Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Czachor
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 02-11-1949
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Czachor figuruje w materiałach ewidencyjnych SB w KM MO w Radomiu z marca roku 1968. Z zapisu na karcie E-14 wynika, że J. Czachor – wówczas student I roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej - „brał udział w okupacyjnym strajku studentów Politechniki Warszawskiej. W dniu 23 III [19]68 r. zatrzymany na terenie Radomia z ulotkami kolportowanymi na terenie uczelni warszawskich. Po przeprowadzonej rozmowie zwolniony”. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Od 23.03.1968 Jacek Czachor pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Wydziału III KMO na m.st. Warszawę jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o nr 326. Powód: dnia 23.03.1968 w Radomiu funkcjonariusze MO zatrzymali trzech studentów I roku Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej – w tym Jacka Czachora. Wskutek rewizji u wymienionego oraz u drugiego spośród trzech zatrzymanych znaleziono ulotki i odezwy związane z wydarzeniami marcowymi na uczelniach. Obydwu osadzono w areszcie. Po upływie 24 godzin przeprowadzono z nimi „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą” z udziałem rodziców, szefa radomskiej prokuratury i funkcjonariuszy SB. W porozumieniu z Komitetem Miejskim PZPR w Radomiu i miejscową Prokuraturą nie wszczęto przeciwko nim postępowania i uznając, że przeprowadzona rozmowa da „pozytywne skutki”, zatrzymanych 19-letnich studentów przekazano rodzicom. W dniu 28.07.1972 prowadzenie KE zakończono. Materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” KS MO pod sygn. 5111/IV. IPN BU 0423/5491 (5111/IV).
Figuruje w materiałach ewidencyjnych SB z KMiP MO w Radomiu z roku 1970. Z treści zapisów kartotecznych wynika, że dnia 30.04.1970 Jacek Czachor „dokonał zerwania flagi państwowej na budynku przy ul. 1 maja [w Radomiu]”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Figuruje w aktach Sądu Powiatowego w Radomiu z okresu od maja 1970 do marca 1971. Są to akta sprawy karnej przeciwko Jackowi Czachorowi i innej osobie - oskarżonym o to, że dnia 30.04.1970 w Radomiu, działając wspólnie i w porozumieniu, usunęli flagę państwową wystawioną publicznie z okazji Święta Pracy (1 maja). W dniu 4.05.1970 Jacek Czachor został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Dnia 29.07.1970 Prokuratura Powiatowa dla miasta Radomia sporządziła akt oskarżenia. Jednak 31.08.1970 Sąd Powiatowy w Radomiu to postępowanie warunkowo umorzył - ustalając dwuletni okres próby. Ponadto zobowiązał oskarżonych do wpłacenia po 500 zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. IPN Ra 25/17 (IV Kp.524/70).
W dniu 12.11.1980 na polecenie Departamentu III-A MSW Jacek Czachor – ówczesny tymczasowy przewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego (a od 5.01.1981 przewodniczący Komisji Zakładowej) NSZZ „Solidarność” przy Radomskiej Wytwórni Telefonów – został zarejestrowany pod nr 6907 jako figurant do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Aparat”. Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. III-A, a następnie przez Wydz. V KW MO w Radomiu od września 1975 pod nr rej. 952. SO „Aparat” dotyczyła „operacyjnej ochrony” Zakładów Wytwórczych Aparatury Teletechnicznej w Radomiu „przed wrogą działalnością”. Dnia 9.03.1983 rejestrację 6907 przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny o krypt. „Klon-4”. W dniu 24.01.1990 prowadzenie SO krypt. „Aparat” zakończono, a 12.02.1990 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 1116/IV. IPN Ra 08/1101 (1116/IV).
Występuje w aktach kontrolnych postępowania przygotowawczego w sprawie założenia i działalności Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu oraz w sprawie organizacji nielegalnego zjazdu Krajowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania - w Radomiu w dniach od 21.11. do 22.11.1981. IPN Ra 04/255 t. 2.
Figuruje w aktach internowania i wykazie osób internowanych - wytworzonych przez KW MO w Radomiu. W dniu 13.12.1981 Jacek Czachor – przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Radomskiej Wytwórni Telefonów – został internowany na wniosek Wydziału III "A" KW MO w Radomiu „za działalność antysocjalistyczną”. Zwolniony 7.07.1982. Dnia 12.06.1984 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 207/III. IPN Ra 04/206 (207/III).
Akta internowanego wytworzone przez administrację więzienną w związku z internowaniem Jacka Czachora w okresie stanu wojennego. Był on osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach do 8.07.1982. IPN Ki 45/66 (12/I/81).
W dniu 9.03.1983 pod nr rej. 6907 (odnoszącym się do Jacka Czachora) dokonano zmiany charakteru operacyjnego zainteresowania ze Sprawy Obiektowej krypt. „Aparat” na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Klon-4”. Powodem tej operacyjnej kontroli Jacka Czachora, prowadzonej przez Wydz. V KW MO/ WUSW Radomiu, była jego działalność w NSZZ „Solidarność”. Do inwigilacji zaangażowano trzech tajnych współpracowników o ps. „Andrzej”, „Benedykt” i „Adam”. Dnia 7.09.1988 sprawę zakończono, ponieważ ww. wyjechał za granicę. W dniu 12.09.1988 materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 958/II. IPN Ra 05/824 (958/II).
.