Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Zdzisława
Nazwisko: Czyż
Nazwisko rodowe: Kajdy
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 28-11-1947
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Eryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ww., współorganizatorka i przewodnicząca „Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania” w Mysłowicach, współtwórczyni haseł i plakatów o treści „antypaństwowej i wrogiej ustrojowi”, organizatorka tzw. szkoleń historycznych „szkalujących władzę i partię”, a także „szeroko zakrojonej akcji propagandowej KPN-u”, została zatrzymana w dn. 13.12.1981, ponieważ „w ramach działalności KOWzP, organizuje wystąpienia o charakterze antypaństwowym i antysocjalistycznym”. Zwolniona w dn. 29.04.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. Akta sprawy przekazano do archiwum w dn. 17.09.1982. IPN Ka 0169/912 j. 1-2 (39185/2 mf)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., która od dn. 13.12.1981 przebywała w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. W dn. 24.01.1982 została przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku, a od dn. 2.03.1982 przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona na podstawie decyzji o uchyleniu internowania w dn. 29.04.1982. IPN Bi 50/9 (17/82)
Akta internowania Powtórnie internowana w dn. 31.08.1982 za to, że w czasie obowiązywania stanu wojennego „nawiązała kontakty z byłymi działaczami ‘Solidarności’ i KPN, rozwinęła działalność mającą na celu pomoc dla rodzin internowanych” dodatkowo „w sposób ostentacyjny obchodzi miesięcznice zajść na kopalni ‘Wujek’ paląc świeczki i składając kwiaty” i „manifestacyjnie nosiła tabliczkę z napisem internowana podczas uroczystości kościelnych w Częstochowie”. Zwolniona w dn. 18.11.1982 „z uwagi na ustabilizowaną sytuację w kraju”. IPN Ka 0169/912 j. 1-2 (39185/2 mf)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z ponownym internowaniem ww. (zatrzymana w dn. 31.08.1982), która w okresie od dn. 10.09.1982 do dn. 18.11.1982 przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. IPN Sz 264/268 (13/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz założono na podstawie informacji operacyjnej, z treści której wynikało, że ww. „jako były członek KZ NSZZ ‘Solidarność’ przy KWK ‘Mysłowice’ (…), podjęła wśród pracowników rozmowy, w których prezentowała wrogie poglądy krytykujące decyzje i wystąpienia centralnych władz polityczno-gospodarczych” tym samym „poprzez swoje zachowanie i wypowiedzi negatywnie wpływała na załogę kopalni”. Celem sprawy było ustalenie kontaktów ww., motywów jej działalności oraz „kontrola wpływu na załogę rodzinę i środowisko”. W ramach prowadzonej sprawy „zastosowano kontrolę korespondencji, a z ww. przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. „W wyniku prowadzonej pracy operacyjnej (…), figurantka została zwolniona z pracy (…) i odizolowana od załogi kopalni”. KE zakończono w dn. 07.12.1988 „z uwagi na likwidację zagrożenia i osiągnięcie założonego celu”. W dn. 23.12.1988 materiały sprawy złożono w archiwum. IPN Ka 0169/912 j. 1-2 (39185/2 mf)
Akta kontrolne wykroczeń Sprawa dotyczyła „nielegalnego zgromadzenia”, które miało miejsce w dn. 11.11.1987 w Katowicach przed Katedrą Chrystusa Króla. Ww. za to, że „uczestniczyła w zgromadzeniu zwołanym bez wymaganego zezwolenia Urzędu Miejskiego w Katowicach” oraz „podjęła działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez wystawienie na widok publiczny bez zezwolenia transparentu” tj. za popełnienie wykroczenia określonego w art. 52 § 1 pkt.1 kw i art. 52 a § 1 pkt. 2 kw w zw. z art. 63 a § 1 kw, w dn. 20.01.1988 została ukarana przez kolegium karą grzywny w wys. 50 tys. zł. W dn. 22.02.1988 Kolegium Odwoławcze przy Wojewodzie Katowickim utrzymało orzeczenie I instancji w mocy. IPN Ka 029/1039 (9993/III), IPN Ka 064/187
Akta kontrolne wykroczeń Sprawa dot. nielegalnej manifestacji, która została zorganizowana w dn. 10.03.1988 w Gliwicach w dwudziestą rocznicę „Marca 1968”. Ww., za to, że „bez wymaganego zezwolenia właściwego organu administracji państwowej, brała udział w zgromadzeniu" oraz „wystawiła na widok publiczny transparent” tj. za popełnienie wykroczenia określonego w art. 52 § 1 pkt.1 kw. i art. 63 a § 1 kw. została ukarana skierowaniem wniosku do kolegium. W dn. 14.04.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Gliwicach ukarało ww. karą grzywny w wysokości 50 tys. zł. W dn. 28.06.1988 Kolegium Odwoławcze przy Wojewodzie Katowickim utrzymało orzeczenie I instancji w mocy. IPN Ka 029/1046 (10001/III), IPN Ka 064/187
Materiały ewidencyjne W dn. 12.03.1982 Wydział III zarejestrował w ewidencji operacyjnej do nr KA-48909 zastrzeżenie wyjazdu dotyczące ww. Zastrzeżenie zostało anulowane w dn. 14.05.1986. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia została zarejestrowana przez Wydział III WUSW Katowice w dn. 29.10.1986 do nr KA-62805 i dot. działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny. W dn. 6.08.1987 SOS przerejestrowano na sprawę operacyjnego rozpracowania (SOR). Ww. została zarejestrowana do sprawy w dn. 3.05.1989 do nr KA 68410, w kategorii „osoba do SOR”. Materiały sprawy wycofano w dn. 15.01.1990, a następnie komisyjnie wybrakowano. Materiały zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Ww. „została objęta inwigilacją szczególną po zwolnieniu, jako internowana”. Wypis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne W dn. 24.08.1988 ww. została zatrzymana na 48 godzin przez WUSW Katowice. Zwolniona w dn. 26.08.1988 z powodu „braku dostatecznych dowodów winy”. IPN Ka 064/187
Materiały ewidencyjne W dn. 30.06.1989 ww. brała udział w „nielegalnej manifestacji” zorganizowanej w centrum Katowic. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.