Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogumił Tomasz
Nazwisko: Bartolik
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 20-12-1946
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 4.05.1981 Bogumił Bartolik - ówczesny członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku - został zarejestrowany pod nr 31419 w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. „Atom” nr rejestr. 6918. Sprawa była prowadzona od stycznia roku 1973 przez Wydział III-A-1 (a następnie przez Wydział V-1) KS MO. W okresie od 13.12.1981 do 13 lipca 1982 B. Bartolik był internowany, następnie powrócił do pracy w Instytucie. Dnia 21.01.1983 pod nr 31419 zmieniono kategorię zainteresowania na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. „Rzecznik”. W dniu 13.09.1985 prowadzenie ww. akt zakończono, a materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 8851/II. Akta te zniszczono w styczniu 1990 r. Akta o sygn. 8851/II zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Bogumiła Bartolika wytworzone w latach 1981 i 1982 przez Wydz. Śledczy i kierownictwo KS MO w Warszawie. Bogumił Tomasz Bartolik – współzałożyciel NSZZ „Solidarność” i członek Komisji Zakładowej tego związku w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku (IBJ) – został internowany na podstawie wniosku naczelnika Wydz. V-1 KS MO z dnia 13.12.1981. Powód internowania: odmowa podpisania deklaracji o lojalności (w ramach ogólnokrajowej akcji SB prowadzonej pod krypt. „Klon”). Dlatego „zachodzi podejrzenie, iż podejmie on działalność godzącą w bezpieczeństwo państwa”. Został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. We wniosku o uchylenie internowania stwierdzono, że B. Bartolik jako działacz „Solidarności” „przejawiał dużą aktywność inspirując załogę [zakładu pracy] do podejmowania wrogich akcji. W czasie przeprowadzonej z nim rozmowy w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce oświadczył, że nie jest przekonany co do słuszności wprowadzenia stanu wojennego oraz możliwości wyprowadzenia kraju z kryzysu gospodarczego”. Z treści pisma wynika, że kierownictwo IBJ złożyło za niego społeczne poręczenie. Zwolniony z internowania mocą decyzji wydanej przez KS MO 13 lipca 1982. IPN BU 0787/32 (3443/III) akta, IPN BU 01326/1242 (3443/3) mikrofilm.
Akta internowanego. Z treści dokumentacji wytworzonej w związku z internowaniem Bogumiła Bartolika podczas stanu wojennego wynika, że dnia 13.12.1981 został on zatrzymany przez funkcjonariuszy KD MO Warszawa-Żoliborz. W wyniku przeszukania mieszkania stwierdzono, że nie posiadał „żadnych przedmiotów służących do dokonania przestępstwa ani pochodzących z przestępstwa”. Tego samego dnia został internowany mocą decyzji komendanta stołecznego MO, gdyż „prowadzi działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa”. Był osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. W dniu 13.07.1982 został zwolniony na podstawie decyzji komendanta KS MO. IPN BU 448/10 (10/07/82).
Występuje w dokumentacji SUSW dotyczącej opiniowania kandydatów dopuszczanych do prac związanych z dostępem do informacji niejawnych. Z treści tych akt wynika, że pismem z 29.03.1988 rektor Uniwersytetu Warszawskiego skierował do Wydziału ds. Koordynacji Ochrony Tajemnicy SUSW wniosek w sprawie zaopiniowania 7 osób – w tym Bogumiła Bartolika. W odpowiedzi udzielonej 7.07.1988 SUSW nie wyraził zgody na dopuszczenie do prac związanych z dostępem do informacji niejawnych 3 spośród 7 wnioskowanych osób – w tym B. Bartolika. Powodem odmowy wobec wymienionego był fakt jego aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku i "negatywny stosunek do ustroju i polityki PRL". IPN BU 0743/50 (EO-0643/88).
.