistycznych w miejscach publicznych w Olsztynie. Z tego powodu został aresztowany i skazany wyrokiem SPOW z 01.09.1982 na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę i oddanie pod dozór osoby zaufanej. IPN BU 0326/558 t. 3 (11/IX/70 t. 1).
Zastrzeżenie Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do Krajów Demokracji Ludowej i Krajów Kapitalistycznych w okresie 11.06.1984-11.06.1986 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie z powodu, że pozostaje pod zarzutem rozpowszechniania w dniu 09.06.1984 ulotek antywyborczych i w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Olsztynie prowadzi śledztwo o nr 1 Ds 1416/84. Dokument o zastrzeżeniu znajduje się w IPN Bi 073/1/2 (5620/III). W Dzienniku rejestracyjnym WUSW w Olsztynie zastrzeżenie zostało zarejestrowane 17.07.1984 pod numerem Ol 15941. Zastrzeżenie anulowano 20.08.1986. IPN Bi 073/1/2 (5620/III) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.