Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Żytkowski
Miejsce urodzenia: GORZÓW WLKP.
Data urodzenia: 01-01-1948
Imię ojca: Michał
Imię matki: Jarosława
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 168/13 , zarządzenie z dn. 28.11.2014 dot. Stanisława Żytkowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła wydarzeń marcowych 1968 roku. S. Żytkowski figuruje na liście zatrzymanych studentów UAM z adnotacją „wszedł w kontakt ze studentami przybyłymi z Gdańska i otrzymał od nich rezolucję którą następnie kolportował. W dniu wiecu partyjnego podburzał studentów do zorganizowania kontrwiecu. Nawoływał do zorganizowania strajku okupacyjnego w Uczelni”. IPN Po 04/3702 (13378/III)
Akta internowanego Internowany decyzją nr 99 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gorzowie Wlkp. wydaną 12.12.1981, ponieważ „nawoływał do niepokojów społecznych” Osadzony kolejno w ZK w Gorzowie Wlkp., OO w Głogowie, OO w Ostrowie Wlkp. oraz w OO w Gębarzewie. Zwolniony decyzją nr 85 wydaną w dn. 19.07.1982. IPN Po 88/266
Akta administracyjne Akta stanowi „Wykaz akt osób internowanych zwolnionych z ZK 1981”. W dokumencie pt. „Wykaz osób zatrzymanych w dn. 13.12.1981 i osadzonych w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.” widnieje nazwisko Stanisława Żytkowskiego. IPN Sz 53/3
Akta sądowe Sprawa dotyczyła zorganizowania i kierowania strajkiem w ZPC „Ursus” Zakłady Mechaniczne Gorzów Wlkp. w dniu 15.12.1981. Stanisław Żytkowski wymieniony jest w protokołach przesłuchań dwóch podejrzanych w powyższej sprawie jako współtowarzysz wyjazdu do Wrocławia, który odbył się w dniach 12-13.12.1981, nie mający związku z toczącym się postępowaniem. IPN Sz 17/1 t. 1-4 (II K 42/81)
Akta kontrolne śledztwa S. Żytkowski został początkowo zarejestrowany w postępowaniu RSD 7/83 dotyczącym nadawania audycji radiowej „Radia Solidarność”. W tej sprawie postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z 31.01.1984 wobec S. Żytkowskiego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Następnie w lutym 1984 r. został przerejestrowany do sprawy RSD 3/84 dotyczącej przynależności do „nielegalnych struktur NSZZ >Solidarność<” i kolportażu wydawnictwa „Feniks”. Środek zapobiegawczy utrzymano. W dniu 22.03.1984 ostatecznie przerejestrowany do sprawy RSD 5/84 dotyczącej „pełnienia funkcji kierowniczych w RKW NSZZ >Solidarność<, kierowania nadawaniem audycji >Radio Solidarność< oraz kolportowania nielegalnego pisma >Feniks<”. Postępowanie umorzono na zasadzie amnestii, uchylając jednocześnie S. Żytkowskiemu areszt. Materiały o sygn. 134/III zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. z 31.01.1984, jako podejrzany o to, że „w okresie od co najmniej lutego 1983 do stycznia 1984 r. w Gorzowie Wlkp. za pomocą audycji tzw. Radio Solidarność oraz nielegalnych wydawnictw o nazwach >Feniks< i inne, rozpowszechniał fałszywe wiadomości co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Areszt uchylono postanowieniem z 24.07.1984. IPN Po 89/247
Akta administracyjne Akta posiadają formę tabelaryczną. Widnieje w nich adnotacja, że S. Żytkowski miał zastrzeżony wyjazd w sprawie RSD 5/83 od 06.02.1984 do 06.02.1986, obok dopisek „anulowano 22.10.1988”. IPN Sz 05/8 t. 37
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Reaktywowanie 18.10.1986 r. Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ >S< Regionu Gorzów Wlkp.”. Stanisław Żytkowski został zarejestrowany do sprawy pod numerem Go 4639 w dn. 24.02.1987. Zdjęty z ewidencji w dn. 25.07.1989. Brak informacji o wcześniejszym charakterze rejestracji S. Żytkowskiego. Sprawa "Faryzeusze" została zarejestrowana przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp., w dn. 23.02.1987 została przejęta przez Wydz. III. Mat. o sygn. 1125/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne „Informator o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. S. Żytkowski figuruje w korespondencji skierowanej z WUSW w Gorzowie Wlkp. do Biura „C” MSW jako jeden z przywódców Polskiej Partii Demokratycznej w Gorzowie Wlkp., a także członek RKW NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. IPN BU 0326/558 t. 1 (11/IX/70)
Akta sprawy o wykroczenie S. Żytkowski był podejrzewany o to, że „we wrześniu i październiku 1988 r. w Gorzowie Wlkp. brał udział w związku o nazwie Rada Regionu NSZZ >Solidarność<, któremu odmówiono zalegalizowania”. W mieszkaniu S. Żytkowskiego dokonano w dn. 30.10.1988 przeszukania, podczas którego zabezpieczono „znaczą ilość ulotek, broszur i wydawnictw” sygnowanych przez NSZZ „S”. 22.11.1988 postanowiono o skierowaniu sprawy do Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta. W dniu 18.03.1989 powyższe kolegium odmówiło wszczęcia postępowania konkludując, że „wskazane działanie nie nosi znamion niebezpiecznego”. W trakcie sprawy odwoławczej z dn. 05.04.1989 utrzymano w mocy poprzednie postanowienie. IPN Sz 03/100 (223/III)
.