Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Lenarciak
Miejsce urodzenia: Baranowo
Data urodzenia: 18-06-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca wydarzeń grudniowych 1970 r. na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia grudnia 70'. H. Lenarciak był głównym organizatorem manifestacji i strajku okupacyjnego na Wydz. W-4, członkiem komisji strajkowej Stoczni Gdańskiej, kontrolowany w ramach sprawy krypt. "Kobra". Z ww. 7.01.1971 przeprowadzono rozmowę profilaktyczną. 20.05.1971 był delegatem załogi wytypowanym do rozmów z dyrekcją Stoczni Gdańskiej. Ww. przechodzi w doniesieniu TW pseud. "Bolek" z 27.04.1971 oraz w doniesieniu TW pseud. "Obojętny" z 29.11.1971 dotyczącym sytuacji na Wydz. W-4. Ww. figuruje w «wykazie inspiratorów i organizatorów akcji mającej na celu nadanie uroczystościom 3-majowym charakteru żałobnego», w «wykazie osób zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach a proponowanych do zwolnienia z zajmowanych stanowisk» oraz w «wykazie pracowników Stoczni Gdańskiej im. Lenina proponowanych do odbycia ćwiczeń wojskowych». IPN Gd 003/14 (15/IV) t. 4, 6, 12, 13, 24, 27, 35, 56, 59, 60, 61, 62
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna aktywnego uczestnika wydarzeń grudniowych 1970 na Wybrzeżu. Kontrolę zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 14860/II zniszczono. Materiałów o sygn. 14860/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Henryk Lenarciak, przewodniczący Rady Oddziałowej Związków Zawodowych, wchodził w skład grupy pracowników stoczni, którzy 20.05.1971 spotkali się z dyrekcją w sprawie podziału premii. Ww. przechodzi w doniesieniu KO (Kontakt Operacyjny) pseud. "Władek" z 21.05.1971 dotyczącym zwołania przez Lenarciaka zebrania załogi Wydz. W-4 i przedstawienia ustaleń z dyrekcją dotyczących podziału premii, w doniesieniu KO pseud. "Franek" z 16.11.1971 oraz TW pseud. "Kolega" z 13.12.1971 i 15.07.1974. Ww. był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Kobra". Ww. był czołowym aktywistą w sprawie ubiegania się o budowę kościoła w Gdańsku-Oliwie, stąd też pozostawał w zainteresowaniu Wydz. IV KWMO w Gdańsku. IPN Gd 003/16 (17/IV) t. 2, 3, 4, 5, 6
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". Ww. został zatrzymany 16.12.1979 w związku z planowanymi na ten dzień wystąpieniami pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina dotyczącymi wydarzeń «Grudnia 70». Tego samego dnia przeszukano mieszkanie H. Lenarciaka, w trakcie którego zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. IPN Gd 013/136 t. 5, 12 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i przesyłania za granicę nielegalnych wydawnictw. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 25.06.1980 do postępowania 4 Ds.46/80 włączono materiały postępowania 4 Ds.60/78 i prowadzono je pod nr 4 Ds.46/80. W dn. 16.12.1979 przeszukano mieszkanie i osobę ww. w związku z podejrzeniem, że posiada on nielegalne wydawnictwa. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 śledztwo w sprawie m.in. H. Lenarciaka zostało umorzone na mocy dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/1 t. 2; IPN Gd 286/2 t. 1, 6
Akta operacyjne Materiały zawierają meldunki operacyjne dot. członków opozycji, notatki ze spotkań z TW, plany przedsięwzięć operacyjnych dot. spraw prowadzonych przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Henry Lenarciak był rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Len" nr rej. 27940, ponieważ wspierał osoby prowadzące "wrogą" politycznie działalność. Ww. brał udział w spotkaniach działaczy opozycyjnych dotyczących m.in. spraw związkowych. W sprawie krypt. "Len" wykorzystano TW pseud. "Piotr". IPN Gd 0046/829 t. 4 (1486/4)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na fakt wspierania przez Henryka Lenraciaka, aktywnego uczestnika wydarzeń «Grudnia 70», osób prowadzących "nielegalną" działalność polityczną. W sprawie wykorzystano m.in. TW pseud. "Piotr". Sprawę zakończono z powodu zaniechania działalności. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 14860/II. Meldunki dotyczące SOS krypt. "Len" częściowo zachowały się w aktach o sygn. IPN Gd 0046/829 t. 4. Materiałów o sygn. 14860/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Zawierają m.in. "plany ochrony porządku i bezpieczeństwa" w rejonach uroczystości związanych z obchodami X rocznicy wydarzeń grudniowych. Henryk Lenarciak przechodzi w aktach jako przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika "poległych Stoczniowców 1970". IPN Gd 0207/4 t. 1 (156/4, 911/16 t. 4)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Henryk Lenarciak przechodzi w aktach jako przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970. Ww. brał udział w obradach I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarność». IPN Gd 003/166 t. 9, 15, 23 (185/IV)
Akta tymczasowo aresztowanego 13.10.1982 ukarany karą 2 miesięcy aresztu przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska (8363/82) za udział w nielegalnie zorganizowanym strajku 11.10.1982 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Orzeczoną karę odbywał od 14.10.1982 w Areszcie Śledczym w Gdańsku, 22.10.1982 przewieziony do Zakładu Karnego w Potulicach, a następnie 2.11.1982 do AŚ w Gdańsku. Zwolniony z aresztu 17.11.1982 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV Kws.66/82) z 16.11.1982. IPN Gd 161/227 (38/1193)
.