Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Dłużniewski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 02-04-1945
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W meldunkach operacyjnych J. Dłużniewski występuje jako jeden z członków KZ NSZZ „Solidarność”, którzy w ZPB im. J. Marchlewskiego w Łodzi 10.01.1981 nawoływali do niepodejmowania pracy w sobotę. Sprawę zarejestrowano 13.01.1981, zdjęto z ewidencji 21.05.1982. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 05833/II. Zniszczono za prot. brakowania 960/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kart.-ewidenc. oraz IPN Ld pf 88/1 t. 2 (2889/XA).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] J. Dłużniewski występuje w sprawie jako właściciel powielacza wykorzystywanego dla potrzeb związkowych. Jego zarekwirowanie przez organy bezpieczeństwa spowodowało ogłoszonie stanu gotowości strajkowej. Sprawę zarejestrowano 25.08.1981, zdjęto z ewidencji 24.09.1981. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 05743/II. Zniszczono za prot. brakowania 960/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kart.-ewidenc. oraz IPN Ld pf 88/1 t. 2 (2889/XA).
Akta śledcze Śledztwo prowadzono w celu wykrycia autorstwa artykułu zamieszczonego w piśmie związkowym „Solidarność z Gdańskiem”, zawierającego „fałszywe wiadomości, które mogą wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. J. Dłużniewski jako Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Marchlewskiego w Łodzi był przesłuchiwany w sprawie w charakterze świadka. IPN Ld pf 15/195 t. 1, 2 (1270/III)
Akta prokuratorskie Śledztwo wszczęte 24.07.1981 w celu wykrycia autorstwa artykułu zamieszczonego w piśmie związkowym „Solidarność z Gdańskiem”. Postanowieniem Prokuratury z dnia 07.12.1981 śledztwo umorzono z powodu nie wykrycia autorów artykułu. IPN Ld 426/3 (131/1/97).
Osoba zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] J. Dłużniewskiego zarejestrowano 27.02.1981 jako osobę zabezpieczoną do nr 44608. Kategorię rejestracji zmieniono 18.12.1981 na SOR krypt. „Komunikat” w związku z 2-godz. strajkiem przeprowadzonym 14.12.1981 na terenie ZPB im. J. Marchlewskiego w Łodzi. Do strajku nawoływała ulotka „Komunikat Strajkowy nr1” autorstwa J.Dłużniewskiego. Sprawę zakończono 22.09.1982 i przekazano do archiwum pod sygn. 05931/II. Materiały zniszczono protokołem 824/86 poz. 55. Cząstkowe informacje w formie meldunków operacyjnych dot. J. Dłużniewskiego jako figuranta SOR „Komunikat” występują w materiałach administracyjnych. Mat. zniszczono. Wpis na podst. zapisów kart.- ewid. i IPN Ld pf 88/1 t. 1, IPN Ld pf 88/2 t. 5,6.
Akta śledcze Śledztwo wszczęte 15.12.1981. J. Dłużniewski wraz z innymi osobami był oskarżony o organizowanie strajku powszechnego w zakładach pracy na terenie woj. łódzkiego. Od 13.12.1982 ukrywał się. Poszukiwany listem gończym, zatrzymany 20.02.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi Postanowieniem z dnia 23.02.1982 materiały dot. ww. włączono do akt innej sprawy śledczej. IPN Ld pf 15/254 (1329/III), IPN Ra 04/234 t.2 (235/III).
Akta śledcze Śledztwo wszczęte 22.02.1982 przeciwko J. Dłużniewskiemu i innym osobom. Ww. przedstawiono dwa zarzuty: organizowanie strajku powszechnego w zakładach pracy woj. łódzkiego oraz sporządzanie i rozpowszechnianie biuletynu „Solidarność Walcząca” zawierającego „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Postępowanie zakończono dn. 24.03.1982. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi skierowała 27.03.1982 akt oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Ld pf 15/255 (1330/III).
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko J. Dłużniewskiemu i innym. Skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn. 13.05.1982 na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata utraty praw publicznych. Postanowieniem sądu z dnia 28.07.1983 karę darowano na mocy amnestii. W 1989 nastąpiło zatarcie skazania na mocy ustawy z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN By 328/10 (So.W 178/82), IPN By 328/11 (So.W 178/82).
Akta penitencjarne Aresztowany 20.02.1982. Karę pozbawienia wolności orzeczoną przez Sąd POW w Bydgoszczy odbywał w Areszcie Śledczym w Łodzi, w ZK w Inowrocławiu i w ZK w Potulicach. IPN By 98/265.
Materiały operacyjne Materiały zawierają opinie Wydz. Śledczego KWMO w Łodzi o osobach wnioskujących o ułaskawienie lub o skorzystanie z prawa do amnestii. W dwóch opiniach dot. J. Dłużniewskiego służba bezpieczeństwa wnioskowała o negatywne ustosunkowanie się do prośby o zastosowanie prawa łaski. IPN Ld pf 86/27 t. 1,2 (1399/III).
Materiały operacyjne Akta zawierają dokumenty dot. realizacji ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983, m.in. telegram informujący o zwolnieniu J. Dłużniewskiego z ZK w Potulicach. IPN Gd 012/64 (102/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany ze względu na „wrogą działalność w środowiskach”. W meldunku operacyjnym zamieszczonym w materiałach administracyjnych zawarta jest informacja , że "w wyniku działań operacyjnych nie dopuszczono do zatrudnienia figuranta w ZPB >Poltex< w Łodzi, a także w żadnym z uspołecznionych zakładów pracy na terenie aglomeracji łódzkiej". 20.10.1983 sprawę przekazano do Wydz. III WUSW w Łodzi w związku z kontaktami J. Dłużniewskiego z osobami rozpracowywanymi przez ten wydział. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kart.- ewidenc. i mat. adm. IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Sprawa prowadzona w okresie 03.11.1983-19.06.1989 w celu rozpracowania „nielegalnych struktur”, ich składu osobowego, sposobu finansowania, ustalenia bazy poligraficznej i „kanałów kontaktowania się łódzkiego podziemia z Tymczasowa Komisją Koordynacyjną”. J. Dłużniewski jako „osoba wyznaczona do reprezentowania środowiska łódzkiej opozycji w TKK” został zarejestrowany do sprawy 04.11.1983 pod nr 48087. Sprawę nr 13713 zdjęto z ewidencji 19.06.1989, złożono do archiwum pod sygn. 07713/II. Materiały zniszczono za protokołem nr 1024 z 26.01.1990. Materiały dot. J. Dłużniewskiego nr rej. 48087 wyłączono ze sprawy, zdjęto z ewidencji 02.11.1989 i zniszczono. Wpis na podst. zapisów kart.- ewidencyjnych i akt IPN Ld 047/370 (5840/II), IPN Ld 047/414 (05970/2), IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91). Wpis na podst. zapisów kart.- ewid. i akt IPN Ld 047/370 , IPN Ld 047/414, IPN Ld 0050/76 t.3
Akta kontrolne dochodzenia Akta kontrolne dochodzenia przeciwko innej osobie w sprawie kolportażu na terenie Łodzi na przełomie 1983/1984 pism i druków sygnowanych przez zdelegalizowane struktury NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonego dochodzenia 07.03.1984 dokonano przeszukania w mieszkaniu J. Dłużniewskiego. IPN Ld Pf 15/299 (1374/III).
Akta kontrolne dochodzenia Materiały dochodzenia prowadzonego przeciwko innej osobie oskarżonej o druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. W ramach dochodzenia z J. Dłużniewskim przeprowadzono rozmowę w dniu 25.04.1986. IPN Ld pf 15/386 (1463/III).
Akta administracyjne Notatka opracowana przez WUSW w Łodzi na polecenie MSW w Warszawie, przedstawiająca „opis antypaństwowych organizacji działających na terenie Łodzi w latach 1976-1985”. J. Dłużniewski występuje w niej jako działacz Regionalnej Komisji Wykonawczej i przedstawiciel regionu łódzkiego w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. IPN BU 0326/558 t. 2 (P.S. 87/2 t. 2).
Akta operacyjno-śledcze Materiały dotyczące działań prewencyjnych wobec opozycji przed wizytą Jana Pawła II w Łodzi. J. Dłużniewski jako „organizator wrogich inicjatyw zmierzających do zakłócenia ładu i porządku publicznego” został 11.06.1987 zatrzymany i osadzony w areszcie do 13.06.1987. Dokonano także przeszukania mieszkania J. Dłużniewskiego. IPN Ld pf 15/439 (1516/III).
Materiały spraw o wykroczenie Materiały zawierają meldunki dot. działań wobec J. Dłużniewskiego podejmowane przez służbę bezpieczeństwa w latach 1987-1988, m.in.: ukaranie przez Kolegium ds. Wykroczeń za posiadanie radioodbiornika bez zezwolenia Państwowej Inspekcji Radiowej, przeprowadzanie rozmów prewencyjnych, czy planowanie zatrzymania w celu uniemożliwienia udziału J. Dłużniewskiego w posiedzeniu KKW w Gdańsku. IPN Ld pf 15/461 (1538/III), IPN Ld 0050/75 t. 15 (31/1/91).
Akta administracyjne Postępowanie administracyjne wszczęte 30.10.1987 przez Wydział Społ.-Adm. Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku prowadzone w celu sprawdzenia legalności działania Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, która powstała 26.10.1987. J. Dłużniewski jako członek Komisji był przesłuchiwany w Wydziale Społ.-Adm. Urzędu Miasta w Łodzi 06.11.1987. Postępowanie zakończono 09.11.1987 zakazując działalności KKW NSZZ „Solidarność”. Protokół przesłuchania przesłano do MSW. IPN Gd 299/271, IPN BU 1585/20070 (MSW II 37078).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Łodzi. W meldunku z 04.07.1988 informowano o współdziałaniu i kontaktach J. Dłużniewskiego z działaczami KPN. IPN Ld 084/6 t. 1 (7867/II).
Akta administracyjne Opracowania dot. sytuacji społ.-polit. w latach 1988-1989. J. Dłużniewski występuje w materiałach jako członek KKW NSZZ „Solidarność” proponowany do uczestnictwa w obradach „okrągłego stołu”. IPN BU 0296/258 t. 2 (KS4/13970).
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. „Marian”, nr rej. 46206 znajdują się donosy dot. J. Dłużniewskiego. IPN Ld 0040/1216 (45390/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. ”Bigot”, nr rej. 53967, znajduje się notatka służbowa dot. J. Dłużniewskiego sporządzona przez funkcjonariusza SB. IPN Ld 0040/2258 (46729/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. ”Derek”, nr rej. 34738 znajdują się informacje i donosy dot. J. Dłużniewskiego. IPN Ld 0040/2784 (45233/I) IPN Ld 0082/48 t. 1, 4, 5 (45233/I).
Materiały operacyjne W teczce personalnej kTW nr rej. 49295 znajdują się informacje i donosy dot. J. Dłużniewskiego. IPN Ld 0040/784 (44527/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. ”Leszek” nr rej. 50286, znajdują się informacje dot. J. Dłużniewskiego. IPN Ld 0040/1837 (46285/I).
Materiały operacyjne W teczce personalnej kTW nr rej. 47572, znajduje się informacja dot. J. Dłużniewskiego. IPN Ld 0040/377 (43630/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy konsultanta ps. „Kazik”, nr rej. 49400 znajduje się notatka służbowa dot. J. Dłużniewskiego sporządzona przez funkcjonariusza SB IPN Ld 0040/1194 t. 2 (45367/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. „Y” nr rej. 44748, znajdują się doniesienia dot.J. Dłużniewskiego. IPN Ld 0040/1947 (46401/I).
Akta paszportowe Zastrzeżenia wyjazdów do WKŚ o nr: Z 787/83 - wniesione przez Wydz. V WUSW na okres 26.08.1983 - 18.08.1985 , Z 1936/85 - wniesione przez Wydz. III WUSW na okres 17.06.1985-11.06.87, Z 2315/88 - wniesione przez Wydział III WUSW na okres 30.04.1988- 30.04.1990. Ostatnie zastrzeżenie anulowano 08.06.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewid. oraz akt paszp. IPN Ld 533/358211.
.