Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie
Data urodzenia: 18-01-1956
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 431/V-1 z dn. 13.05.1982 z powodu „kontynuowania działalności związkowej”. Zwolniony na mocy decyzji nr 1555/82 z dn. 24.07.1982. IPN Ka 230/3012 (40298/II) t. 2; IPN Ka 0169/1628 (40298/2)
Akta internowanego Zatrzymany na mocy decyzji o internowaniu z dn. 13.05.1981, przewieziony do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu dn. 15.05.1982. Zwolniony dn. 24.07.1982. Karta depozytowa. IPN Ka 43/491 (14/82), IPN Ka 42/571 (14/82)
Materiały administracyjne Materiały administracyjne obejmujące dokumentację i korespondencję dotyczącą osób internowanych z województwa katowickiego. IPN Ka 063/155 (234/C) t. 1-23
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Powodem założenia sprawy operacyjnej był fakt aktywnego uczestnictwa w zebraniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii p.w. św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. J. Ostrowski utrzymywał kontakty z innymi aktywnymi działaczami zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”, był zaangażowany w kolportaż literatury bezdebitowej. Aktywnie działał na rzecz ponownej legalizacji NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonej sprawy kontrolowano ww. przez osobowe źródła informacji, wzywano na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, kontrolowano korespondencję prywatną, dwukrotnie zatrzymywany na 48 godz. Sprawę zakończono dn. 21.09.1989 z powodu legalizacji NSZZ „Solidarność”. Materiały zmikrofilmowano i złożono w archiwum, natomiast akta zostały przeznaczone do zniszczenia. Akta przechowywane obecnie pod sygnaturą IPN Ka 230/3012 t. 1-2 zostały odzyskane z makulatury i włączone do zasobu IPN Katowice. IPN Ka 230/3012 (40298/II) t. 2; IPN Ka 0169/1628 (40298/2)
Akta sprawy o wykroczenie Dn. 10.05.1988 skierowano wniosek do Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza o ukaranie Janusza Ostrowskiego, ponieważ: „w dn. 28.04.1988 r. około godz. 6.00 na terenie Wydziału M-1 Zakładu Koksowniczego >Przyjaźń< Huty >Katowice< w Dąbrowie Górniczej podjął działanie w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, bez zgody zarządzającego tym miejscem, >Komunikatu nr 1/88 Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność< Pracowników Kombinatu Metalurgicznego Huty >Katowice< – któremu odmówiono rejestracji”. Był to czyn przewidziany w art. 52a § 1 p 2 kw w zw. z art. 63a § 1 kw. Kolegium d/s Wykroczeń rozpatrzyło sprawę dn. 23.05.1988 i po rozpoznaniu materiału dowodowego ukarało ww. karą grzywny w wys. 50 tys. zł. Dn. 13.07.1988 Kolegium d/s Wykroczeń przy Wojewodzie Katowickim utrzymało w mocy orzeczenie Kolegium przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza. IPN Ka 029/1052 (10007/III)
Akta sprawy o wykroczenie Sprawa prowadzona w związku z faktem odnalezienia dn. 19 i 20.08.1988 na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej ulotek p.t. „Hutnicy”, sygnowanych przez Komitet Założycielski i TKZ NSZZ „Solidarność” KM Huty „Katowice” z dn. 17.08.1988. Pod treścią ulotki, w której nawoływano do podjęcia strajku, widniały trzy nazwiska - w tym Janusza Ostrowskiego. Dn. 20.08.1988 w/w został zatrzymany i przesłuchany w charakterze sprawcy wykroczenia. Podczas przesłuchania J. Ostrowski przyznał, że zgadza się z treścią ulotki, nie chciał natomiast udzielić odpowiedzi na temat okoliczności jej redagowania. Decyzją kierownictwa WUSW w Katowicach nie skierowano wniosków o ukaranie do Kolegium d/s Wykroczeń przeciwko w/w. IPN Ka 029/1066 (10021/III)
.