Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Monika
Nazwisko: Nowrot
Miejsce urodzenia: Rybnik
Data urodzenia: 11-10-1949
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Monika Nowrot była inwigilowana przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wróbel”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 27.05.1982 pod nr. rej. KA 49861 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną, z której wynikało, że w jednym z mieszkań na terenie Rybnika odbywają się spotkania byłych działaczy „Solidarności”. Celem sprawdzenia było potwierdzenie uzyskanych informacji, rozpoznanie uczestników zebrań i ustalenie powodu spotkań, a następnie przerwanie „wrogiej działalności oraz pociągnięcie do odpowiedzialności karnej jej uczestników”. Monika Nowrot jako były członek Komisji Zakładowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Rybniku, po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażowała się w tworzenie „podziemnych struktur >Solidarności<”. Z tego powodu ww. została 18.06.1982 internowana (podczas przeszukania w miejscu zamieszkania ujawniono broszury wydane w okresie stanu wojennego). W dniu 20.09.1982 Monika Nowrot została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 50932 jako figurant SOS krypt. „Wróbel”. Sprawdzenie zakończono 11.10.1982, a w dn. 29.10.1982 materiały złożono w archiwum pod sygn. 39429/II. IPN Ka 043/409 t. 1 (39429/II).
Akta internowania Moniki Nowrot, która została zatrzymana z uwagi na fakt, iż po wprowadzeniu stanu wojennego podjęła działalność stanowiącą „zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego” przez to, że „była członkiem nielegalnej grupy, której celem było tworzenie podziemnych struktur >Solidarności< na terenie Rybnika”. IPN Ka 043/409 t. 6 (39429/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww. (zatrzymana 18.06.1982), która od 02.07.1982 przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach. W aktach znajduje się decyzja nr 80/82 o czasowym uchyleniu internowania w okresie od 22.07.1982 do 31.07.1982. Zwolniona na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z 01.08.1982. IPN Ka 36/33 (1/82).
Akta internowania Moniki Nowrot powtórnie internowanej 05.11.1982. Zatrzymana z uwagi na fakt, iż nie zaprzestała „wrogiej działalności” i „pozostając na wolności podejmuje działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego”. Zwolniona 08.12.1982, ze względu na „ustabilizowanie się sytuacji politycznej w kraju”. IPN Ka 043/409 t. 2 (39429/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z powtórnym internowaniem ww., która została zatrzymana na podstawie decyzji nr 644/V-2 z dn. 05.11.1982. W okresie od 18.11.1982 do 08.12.1982 Monika Nowrot przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Zwolniona 08.12.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1852/82. IPN Sz 264/282 (11/82).
Monika Nowrot była inwigilowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Panna” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 09.04.1983 pod nr. rej. KA 52533 i prowadzonego przez Sekcję V KM MO/RUSW Rybnik. Ww. została objęta kontrolą operacyjną, ponieważ „w okresie działania związku zawodowego >Solidarność< wykazywała szczególną aktywność w atakowaniu poczynań partyjnych i rządowych”, a po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała „wrogiej działalności i destrukcyjnie oddziaływała na współpracowników”. Celem kwestionariusza było ustalenie kontaktów ww., dokumentowanie „działalności o charakterze wrogim wobec rządu i PZPR”, a także niedopuszczenie do „negatywnego” wpływu ww. na „członków powstających nowych związków zawodowych”. W ramach KE objęto kontrolą korespondencję krajową i zagraniczną ww., a w miejscu zamieszkania dokonano kilku przeszukań. Z ww. przeprowadzano również rozmowy ostrzegawcze np. w dn. 27.04.1984 ostrzeżono figurantkę „o grożących konsekwencjach związanych z udziałem w akcji zorganizowanej przez opozycję polityczną”. Kontrolę zakończono z powodu zaprzestania przez ww. „wrogiej, negatywnej działalności”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39429/II. IPN Ka 043/409 t. 4 (39429/II).
Monika Nowrot występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bezczelny” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 28.04.1982 pod nr. rej. KA 49416 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawa została założona w związku z informacją dotyczącą ujawnienia w dn. 24.04.1982 na terenie łaźni Kopalni Węgla Kamiennego „Chwałowice” w Rybniku ulotki zatytułowanej „List otwarty członków NSZZ >Solidarność< do Komitetu Rady Ministrów ds. Związków Zawodowych”, w której zawarto żądanie zawieszenia stanu wojennego, przywrócenia działalności „Solidarności” oraz zwolnienia aresztowanych i internowanych, a także ulotki „Notatnik Solidarności”. Celem rozpracowania było „ustalenie źródeł pochodzenia ulotek” oraz „likwidacja zagrożenia”. W dniu 22.09.1982 SOS przerejestrowano na sprawę operacyjnego rozpracowania. Rozpracowanie zakończono 23.11.1982. W dniu 16.12.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39455/II. Monika Nowrot występuje w materiałach sprawy w związku z informacją dot. przeszukania w dn. 18.06.1982 miejsca zamieszkania ww., podczas którego ujawniono ulotki „o identycznej treści i tym samym sposobie sporządzenia” jak te zabezpieczone na terenie KWK „Chwałowice” oraz matrycę do powielania i maszynę do pisania. IPN Ka 043/435 (39455/II).
Monika Nowrot występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Hydro” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 18.03.1971 pod nr. rej. KA 19771 i prowadzonej kolejno przez Referat ds. SB KMiPMO Rybnik, Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału III „A” KW MO Katowice, Wydział V KW MO Katowice, Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału V-2 KW MO Katowice, następnie przez Sekcję V KM MO/RUSW Rybnik oraz Wydział SB RUSW Rybnik. Sprawa została założona w celu „operacyjnej ochrony” ważnego dla państwa obiektu powstającego w Rybnickim Okręgu Węglowym - Elektrowni „Rybnik”. W ramach sprawy prowadzono rozpoznanie operacyjne wśród „osób wskazujących negatywne postawy społeczno-polityczne” zwłaszcza wśród byłych działaczy „Solidarności”, a także „ochraniano” załogę obiektu przed oddziaływaniem „elementu antysocjalistycznego, kleru katolickiego oraz przed napływem wrogiej ideologii z zagranicznych ośrodków dywersyjnych”. SO „Hydro” zakończono 11.01.1990 „ze względu na zaistniałą sytuację społeczno-polityczną oraz brak zagrożeń w ochranianym obiekcie”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale C WUSW Katowice pod sygn. 722/IV. Ww. występuje w aktach w związku z omówieniem SOS krypt. „Wróbel”. IPN Ka 030/449 (722/IV).
.