Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leonard Tadeusz
Nazwisko: Duszeńko
Miejsce urodzenia: Ożydów (Ukraina)
Data urodzenia: 05-11-1931
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 10.09.1979 pod nr. 6052 jako osoba do SOR krypt. „Szablon” (SOR krypt „Szablon” nr rej. 4813 prowadzono w okresie 16.09.1978-07.05.1986). Rozpracowywany z powodu działalności w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a następnie w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz jako członek Biura Interwencji Zarządu Regionu NSZZ „Wielkopolska Południowa”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działacz podziemnej „Solidarności”, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany. Sprawę zdjęto z ewidencji 12.05.1986 i złożono w archiwum pod sygn. 1549/II. Materiały zniszczono za protokółem brakowania nr 12. Fragmentaryczne informacje zachowały się w aktach administracyjnych. Mat. zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewidenc. i akt adm. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18).
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. kaliskiego przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W materiałach znajdują się informacje o działalności L. Duszeńki w NSZZ „Solidarność” RI w Koźminku. IPN Ld 0044/10 t. 1-2 (89/1-4)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu w marcu 1980 ulotek przypominających o 40 rocznicy zbrodni katyńskiej. L. Duszeńko został zarejestrowany jako „osoba do sprawy” 12.06.1981 pod nr. 8109. Sprawę zakończono „poinformowaniem władz politycznych”, zdjęto z ewidencji 12.11.1981 i złożono w archiwum pod sygn. 901/II. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Szczątkowe informacje zachowały się w notatce służbowej naczelnika Wydz.II Dep.III MSW z dn. 02.06.1980, znajdującej się w aktach innej osoby sygn. IPN Ld 0043/356. Mat. sygn. 901/II zniszcz. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewidenc. i akt IPN Ld 0043/356 (1166/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę z powodu bliskich kontaktów i wspólnej działalności w NSZZ „Solidarność” RI. IPN Ld 0043/499 (1418/II)
Akta kontrolne śledztwa W materiałach postępowania przygotowawczego w sprawie rozpowszechniania w latach 1978-1980 „antypaństwowych wydawnictw przez KSS-KOR i inne grupy antysocjalistyczne” znajdują się informacje dot. L. Duszeńki z powodu jego kontaktów z głównymi podejrzanymi. IPN Ld 0043/805 t. 1 (140/III)
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III KWMO Kalisz, na mocy decyzji nr 21 Komendanta Woj. MO w Kaliszu za to, „że kolportował literaturę antysocjalistyczną”. Osadzony w okresie 13.12.1981-30.04.1982 w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim i Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Zwolniony 30.04.1982. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 0044/7 t. 28 (101/28), t. 75 (101/75), t. 76 (101/76); IPN Po 161/1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w sprawie dot. wykonywania przez działaczy NSZZ „Solidarność” RI napisów oraz ulotek antyrządowych, kolportowanych na terenie gmin Koźminek, Opatówek, Żelazków i Ceków po wprowadzeniu stanu wojennego. Sprawę zdjęto z ewidencji 07.08.1986 i złożono w archiwum pod sygn. 1611/II. Materiały zniszczono za protokółem brakowania nr 12. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewidenc. i akt adm. IPN Ld 0044/2 t.18 (66/18), IPN Ld 0044/12 (98/1)
Akta śledcze Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. W ramach prowadzonych czynności na wniosek Wydz. III KWMO Kalisz przeszukiwano mieszkanie L. Duszeńki (28.02.1982, 29.04.1983), był przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godzin. IPN Ld 0043/813 t. 1, 4, 6, 7 (157/III)
Akta administracyjne Materiały z kontroli KWMO/WUSW w Kaliszu przeprowadzonych przez Wydział Inspekcji KWMO/WUSW Kalisz. L. Duszeńko występuje w informacji pokontrolnej z dn. 08.03.1983 jako „ekstremalny działacz "Solidarności" RI biorący udział w tzw. „miesięcznicach” wprowadzenia stanu wojennego. IPN Ld 0044/13 t. 2 (67/173-199)
Akta administracyjne Materiały zawierają plany pracy Wydziału III KWMO/WUSW w Kaliszu. W planach z lat 1981-1985 L. Duszeńko występuje jako działacz antysocjalistyczny, szef Biura Interwencji NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska Południowa, wykonawca i kolporter ulotek nawiązujących do rocznic katyńskich oraz nawołujących do uwolnienia więźniów politycznych, objęty postępowaniem przygotowawczym „figurant” SOR krypt. „Szablon”. IPN Ld 0044/12 (98/1)
Akta kontrolne śledztwa Główny podejrzany w śledztwie dot. rozpowszechniania na terenie województwa kaliskiego przesyłek pocztowych z prasą bezdebitową. Postanowieniem z dn. 30.07.1984 prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umorzył postępowanie wobec niewykrycia sprawców. IPN Ld 0043/825 (182/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę ponieważ wraz z innymi osobami wziął udział 19.06.1988 w pielgrzymce ludzi pracy Wielkopolski do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Biechowie k/Wrześni. IPN Ld 0043/716 (2047/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu „wrogiego ustosunkowania do panującej sytuacji społeczno-politycznej (ROPCiO)”. Sprawę zdjęto z ewidencji 27.09.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 2009/II. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Materiały sygn. 2009/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek SB z woj. kaliskiego. Znajdują się w nich informacje o wznowieniu jawnej działalności przez L. Duszeńkę w NSZZ "Solidarność" RI. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20), t. 22 (124/22)
.