Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leopold
Nazwisko: Stawecki
Miejsce urodzenia: Wasilków
Data urodzenia: 18-12-1927
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany do nr Bk 9802 przez Wydział III KWMO w Białymstoku w ramach kwestionariusza ewidencyjnego z powodu "solidaryzowania się z wystąpieniami robotników w okresie wydarzeń grudniowych oraz w prowadzonych rozmowach tendencyjnie naświetlał sytuację na Wybrzeżu". Sprawę zakończono w związku z zaprzestaniem "wrogich komentarzy" po przeprowadzeniu z ww. rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 1168/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. L. Stawecki był inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80" jako członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku od czerwca 1981. Dn. 17.07.1981 zarejestrowany został do sprawy pod nr Bk 27266. Akta zachowały się w stanie szczątkowym, nie występuje w nich nazwisko L. Staweckiego. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta operacyjne Teczka „Gotowość” zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białystoku do wprowadzenia stanu wojennego. L. Stawecki wymieniony jest we „Wniosku o izolację w warunkach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego" z dn. 31.08.1981 z powodu, że "jest nieprzejednanie wrogo ustosunkowany do władz PZPR, Rządu i sojuszu polsko-radzieckiego (...). W czasie napiętej sytuacji w marcu b.r. podtrzymywał na duchu członków MKS-u, wspierając ich komunikatami z Radia »Wolna Europa« i »Głos Londynu« (...). W sytuacjach konfliktowych może być głównym przywódcą organizowania różnego rodzaju akcji protestacyjnych ze strajkami włącznie". IPN Bi 047/2227 (212/1)
Materiały administracyjne L. Stawecki występuje w materiałach m.in. jako b. członek Prezydium ZR NSZZ "Solidarność" w Białymstoku i delegat na I Krajowy Zjazd Związku. IPN Bi 0037/186/1
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku nr 39 o internowaniu jako osoba, która mogłaby podjąć "negatywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". Komendant Wojewódzki MO w Białymstoku 30.03.1982 uznał, że ustały przyczyny uzasadniające internowanie i uchylił decyzję nr 39. IPN Bi 07/258 (647/III)
Akta internowanego Dn. 13.12.1981 zatrzymany i doprowadzony do Aresztu Śledczego w Białymstoku na mocy decyzji nr 39 Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku o internowaniu. Dn. 05.01.1982 przekazany do Ośrodka Odosobnienia w Suwałkach, z którego został zwolniony w dn. 31.03.1982 w związku z uchyleniem decyzji o internowaniu. IPN Bi 6/3, IPN Bi 6/43 oraz IPN Bi 49/35.
Akta kontrolne dochodzenia W dn. 14.12.1981 Wydział Śledczy KWMO w Białymstoku wszczął przeciwko L. Staweckiemu śledztwo z powodu tego, iż podczas zatrzymania do internowania dn. 13.12.1981 miał dopuścić się znieważenia funkcjonariusza MO. Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku w dn. 24.01.1982 z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. Sąd Rejonowy w Białymstoku 26.07.1983 umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Bi 07/91 (326/III) i materiały kartoteczno-ewidencyjne.
Materiały administracyjne L. Stawecki występuje w materiałach m.in. jako organizator w styczniu 1986 mszy świętej w intencji internowanych i więzionych za przekonania, uczestnik uroczystości pogrzebowej odbytej w dn. 07.08.1986 w Łapach podczas której niósł wieniec z napisem: „Przyjaciele, Solidarność, Białystok" oraz internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, który jako jeden z ostatnich opuścił miejsce odosobnienia, gdyż nie chciał podpisać oświadczenia o zaniechaniu wrogiej działalności. IPN Bi 0037/186/3
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dot. kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez ZR NSZZ "Solidarność" w Białymstoku, tj. "Biuletynu Informacyjnego", ulotek i odezw oraz działalności nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność" w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Fasty". W aktach zachował się meldunek operacyjny z dn. 15.02.1983, w którym występuje informacja, iż L. Stawecki jest "łącznikiem między białostocką Tymczasową Komisją Koordynacyjną, a takimi województwami jak: Warszawa, Wrocław, Poznań" i z tych województw "przywozi materiały do przedruków i umawia ważniejsze spotkania". IPN Bi 012/566 (3062/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania W związku z obawami, iż po uchyleniu internowania L. Stawecki "może podjąć wrogą działalność" pod dotychczasową rejestracją Bk 27266 założono na niego kwestionariusz ewidencyjny. Dn. 27.01.1983 sprawę przekwalifikowano na sprawę operacyjnego sprawdzenia, a po uzyskaniu informacji, iż L. Stawecki zamierza powołać "międzyzakładowe nielegalne struktury" "Solidarności", dn. 19.04.1984 sprawę przekwalifikowano na sprawę operacyjnego rozpracowania. Występuje w materiałach sprawy jako m.in. b. przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Energetycznym w Białymstoku i delegat na I Krajowy Zjazd Związku, organizator wyjazdu do Suchowoli na mszę świętą działaczy podziemia "Solidarności", uczestnik pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z podejrzeniami o prowadzenie nielegalnej działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność" w jego mieszkaniu dokonano przeszukania. IPN Bi 012/864 (3572/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS kryp. "Izolator" została założona na fakt kolportażu wydawnictwa "Izolator" sygnowanego przez NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Energetycznym w Białymstoku. W materiałach sprawy znajduje się informacja, iż L. Stawecki, jako były pracownik Zakładu Energetycznego, był przesłuchiwany w dochodzeniu (RSD 18/83) prowadzonym przez Wydział Śledczy WUWS Białystok m.in. w związku z ukazywaniem się i kolportażem "nielegalnego wydawnictwa »Izolator«". IPN Bi 012/537 (2961/II)
Akta dochodzenia Akta dochodzenia w sprawie wydawania i kolportażu nielegalnego Biuletynu "Smoluch" w Fabryce Przyrządów i Uchwytów "PONAR-BIAL" w Białymstoku sygnowanego przez NSZZ "Solidarność”. W materiałach zachowały się m.in.: fragment biuletynu "Izolator" nr 2 z 02.05.1983, wg którego dn. 30.04.1983 "pod pozorem wezwania na świadka został osadzony przez SB w areszcie śledczym KWMO Białystok Leopold Stawecki", protokół jego przesłuchania z 28.10.1983 w charakterze świadka, postanowienie o zarządzeniu przeszukania u L. Staweckiego z 11.11.1983, protokół przeszukania z 12.11.1983. IPN Bi 07/107/1-2 (348/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS krypt. "Weterynarz" została założona na działacza struktur podziemnych "Solidarności" posiadającego maszynę do pisania, na której sporządzane były matryce do wydawnictwa "Wątek". W materiałach L. Stawecki występuje jako jeden z "liderów białostockiego podziemia »Solidarności« - figurant SOR »Uparty«", z którym figurant SOS "Weterynarz" utrzymywał kontakty. IPN Bi 012/636 (3210/II)
Matriały administracyjne W materiałach nazwisko L. Staweckiego (SOR Bk 27266) występuje m.in. w wykazie osób pozostających w zainteresowaniu WUSW w Białymstoku datowanym na 04.11.1986. IPN Bi 0037/199/4
Akta sprawy o wykroczenie Ukarany grzywną w wysokości 50 tys. zł ponieważ w dn. 07.08.1986 w Łapach wspólnie z innymi osobami podczas uroczystości pogrzebowych byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZR NSZZ "Solidarność" w Białymstoku, publicznie niósł wieniec z napisem na szarfie: „Przyjaciele, Solidarność, Białystok”. L. Stawecki odwołał się od ww. orzeczenia do Kolegium ds. Wykroczeń II Instancji przy Wojewodzie Białostockim, które uchyliło zaskarżone roztrzygnięcie i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania w dn. 13.04.1987- w materiałach brak jest informacji odnośnie sposobu zakończenia sprawy. IPN Bi 26/2 (A 784/86)
.