Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Walaszczyk
Miejsce urodzenia: Mokrzesz
Data urodzenia: 19-12-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w więziennych aktach internowanego z grudnia 1981 i stycznia 1982. Henryk Walaszczyk – członek Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie i "aktywny działacz zarządu Związku" - dnia 13.12.1981 został internowany na wniosek Wydziału III-A KW MO w Częstochowie mocą decyzji nr 97/D/81 komendanta wojewódzkiego MO w Częstochowie. Powód internowania: „nawoływanie do strajków”. Osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia Zabrze Zaborze. Internowanie ww. uchylono mocą decyzji nr 019/D/82 z 21.01.1982. Zwolniony 23.01.1982. IPN Ka 43/103, IPN Ka 42/813 (15/81), IPN Po 161/1 oraz zapis kartoteczny.
Występuje w aktach administracyjnych Wydz. „C” KW MO w Częstochowie z grudnia 1981 i z roku 1982 - w tabelarycznym zestawieniu informacji dotyczącym osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu ówczesnego województwa częstochowskiego. Materiały te zawierają m.in. informację o internowaniu Henryka Walaszczyka w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 0220/2 t. 1 (Cz/C-248).
Henryk Walaszczyk – aktywny działacz NSZZ „Solidarność” – od 13.02.1982 był „kontrolowany operacyjnie” przez SB z Wydz. V KW MO/ WUSW w Częstochowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Henryk” (nr rej. 6114). Powód tej kontroli: „wykorzystanie org[anizacji] społ[eczno]-polit[ycznej] do prowadz[enia] negatywnej działalności polit[ycznej]”. Dnia 19.12.1985 materiały KE wyrejestrowano i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Częstochowie pod sygn. 1587/II. Akta o sygn. 1587/II zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów KW MO / WUSW w Częstochowie z lat 1981-1982. Wobec Henryka Walaszczyka Wydział Paszportów dokonał zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata - na okres od dnia 13.12.1981 aż do odwołania. To "zastrzeżenie" zarejestrowano 18.02.1982 pod nr Z-77/82-EACZ. W zachowanych zapisach kartotecznych brak informacji o odwołaniu ww. zastrzeżenia wyjazdów. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.