Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Modzelan
Miejsce urodzenia: OSTRÓW MAZ.
Data urodzenia: 23-06-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak informacji o zabarwieniu sprawy. W dn. 27.03.1984 akta kwestionariusza ewidencyjnego „Technolog” zostały włączone do sprawy „Skryci”, rejestrowanej pod numerem Go 5435. Mat. o sygn. 663/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji o internowaniu nr 148/81/82 z 12.05.1982, wydanej przez KWMO w Gorzowie Wlkp., ponieważ „jest członkiem nieformalnej grupy b. działaczy NSZZ >Solidarność<, swoim zachowaniem i negatywną postawą wobec zarządzeń i decyzji władz wywiera destrukcyjny wpływ na załogę oraz sugeruje organizowanie akcji protestacyjnych”. Osadzony początkowo w OO w Głogowie, w dn. 30.07.1982 przeniesiony do OO w Grodkowie, skąd decyzją o uchyleniu internowania nr 94/82 z 07.12.1982 został zwolniony. IPN Wr 30/481, IPN Wr 30/1919, IPN Po 161/1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przerejestrowany w dn. 27.03.1984 do sprawy „Skryci” (Go 5435) z wcześniej prowadzonego kwestionariusza ewidencyjnego „Technolog”. K. Modzelan „był członkiem KZ NSZZ >Solidarność< oraz jednym z organizatorów strajku okupacyjnego w ZWCH >Stilon<”. Mat. o sygn. 663/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa K. Modzelan był podejrzewany o to, że „w okresie od stycznia 1983 r. do marca 1984 r. w Gorzowie należał do nielegalnych struktur organizacyjnych NSZZ >Solidarność< zajmując się zbieraniem pieniędzy oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw, tzw. >Feniks< i innych oraz ulotek, które zawierały fałszywe i szkalujące wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Mat. o sygn. 140/III zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Podejrzany o to, że „w okresie od grudnia 1982 r. do marca 1984 r. w Gorzowie Wlkp. należał do nielegalnych struktur organizacyjnych rozwiązanego związku zawodowego, w którym pełnił funkcje kierownicze w zakresie prowadzenia działalności finansowej i kolportowania nielegalnych wydawnictw i który pozostawał tajemnicą dla organów państwowych”. W dniu 16.03.1984 K. Modzelan został aresztowany. W dniu 19.06.1984 do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. skierowano akt oskarżenia. W dniu 25.07.1984 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał postanowienie o zastosowaniu amnestii wobec m. in. K. Modzelana. IPN Sz 18/21 t. 1-3 (II k 656/84)
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej z 16.03.1984 jako podejrzany o to, że „w okresie od grudnia 1982 r. do marca 1984 r. w Gorzowie Wlkp. należał do nielegalnych struktur organizacyjnych rozwiązanego związku zawodowego, w którym pełnił funkcje kierownicze w zakresie prowadzenia działalności finansowej i kolportowania nielegalnych wydawnictw (...)”. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z 26.07.1984 postępowanie wobec K. Modzelana zostało umorzone. IPN Po 89/138
Akta administracyjne Zastrzeżenia wyjazdu za granicę z powodu prowadzonych przez Wydz. Śledczy przeciwko K. Modzelanowi spraw: RSD 3/84 oraz RSD 14/85. Zastrzeżenia zostały wydane na okres 10.04.1984-10.04.1986 oraz 15.05.1986-15.05.1988. IPN Sz 05/8 t. 37
Akta administracyjne Akta noszą tytuł „Amnestia 84”. W aktach znajdują się informacje dotyczące K. Modzelana jako osoby tymczasowo aresztowanej, a następnie objętej amnestią sądu i na tej podstawie zwolnionej z AŚ. IPN Sz 05/8 t. 14
Akta kontrolne śledztwa K. Modzelan był podejrzany o „redagowanie, drukowanie oraz rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw >Feniks<, >Solidarność Stilonowska< i inne w celu wywołania niepokoju publicznego”. Sprawa była objęta nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp., sygn. Ds 23/85. Mat. o sygn. 166/III zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła „udziału w strukturach rozwiązanego NSZZ >Solidarność<, wydawania oraz rozpowszechniania w celu wywołania niepokoju publicznego nielegalnych czasopism takich jak >Feniks< i innych”. W dn. 27.12.1985 został skierowany do Sądu Rejonowego w Gorzowie akt oskarżenia przeciwko m. in. Kazimierzowi Modzelanowi. Jednak Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. postanowieniem sygn. II K 1331/85 zwrócił akta do prokuratury „celem usunięcia istotnych braków”. Wobec tego sprawa została ponownie zarejestrowana pod sygn. Ds 1/86 i w dniu 03.03.1986 ponownie skierowała przeciwko ww osobie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. W dniu 22.04.1986 w sprawie o sygn. II K 321/86 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał wyrok skazujący K. Modzelana na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. IPN Sz 189/1 (Ds 23/85, Ds 1/86)
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanym 27.08.1985 przez Prokuraturę Wojewódzką w Gorzowie Wlkp. jako podejrzany o to, że „w okresie od sierpnia 1984 r. do 25 sierpnia 1985 r. w Gorzowie Wlkp. brał udział w związku mającym na celu przestępstwo, a w ramach prowadzonej w nim działalności w celu wywołania niepokoju publicznego bez wymaganego zezwolenia uczestniczył w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego czasopisma o nazwie >Feniks<”. Zwolniony postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.03.1986 o uchyleniu tymczasowego aresztowania. Przebywał w (wg zapisów na obwolucie akt): ZK Nowogard od 31.08.1985, AŚ Szczecin od 25.11.1985, AŚ Międzyrzecz od 20.021986, AŚ Szczecin od 03.03.1986, AŚ Międzyrzecz od 28.03.1986. IPN Sz 14/33
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. K. Modzelan został zarejestrowany do sprawy pod numerem Go 8464 w dn.10.11.1986. Następnie został zarejestrowany do sprawy „Faryzeusze”. Mat. o sygn. 897/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła „reaktywowania 18.10.1986 Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ >S< Regionu Gorzów Wlkp.”. Kazimierz Modzelan został zarejestrowany (pod numerem Go 8464) do sprawy o krypt. "Faryzeusze" pod koniec 1986 roku. Sprawę początkowo prowadził Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp, w dn. 23.02.1987 przejął Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. Mat. o sygn. 1125/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne Materiały zawierają zestawienie spraw o wykroczenia prowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW Poznań w latach 1986-1988. K. Modzelan występuje jako osoba przeszukana 15.12.1986 w ramach czynności sprawdzających w związku z podejrzeniem o przenoszenie nielegalnych wydawnictw. IPN Po 06/286 t. 55, 56 (366/2)
Akta sprawy o wykroczenie Sprawa dotyczyła tego, że „w dniu 1 maja 1988 r. w Gorzowie Wlkp. podczas pochodu 1-Majowego na ulicy Sikorskiego [Kazimierz Modzelan] podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego”. W dniu 04.05.1988 skierowano wniosek o ukaranie do Rejonowego Kolegium ds Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gorzów Wlkp. obwiniając go o to, że „w dniu 1 maja 1988 r. w Gorzowie Wlkp. wystawił na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym transparent z apelem”. W dniu 03.06.1988 Kolegium uznało K. Modzelana winnym popełnianego mu wykroczenia i orzeczeniem nr 1075/88 ukarało go grzywną w kwocie 5 tys. złotych. W dniu 18.07.1988 Kolegium ds Wykroczeń przy Wojewodzie Gorzowskim utrzymało w mocy orzeczenie pierwszej instancji. IPN Sz 03/94 (215/III)
.