Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Ryszard
Nazwisko: Rozpłochowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-09-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Felicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa operacyjna założona w związku z ogłoszeniem dn. 29.08.1980 strajku okupacyjnego w Kombinacie Metalurgicznym Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej oraz powołania dn. 30.08.1980 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (przekształconego na początku września 1980 r. w Międzyzakładowy Komitet Robotniczy, a następnie w Międzyzakładowy Komitet Założycielski) pod przewodnictwem Andrzeja Rozpłochowskiego. W ramach sprawy operacyjnej kontrolowano nowo powstałe struktury, jednocześnie dążąc poprzez działania operacyjne do skłócenia i podważenia autorytetu głównych działaczy związku. IPN Ka 036/1703 (37878/II)
Wydawnictwa związkowe Akta obejmują niezależne wydawnictwa NSZZ „Solidarność” oraz KPN. Wśród materiałów znajduje się również broszura zatytułowana „Porozumienie zawarte przez Komisję Rządową z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ »Solidarność« z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice dotyczące załatwienia postulatów załóg reprezentowanych przez ten MKZ” z dn. 23.10.1980. Sygnatariuszem porozumienia był m.in. Andrzej Rozpłochowski jako przewodniczący MKZ Katowice. IPN Ka 439/84 (brak starej sygnatury)
Materiały administracyjne Informacje dzienne za okres od 11.09.1980 do 18.09.1981, opisujące sytuację w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, działalność MKZ Katowice, a następnie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W informacjach w sposób szczegółowy przedstawiono czynności podejmowane przez Andrzeja Rozpłochowskiego. IPN Ka 0103/182 (200/K) t. 1-5
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu kontrolowania działalności podejmowanej przez MKZ Katowice do momentu połączenia struktur związkowych w Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonej sprawy dążono do neutralizacji działań „niezgodnych z zasadami ustrojowymi i linią polityczną partii”. W materiałach znajdują się plany siedziby MKZ Katowice przy ul. Stalmacha 17 wraz z rozpisaniem nazwisk osób zajmujących konkretne pokoje. Andrzej Rozpłochowski figuruje w materiałach jako przewodniczący MKZ Katowice. IPN Ka 030/159 (417/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie operacyjne aktywnego działacza lokalnych i krajowych struktur NSZZ „Solidarność”. Ww. był zaangażowany w działalność związkową od 08.1980. Pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przy Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, a następnie MKR i MKZ w Katowicach. 16.09.1980 jako pierwszy w Polsce złożył wniosek do Sądu Wojewódzkiego o zarejestrowanie niezależnych związków. Członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej, członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Kandydat na przew. Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Delegat Regionu Śląsko-Dąbrowskiego na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Członek Komisji Zakładowej Huty „Katowice”, przew. Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” m. Dąbrowa Górnicza. Na I KZD wybrany do Krajowej Komisji związku. Internowany, następnie aresztowany w procesie siedmiu członków KK NSZZ „Solidarność”. Członek powołanej w 1986 r. Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. IPN Ka 043/981 (40082/II) t.1-8; IPN Ka 230/8078 (40082/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w celu koordynowania czynności operacyjnych Wydziałów III na terenie kraju, w związku z rozpracowaniem organizacji pod nazwą Ruch Młodej Polski. Andrzej Rozpłochowski figuruje w materiałach jako członek powołanego w grudniu 1980 r., przez Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność”, Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. IPN BU 0716/217 (54427/II) t. 1-3
Akta administracyjne Pod wymienioną sygnaturą przechowywane są stenogramy wystąpień uczestników zebrań kierowniczych struktur NSZZ „Solidarność” z terenu województwa katowickiego. Materiały zawierają również stenogramy przemówień krajowych przywódców związku, przebywających z wizytą na terenie województwa. W materiałach zachowały się zapisy wypowiedzi Andrzeja Rozpłochowskiego jako przewodniczącego MKZ Katowice. IPN Ka 084/16 (ADM III-190)
Materiały administracyjne Materiały zawierają korespondencję, komunikaty i oświadczenia dotyczące elbląskich struktur NSZZ „Solidarność”. Komunikatem z dn. 20.12.1980 poinformowano o inauguracyjnym zebraniu KOWzaP i w zarysie przedstawiono planowane czynności. Poniżej widnieją nazwiska pierwszych członków Komitetu; wśród nich wymieniony Andrzej Rozpłochowski. IPN Gd 07/50 (51/1) t. 1
Akta prokuratorskie Śledztwo nr II Ds. 38/81 wszczęte dn. 20.03.1981 w sprawie rozpowszechniania „fałszywych” wiadomości i szkalowania organizacji politycznej – PZPR (art. 237 kk i 271 § 1 w zw. z art. 273 § 1 kk). Śledztwo wszczęła Prokuratura Wojewódzka w Katowicach na podstawie 11 numeru „Wolnego Związkowca” z dn. 19.02.1981, w którym opublikowano wywiad z przewodniczącym MKZ w Katowicach oraz artykuł jego autorstwa. Oba teksty miały zawierać treści szkodliwe z punktu widzenia interesów PZPR i PRL. Sprawę umorzono 20.10.1981 z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Akta kontrolno-śledcze prowadził Wydz. Śledczy KWMO Katowice. Informacja na podst. IPN Ka 043/981 (40082/II) t. 1 oraz IPN BU 01101/1 (7596/III) t. 7
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dotyczące działalności Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od chwili jego powołania na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” woj. katowickiego (lipiec-sierpień 1981 r.), do momentu wprowadzenia stanu wojennego. W trakcie prowadzenia sprawy poddano kontroli operacyjnej działaczy i pracowników etatowych ZR oraz delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów, w celu rozpoznania prezentowanej przez nich postawy politycznej, powiązań z „wrogimi” ugrupowaniami oraz stopnia ich oddziaływania na reprezentowane środowiska pracownicze. Po wprowadzeniu stanu wojennego postanowiono o zakończeniu sprawy, jednocześnie aktywnych działaczy związku poddano dalszej kontroli. IPN Ka 030/166 (425/IV)
Materiały administracyjne Materiał fotograficzny przedstawiający wydarzenia związane z NSZZ „Solidarność” woj. katowickiego m.in. akcje protestacyjne w zakładach pracy, obchody Święta Ludowego zorganizowanego w Jastrzębiu-Zdroju z inicjatywy tamtejszej MKR-KZ NSZZ „Solidarność” i „Solidarności” rolniczej w dn. 6-7.06.1981, a także Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” woj. katowickiego. Andrzej Rozpłochowski figuruje na fotografiach I WZD. IPN Ka 084/98 (272/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna kontrola działalności MKZ „Solidarność” w Gdańsku. Sprawę „Klan” (od dn. 24.08.1982 „Związek”) założono w celu kontroli operacyjnej władz związku, pracowników administracyjnych oraz osób społecznie zaangażowanych w działalność „Solidarności” w związku z podejrzeniami wykorzystania NSZZ do działalności „antysocjalistycznej”. W ramach SO prowadzono sprawy operacyjne na poszczególnych działaczy związku. Sprawę zakończono po delegalizacji związku ustawą z dn. 8.10.1982. A. Rozpłochowski figuruje w materiałach jako przewodniczący MKZ Katowice, członek KKP oraz delegat Regionu Śląsko-Dąbrowskiego na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 1-28
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu operacyjnej ochrony I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 5-10.09.1981 oraz 26.09-7.10.1981 w Gdańsku. Zjazd był zabezpieczany operacyjnie przez Grupę Operacyjną MSW oraz Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku. W materiałach znajdują się meldunki opisujące przebieg obrad, nastroje wśród delegatów oraz czynności podjęte w celu eliminacji z władz związku osób o radykalnych poglądach. Andrzej Rozpłochowski (nr mandatu 29070) na zjeździe został wybrany do Zespołu Problemowego nr 11 Komisji Programowej, zajmującego się tematem NSZZ wobec władz państwowych i partii. W czasie wyborów zgłoszony i wybrany na członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 19-24, 27, 28
Wydawnictwa wewnątrzresortowe Dwuczęściowe wydawnictwo Biura „C” MSW w Warszawie, wydane w 1984 r., pt. „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność«, wrzesień-październik 1981 r.”. Krótkie charakterystyki dotyczące delegatów pogrupowano zgodnie z regionami, w których działali. Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego opisano w części drugiej informatora. IPN Ka 093/183 (242/C) t. 1-2, IPN Ka 093/188 (514/C) t. 1-2
Sprawa Obiektowa [SO] SO „Renesans”/”Mrowisko” założono w celu kontroli gdańskich struktur związkowych. Założeniem prowadzonej sprawy było zagwarantowanie, że dalsza działalność NSZZ „Solidarność” będzie skoncentrowana na tematyce związkowej, jednocześnie zakładano podporządkowanie działalności związku kontroli władz. Sprawę prowadziła specjalnie stworzona Grupa Operacyjna, powołana wśród funkcjonariuszy Wydz. II, III, IV i V. Andrzej Rozpłochowski figuruje w materiałach jako delegat Regionu Śląsko-Dąbrowskiego na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Nagranie audio Dar prywatny przekazany do IPN w postaci nagrań audio, zapisanych na kasetach magnetofonowych. Nagranie z posiedzenia plenarnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w Stoczni Gdańskiej w dniach 11-12.12.1981. Nagranie obejmuje m.in. wypowiedzi Andrzeja Rozpłochowskiego. IPN Gd 749/2 t. 3, 6
Dokumentacja filmowa Dokumentacja filmowa przedstawiająca prawdopodobnie posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność". Na nagraniu uwieczniono m.in. wystąpienie Andrzeja Rozpłochowskiego. W chwili obecnej brak możliwości technicznych umożliwiających odtworzenie nagrania – stan na styczeń 2014 r. IPN Gd 334/57 (5446, 151)
Akta internowania Andrzej Rozpłochowski został internowany na mocy decyzji nr III„A”-74 z dn. 12.12.1981 jako aktywny działacz regionalnych i krajowych struktur NSZZ „Solidarność”. Zatrzymany na dworcu PKP w Katowicach po powrocie z obrad Komisji Krajowej w Gdańsku. Przewieziony do aresztu KWMO w Katowicach; następnie przetrzymywany w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach. IPN Ka 043/981 (40082/II) t. 1-8; IPN Ka 230/8078 (40082/II), IPN Ka 0103/208 (236/K)
Akta internowanego Akta osobowe internowanego. Początkowo osadzony w Areszcie Śledczym KWMO w Katowicach. Dn. 15.02.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu (nr 8/82), dn. 3.08.1982 do OO w Grodkowie (nr 7/82), dn. 16.08.1982 do OO w Uhercach (nr 19/82), gdzie przebywał do 22.12.1982. Tego dnia został przewieziony do Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, gdzie został tymczasowo aresztowany. Karta depozytowa z OO Zabrze-Zaborze nr 5608 (nr 8/82). IPN Rz 57/482 (19/82), IPN Ka 41/364 (8/82)
Materiały administracyjne Andrzej Rozpłochowski figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KWMO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C) t. 1-23
Akta prokuratorskie Akta nadzoru wydzielone w sprawie Pn Śl-II-3/82, dotyczące śledztwa prowadzonego wobec czołowych działaczy krajowych struktur NSZZ „Solidarność”, w tym Andrzeja Rozpłochowskiego, z art. 123 kk. Czyn określony w wym. artykule podlegał karze pozbawienia wolności od lat 5 albo karze śmierci. Śledztwo prowadzone przez Biuro Śledcze MSW przesłano do kontroli Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Akta nadzoru zamknięto dn. 23.09.1982 przesłaniem 16 tomów akt sprawy do dalszego prowadzenia do Biura Śledczego MSW. IPN BU 0874/4 (V Pn Śl-II-3/82)
Akta prokuratorskie Ww. był jednym z jedenastu więzionych działaczy opozycji i przywódców NSZZ „Solidarność” (7 czł. KK i 4 dział. KSS-KOR, oskarżonych w dwóch odrębnych śledztwach). W sprawie zgromadzono 69 t. akt w zw. z oskarżeniem o „działalność spiskową” niektórych działaczy NSZZ „Solidarność”, t.j. o przestępstwo z art. 123 kk. Dn. 22.12.1982 ww. został tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów. Wym. przedstawiono zarzut: „w okresie od II poł. 1980 do 12.12.1981 na terenie całego kraju, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju PRL i osłabienie jej mocy obronnej, podjął w porozumieniu z innymi działaczami NSZZ »Solidarność« oraz członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, działania zmierzające bezpośrednio do realizacji zamierzonego celu”. Dn. 7.11.1983 wydano postanowienie o zmianie przedst. zarzutów - uznano, że ww. podjął czynności przygotowawcze, a nie dokonał planowanego czynu. Dn. 8.08.1984 NPW umorzyła śledztwo na mocy amnestii. IPN BU 514/4 (V Pn. Śl II-3/82) t. 1-69
Akta prokuratorskie (nagrania audio) Materiał dowodowy zebrany w śledztwie Pn-II-Śl-3/82 obejmował m.in. wielogodzinne nagrania z narad kierownictwa NSZZ „Solidarność”, zapisy obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów oraz spotkania działaczy związku z szeregowymi członkami związku w zakładach pracy. Nagrania zostały przesłane do analizy fonoskopijnej do Zakładu Kryminalistyki KGMO. Wśród materiałów zachowały się nagrania przemówień Andrzeja Rozpłochowskiego m.in. z I KZD, wystąpienie na Walnym Zebraniu Delegatów Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”, a także nagrania przesłuchań do śledztwa V Pn. Śl II-3/82. IPN BU 514/4 (V Pn. Śl II-3/82) t. 67/1-32, 68/1-36, 69
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa prowadzonego przez Biuro Śledcze MSW pod nadzorem Naczelnej Prokuratury Wojskowej, w sprawie przeciwko siedmiu czołowym działaczom NSZZ „Solidarność”, oskarżonym o działalność zmierzającą do „obalenia przemocą socjalistycznego ustroju PRL i osłabienia jej mocy obronnej”. W sprawie zebrano bogaty materiał dowodowy dotyczący działalności oskarżonych w strukturach związku, stenogramy publicznych wystąpień oraz zeznania świadków. Śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984 postanowieniem NPW dn. 8.08.1984; Andrzej Rozpłochowski został zwolniony z Aresztu Śledczego w Warszawie. Materiały zostały złożone w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW w postaci akt i mikrofilmów. IPN BU 01101/1 (7596/III) t. 1-72 oraz mf IPN BU 01092/1 (7596/3) 243 mikrofisze J oraz D
Materiały operacyjne Przegląd tematyczny poszczególnych tomów akt kontrolnych nr 7596/III w sprawie V Pn Śl.-II-3/82 wraz z kopiami dokumentów z wymienionych akt. IPN BU 01541/1
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego, osadzonego w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Przeniesiony do AŚ z OO w Uhercach, na mocy postanowienia NPW z dn. 22.12.1982. Akta zawierają pisma, druki i inne dokumenty dotyczące życia więziennego osadzonego. W materiałach zachowały się również skargi Andrzeja Rozpłochowskiego dotyczące niewłaściwego traktowania przez pracowników aresztu oraz zarekwirowane notatki dotyczące życia więziennego za okres od 2.01.1984 do 7.08.1984. Na mocy postanowienia NPW z dn. 8.08.1984 śledztwo przeciwko oskarżonemu umorzono. Tego dnia Andrzej Rozpłochowski został zwolniony z aresztu. IPN BU 483/70 (185/82)
Materiały ewidencyjne Andrzej Rozpłochowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy MUSW Katowice dn. 31.08.1984 w okolicach katedry katowickiej w ramach działań prewencyjnych. Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Wypis na podstawie kart ewidencyjnych WUSW Katowice
Materiały ewidencyjne Ww. w czasie uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich dn. 31.05.1987 wraz z towarzyszem niósł transparent o treści „»Solidarność« - Zagłębie”. Wypis na podstawie karty ewidencyjnej z KOI WUSW Katowice
Materiały administracyjne Akta obejmują sprawozdania z realizacji planów pracy Wydziałów: II, III, III-1, IV, V, V-1, V-2, VI, "W", Śledczego i Inspektoratu I WUSW w Katowicach w 1987 r. W tomie I znajduje się m.in. sprawozdanie z realizacji planu pracy Wydz. V-1 WUSW w Katowicach z dn. 20.12.1987. Z informacji zawartych w sprawozdaniu wynika, że w 1987 r. Wydz. V-1 prowadził kilka spraw operacyjnego rozpracowania, w tym SOR „Lider”. W dokumencie odnotowano, że w ramach SOR Andrzej Rozpłochowski był kontrolowany poprzez zastosowanie środków operacyjnych i technicznych oraz poprzez ograniczenie działalności w okresie świąt państwowych i rocznic solidarnościowych poprzez rozmowy i zatrzymania. IPN Ka 0130/8 (9/WSK) t. 1
Akta paszportowe służbowe Andrzej Rozpłochowski jako przedstawiciel NSZZ „Solidarność” został oddelegowany do uczestnictwa w Kongresie Włoskiego Zjednoczenia Pracy, który odbył się w Rzymie w styczniu 1981 r. Wyjazd nastąpił na podstawie paszportu służbowego. W aktach odnotowano postanowienie Biura Śledczego MSW z dn. 3.01.1983 o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę w związku z prowadzonym śledztwem V Pn. Śl-II-3/82. Zastrzeżenie formalnie anulowano w styczniu 1987 r. IPN BU 1535/417189 (EA 417189)
Akta paszportowe W 1986 r. Andrzej Rozpłochowski otrzymał paszport na wyjazd czasowy do USA. Ww. otrzymał zgodę na wyjazd na podstawie decyzji podjętej przez wiceministra MSW. Dn. 21.08.1987 Wydz. Paszportów wyraził zgodę na wydanie paszportu umożliwiającego opuszczenie kraju na stałe. IPN Ka 195/19202 (EADG 19202)
.