Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Marian
Nazwisko: Baranowski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 13-08-1937
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 25.03.1982 pod nr 8138 ze względu na możliwość "wykorzystania organizacji społ.-polit. do prowadzenia negatywnej działal[ności] polit[ycznej]" (aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych im. Waltera w Radomiu, członek Komitetu Założycielskiego.) Dn. 16.03.1984 przerejestrowano do SOR krypt. "Składacz". Materiały zarchiwizowano do nr II/1102. Akta o sygn. II/1102 zostały zniszczone; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta internowanego Akta osobowe internowanego; Internowany na podst. decyzji nr 286/82 z dn.13.05.1982 ze względu na to, że "nie przestrzega norm i zasad porządku prawnego oraz nawołuje do niepokojów społecznych". Dn. 17.05.1982 umieszczony w OO w Kielcach, następnie 08.07.1982 przeniesiony do OO w Łupkowie, od 03.08.1982 w OO w Rzeszowie i od 28.09.1982 w OO w Łupkowie. Zwolniony dn. 10.11.1982. IPN Rz 56/211
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 16.03.1984. Materiały zarchiwizowano do nr II/589 i zniszczono. Akta o sygn. II/589 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie produkcji i koliportażu nielegalnych wydawnictw (mi.in. "Komitet Obrony Społecznej - KOS"). Aresztowany dn. 10.03.1984. Dn. 30.07.1984 Prokurator Rejonowy w Radomiu umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Ra 04/364 (III/366)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego. Decyzją Prokuratora Rejonowego w Radomiu objęty tymczasowym aresztowaniem od dn. 10.03.1984 do 30.07.1984, kiedy to postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN Ra 16/3
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 12.03.1985. Dn. 26.09.1985 SOS przekwalifikowano na SOR. Materiały zarchiwizowano do nr II/1102. Akta o sygn. II/1102 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 22.12.1987 Waldemar Baranowski – aktywny działacz TKZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach metalowych "Walter” w Radomiu – został zarejestrowany pod nr. 8138 jako figurant do SOR krypt. „Berło” (nr rej. 12061). Sprawa dotyczyła „wrogiej działalności w środowiskach”. 2.10.1989 sprawę zakończono. 24.10.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Radom pod sygn. 1102/II . Akta o sygn. II/1102 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta śledcze Akta w sprawie produkcji i kolportażu ulotek o treści antypaństwowej. Aresztowany dn. 21.09.1985. Dn. 4.12.1985 skierowano akt oskarżenia do sądu. Dn. 12.09.1986 Sąd Rejonowy w Radomiu umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Ra 04/342 (III/344)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko grupie osób zaangażowanych w produkcję i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Wobec W. Baranowskiego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (21.09.1985-12.06.1986). Sąd Rejonowy w Radomiu w dn. 12.09.1986 umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Ra 3/7
Akta penitencjarne Akta osobowe aresztowanego w Areszcie Śledczym w Radomiu w okresie od 23.09.1985 do 12.06.1986. Podejrzany o sporządzanie w celu rozpowszechniania ulotek oraz o posiadanie nielegalnych wydawnictw. IPN Ra 16/4
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko grupie osób podejrzanmych o produkcję ulotek o treści antypaństwowej w celu rozpowszechnienia. Dn. 12.09.1986 sąd umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Ra 26/266
Materiały ewidencyjne Zastrzeżony na wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie od 11.11.1985 do 11.11.1987. Wpis na podst. zapisów kartotecznych
Akta sądowe Akta Kolegium Rejonowego d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia przeciwko W. Baranowskiemu obwinionemu o popełnienie wykroczenia z art. 52 "a" § 1. IPN Ra 10/5 (1148/87)
Akta sądowe Akta Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia przeciwko W .Baranowskiemu obwinionemu o popełenienie wykroczenia z art. 51 § 2 kw. IPN Ra 37/140
.